Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

V znení revízie prílohy II sa v bode 0.2.3 uvádza: „[…] Kartu bezpečnostných údajov pripravuje kompetentná osoba, ktorá berie do úvahy špecifické potreby a vedomosti čitateľov z radov jej užívateľov, pokiaľ sú známe. Dodávatelia látok a zmesí zabezpečujú, aby tieto kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia vrátane preškolení.

Kompetentná osoba” je osoba (alebo kombinácia osôb) – alebo koordinátor skupiny ľudí – ktorá(-é) má alebo majú na základe svojho vzdelania, skúseností a ďalšieho vzdelávania dostatočné znalosti na zostavenie príslušných oddielov KBÚ alebo celého KBÚ.
Dodávateľ KBÚ môže poveriť touto úlohou vlastných zamestnancov alebo tretie osoby.

Nie je potrebné, aby odborné poznatky v plnom rozsahu poskytovala jediná kompetentná osoba. Rozumie sa, že jediná osoba len veľmi zriedka má rozsiahle znalosti vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje KBÚ. Preto je potrebné, aby sa kompetentná osoba mohla spoľahnúť na ďalšie kompetencie, buď interné, alebo externé.

Kompetentná osoba by mala zabezpečiť konzistentnosť KBÚ, najmä ak pôsobí ako koordinátor skupiny ľudí.

Dodávateľ látok a zmesí má osobitnú povinnosť, a to zabezpečiť, aby kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia a preškolenia.
V nariadení REACH sa neuvádzajú žiadne informácie týkajúce sa vzdelávania, ktoré by kompetentná osoba mala absolvovať, ani že by mala absolvovať špeciálny kurz, alebo absolvovať oficiálnu skúšku. Účasť na takýchto kurzoch a každá skúška a potvrdenie však môžu byť užitočné pri preukazovaní požadovanej spôsobilosti.

Odborná príprava a ďalšie vzdelávanie pre tieto osoby sa môže poskytovať interne alebo externe.

Odporúča sa zdokumentovať organizačný tok pri zostavovaní a aktualizácii KBÚ v rámci spoločnosti, napr. prostredníctvom interných usmernení a pracovných postupov.

V prípade zostavovania kariet bezpečnostných údajov na výbušniny, biocídy, prípravky na ochranu rastlín alebo povrchovo aktívne látky sú potrebné ďalšie poznatky o právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tieto špecifické produkty.

——————————————————————————————————————

POZOR ZMENA!

Nariadenie (EU) 2020/878: “V súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) 2020/878 sa karty bezpečnostných údajov zostavené v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 zmeneným nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 môžu naďalej používať do 31. decembra 2022. Tým nie je dotknutá povinnosť aktualizovať karty bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a prípady, keď sa jedinečný identifikátor vzorca (UFI) doplní do kariet bezpečnostných údajov, ako sa stanovuje v oddiele 5 časti A prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP).”

Karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s týmto nariadením do dňa 31.12.2022.

Termín 1. januára 2023 je preto dôležitým dátumom pre kontrolu a prípadnú revíziu Vašich kariet bezpečnostných údajov.

——————————————————————————————————————

Európska Komisia 25. mája 2022 uverejnila korigendum k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2022/692 zo 16. februára 2022, ktoré zahŕňa 18. prispôsobenie sa technickému pokroku (18. ATP) k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP). V korigende sa uvádza nový dátum, kedy sa toto nové nariadenie bude uplatňovať.

Konkrétne sa dátum začatia uplatňovania zmenil z 23. novembra 2023 na 1. decembra 2023. Tento dátum je pre kozmetický priemysel skutočne dôležitý vzhľadom na to, že nasledujúce kozmetické zložky získali harmonizovanú klasifikáciu CMR.

CMR1-Klasifikované látky

Benzofenón; Číslo CAS: 119-61-9
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: Carc. 1B

Teofilín; Číslo CAS: 58-55-9
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: čl. 1B

Pentasodný pentetát; Číslo CAS: 140-01-2
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: čl. 1B

Kyselina pentetická; Číslo CAS: 67-43-6
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: čl. 1B

CMR2-Klasifikované látky

Melamín; Číslo CAS: 108-78-1
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: Carc. 2

Výťažky zo semien Azadirachta; Číslo CAS: 84696-25-3
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: č. 2.

Trimetylolpropán triakrylát; Číslo CAS: 15625-89-5
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti: Carc. 2

CMR látky kategórie 1 podľa časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sú priamo zakázané. Okrem toho CMR látky kategórie 2 sú buď priamo zakázané, alebo môžu byť povolené, ak SCCS látku vyhodnotilo a zistilo, že je bezpečná na použitie v kozmetických výrobkoch.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka skríning KBÚ a dokumentácie od dodávateľov, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk;


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)