EkotoxInfo 06/2024

EkotoxInfo 06/2024

EkotoxInfo 06/2024

Aktuálne vydanie noviniek EkotoxInfo.

Poskytujeme výber dôležitých informácií z oblasti EÚ chemickej legislatívy a chemického manažmentu:

 1. Nanomateriály v kozmetických výrobkoch
 2. Predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ
 3. Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov
 4. Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami
 5. Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)
 6. Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok
 7. Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ
 8. Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach
 9. Konferencia REACH 2024 sa bude konať v dňoch 15. – 16. októbra 2024 v Bratislave
 • Nanomateriály v kozmetických výrobkoch

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/858 (14. marca 2024) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009/ES o styrén/akrylátový kopolymér, styrén/akrylátový kopolymér, meď, koloidná meď, hydroxyapatit, o modifikácii zlata, koloidné zlato, kyselina tiotylaminohyalurónová, koloidné acetylheptapeptid-9 zlato, platina, platina, koloidná platina, acetyltetrapeptid-17 platinový koloid a koloidné nanomateriály striebra v kozmetických výrobkoch.

Webové stránky správ Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/eu-upravuje-pouzivanie-urcitych-nanomaterialov-v-kozmetickych-vyrobkoch/

Webové stránky kozmetiky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/

 • Predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1398 zo 14. marca 2024,

Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/biocidne-ucinne-latky/

Webové stránky o biocídnych výrobkoch Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

 • Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Navrhovaným nariadením by sa stanovili ustanovenia o udržateľnosti (napr. o látkach vzbudzujúcich obavy, recyklovateľnosti a povinnej minimalizácii recyklovaného obsahu a obalov); označovanie, označovanie a informácie (napr. o materiálovom zložení obalu); povinnosti hospodárskych subjektov (napr. zákaz určitých formátov obalov a stanovenie cieľov opätovného použitia a opätovného plnenia); nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov (napr. ciele týkajúce sa znižovania množstva odpadov z obalov a systémov zálohovania a vracania jednorazových plastových nápojových fliaš a kovových nápojových obalov); a zelené verejné obstarávanie.

Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/revizia-smernice-eu-o-obaloch-a-odpadoch-z-obalov/

Webová stránka EP: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20240419IPR20589/nove-pravidla-eu-na-znizenie-objemu-opatovne-pouzivanie-a-recyklaciu-obalov

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

 • Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami, je rámcom určeným na určenie toho, kedy je používanie určitých látok potrebné pre potreby spoločnosti. Jeho cieľom je vyvážiť obavy týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia s požiadavkami spoločnosti. Táto koncepcia zahŕňa identifikáciu použití, ktoré sú rozhodujúce pre zdravie, bezpečnosť alebo fungovanie spoločnosti, a zároveň posúdenie dostupnosti alternatív.
Prostredníctvom štruktúrovaných hodnotení možno odfiltrovať použitia, ktoré nie sú nevyhnutné, čím sa zjednodušia regulačné procesy a podporí prechod na bezpečnejšie alternatívy. Implementácia tejto koncepcie si vyžaduje starostlivé zváženie konkrétnych kritérií a postupov v rámci jednotlivých legislatívnych rámcov, aby sa zabezpečila jej účinnosť a uplatniteľnosť v rôznych odvetviach.

 Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/koncepcia-zakladneho-pouzivania-v-pravnych-predpisoch-eu-ktore-sa-zaoberaju-chemickymi-latkami/

Webové stránky Ekotox REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

 • Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) 

PFAS sú alebo sa nakoniec transformujú na perzistentné látky, čo vedie k nezvratnej environmentálnej expozícii a akumulácii. Vzhľadom na ich rozpustnosť vo vode a mobilitu došlo v EÚ ku kontaminácii povrchovej, podzemnej a pitnej vody a pôdy.

Jedným z hlavných spoločenských problémov je nezvratnosť kontaminácie spolu s účinkami narúšajúcimi endokrinný systém, karcinogenitou, reprodukčnou toxicitou, účinkami na imunitný systém a metabolizmus lipidov v širokej škále PFAS.

Návrh univerzálneho obmedzenia PFAS je v legislatívnom procese

Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/obmedzenia-pouzivania-vyrobkov-pfas/

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

 • Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

Európska komisia požiadala agentúru ECHA, aby rozšírila rozsah pôsobnosti návrhu obmedzenia podľa nariadenia REACH tak, aby zahŕňal najmenej 12 látok šesťmocného chrómu.

Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/navrh-na-obmedzenie-chromu-vi-s-cielom-zahrnut-viac-latok/

Webové stránky autorizácie podľa nariadenia Ekotox podľa nariadenia REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

 • Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1328 zo 16. mája 2024,

Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/oktametylcyklotetrasiloxan-d4-dekametylcyklopentasiloxan-d5-a-dodekametylcyklohexasiloxan-d6-latky-obmedzene-podla-nariadenia-komisie-eu/

Webové stránky spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

 • Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach 

Následní užívatelia látky uvedenej na autorizačnom zozname (príloha XIV), ktorí ju používajú na základe autorizácie udelenej dodávateľovi na vyšších stupňoch vášho dodávateľského reťazca, musia o použití informovať agentúru ECHA.

Novinky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/news/predkladanie-oznameni-naslednych-uzivatelov-o-autorizovanych-pouzitiach/

Webové stránky autorizácie podľa nariadenia Ekotox podľa nariadenia REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

 • Konferencia REACH 2024 

Konferencia REACH 2024 sa bude konať v dňoch 15. – 16. októbra 2024 v Bratislave

Konferencia REACH 2024 sa organizuje už po štrnástykrát a spája prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, úradov, akademickej obce a ďalších zainteresovaných strán.

Právne predpisy EÚ o chemických látkach teraz dosiahli dôležitý míľnik vymedzený novými politikami stratégie pre chemikálie v záujme udržateľnosti v rámci Európskej priemyselnej dohody, ktorá dopĺňa zelenú dohodu. Zvládnuť všetky nové požiadavky bude výzvou pre všetkých zúčastnených.

Webová stránka konferencie REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

—————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS – konzultačná a poradenská skupina zameraná predovšetkým na právne požiadavky na trhu EÚ v prípade produktov (výrobkov), zmesí a chemických látok, hodnotenie nebezpečenstva a rizík. Pokrývame širokú škálu regulačných oblastí, aby sme našim zákazníkom pomohli splniť špecifické požiadavky na ich výrobky na trhu EÚ.

EKOTOX CENTRÁ:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

CENTRUL EKOTOX S.R.L. RUMUNSKO

Centrum Ekototoxiclogiczne Sp. z o.o., POĽSKO

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., ČESKÁ REPUBLIKA

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVENSKO

ECOTOX CENTER UKRAJINA, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAJINA

————————————————————————————————————————

Poradenská podpora EKOTOX CENTERS https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webové semináre: https://ekotoxtraining.com/