Implementácia požiadaviek e-KBÚ

Manažment rizík v podnikuRiadenie rizík pri výrobeOchrana zdravia pri práci

Implementácia požiadaviek e-KBÚ na pracovisku a škálovanie ES

Rozšírená karta bezpečnostných údajov = extended Safety Data Sheet

Dôležité informácie o zložkách látok z expozičných scenárov môžu byť poskytnuté viacerými spôsobmi:

 1. informácie vložené do hlavnej časti karty bezpečnostných údajov
 2. informácie o bezpečnom používaní zmesi priložené ako príloha ku karte bezpečnostných údajov
 3. príslušné expozičné scenáre pre látky v zmesi priložené ako príloha ku karte bezpečnostných údajov

Implementácia požiadaviek e-KBÚ – Obsahová náplň:

 1. Identifikovanie parametrov expozičného scenára na základe podkladov od zákazníka (rozšírená karta bezpečnostných údajov t.j. e-KBÚ);
 2. Identifikovanie podmienok použitia v podniku vzhľadom na ES na základe podkladov od zákazníka (interná dokumentácia,…);
 3. Identifikácia parametrov a hodnôt vzhľadom na použitie modelov a konkrétnych informácií z hodnoteného procesu vrátane použitia meraných parametrov pre konkrétne procesy;
 4. Výpočty škálovaných parametrov a preverenie ich aplikovateľnosti (modelovanie);
 5. Vyhodnotenie výsledkov škálovania a posúdenie nutnosti dodatočných krokov – správa a formalizácia dokumentácie.

V prípade, ak si objednáte IMPLEMENTÁCIU POŽIADAVIEK e-KBU NA PRACOVISKU – ŠKÁLOVANIE ES, dodáme Vám:
– Správu o implementácii požiadaviek e–KBÚ (škálovanie expozičného scenára) pre konkrétnu látku ako takú alebo obsiahnutú v zmesi používanú vo Vašom podniku, ktorá zahŕňa – PDF dokument:

 • Identifikovanie parametrov expozičného scenára od Vášho dodávateľa (podmienky použitie popísané deskriptormi použitie, prevádzkové opatrenia, opatrenia pre kontrolu rizík;
 • Definovanie limitných hodnôt pre látku podľa národnej legislatívy;
 • Definovanie podmienok použitia vo Vašom podniku;
 • Porovnanie prevádzkových podmienok vo Vašom podniku s podmienkami navrhovanými výrobcom v e-KBÚ;
 • Porovnanie používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) vo Vašom podniku s OOPP navrhovanými výrobcom v e-KBÚ;
 • Vyhodnotenie súladu ES s použitím vo Vašom podniku a posúdenie nutnosti dodatočných krokov.

Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci – Prevádzkový poriadok a posudok o riziku