Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

V znení revízie prílohy II sa v bode 0.2.3 uvádza: „[…] Kartu bezpečnostných údajov pripravuje kompetentná osoba, ktorá berie do úvahy špecifické potreby a vedomosti čitateľov z radov jej užívateľov, pokiaľ sú známe. Dodávatelia látok a zmesí zabezpečujú, aby tieto kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia vrátane preškolení.

Kompetentná osoba” je osoba (alebo kombinácia osôb) – alebo koordinátor skupiny ľudí – ktorá(-é) má alebo majú na základe svojho vzdelania, skúseností a ďalšieho vzdelávania dostatočné znalosti na zostavenie príslušných oddielov KBÚ alebo celého KBÚ.
Dodávateľ KBÚ môže poveriť touto úlohou vlastných zamestnancov alebo tretie osoby.

Nie je potrebné, aby odborné poznatky v plnom rozsahu poskytovala jediná kompetentná osoba. Rozumie sa, že jediná osoba len veľmi zriedka má rozsiahle znalosti vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje KBÚ. Preto je potrebné, aby sa kompetentná osoba mohla spoľahnúť na ďalšie kompetencie, buď interné, alebo externé.

Kompetentná osoba by mala zabezpečiť konzistentnosť KBÚ, najmä ak pôsobí ako koordinátor skupiny ľudí.

Dodávateľ látok a zmesí má osobitnú povinnosť, a to zabezpečiť, aby kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia a preškolenia.
V nariadení REACH sa neuvádzajú žiadne informácie týkajúce sa vzdelávania, ktoré by kompetentná osoba mala absolvovať, ani že by mala absolvovať špeciálny kurz, alebo absolvovať oficiálnu skúšku. Účasť na takýchto kurzoch a každá skúška a potvrdenie však môžu byť užitočné pri preukazovaní požadovanej spôsobilosti.

Odborná príprava a ďalšie vzdelávanie pre tieto osoby sa môže poskytovať interne alebo externe.

Odporúča sa zdokumentovať organizačný tok pri zostavovaní a aktualizácii KBÚ v rámci spoločnosti, napr. prostredníctvom interných usmernení a pracovných postupov.

V prípade zostavovania kariet bezpečnostných údajov na výbušniny, biocídy, prípravky na ochranu rastlín alebo povrchovo aktívne látky sú potrebné ďalšie poznatky o právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na tieto špecifické produkty.

POZOR ZMENA!

Formát karty bezpečnostných údajov je predpísaný prílohou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Táto príloha bola naposledy zmenená 1.6.2015 nariadením Komisie č. 830/2015/EÚ a karty bezpečnostných údajov vydané pred 1.6.2015 musia byť v súlade s týmto nariadením do dňa 31.5.2017.

V karte bezpečnostných údajov sa od 1.6.2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení. Ak bola zmes už klasifikovaná, označená a balená v súlade s DPD, a uvedená na trh ( “vyskladnená”) pred 1. júnom 2015, nie je potrebné meniť označenie a balenie. Táto výnimka platí do 1. júna 2017.

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP – prispôsobenie vedecko-technickému pokroku č. 918/2016/EÚ z 19.5.2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich použiť najneskôr od 1.2.2018.

Termín 1. júna 2017 je preto dôležitým dátumom pre kontrolu a prípadnú revíziu Vašich kariet bezpečnostných údajov.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka skríning KBÚ a dokumentácie od dodávateľov, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk; skype: ekotox.bratislava


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)