Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajovKBÚ – definíciaObsah karty bezpečnostných údajovFormát karty bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov

Podľa nariadenia REACH článku 31 ods. 5, „Pokiaľ príslušný členský štát neustanoví inak, karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v úradných jazykoch členských štátov, v ktorých sa látka alebo zmes uvádza na trh“.

Pripojený expozičný scenár sa považuje za neoddeliteľnú súčasť KBÚ, vzťahujú sa naňho rovnaké požiadavky na preklad ako na samotnú KBÚ – t. j. musí byť poskytnutý v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, pokiaľ prijímajúci členský(-é) štát(-y) neustanovia inak.

V 2. oddiele KBÚ

sa môže použiť buď plné znenie tried nebezpečnosti alebo „trieda nebezpečnosti a kód(-y) kategórií“ (uvedené v tabuľke 1.1 prílohy VI k nariadeniu CLP a tie, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.1 prílohy VI a v tabuľke 3.1 prílohy VII k nariadeniu CLP)19. Ak sa použije plné znenie musí byť v jazyku KBÚ. Ak sa použije trieda nebezpečnosti a kód(y) kategórie, skratky pre každú triedu nebezpečnosti sa nesmú prekladať (sú to jazykovo nezávislé kódy založené na [skrátených] anglických slovách, ale nie je to „anglický text“). Kódy musia teda zostať tak, ako sú uvedené v prílohách VI a VII k smernici CLP. Ak sa použijú kódy, iné skratky alebo akronymy, ich úplné znenie a vysvetlenie musí byť uvedené v oddiele 16 KBÚ, v jazyku KBÚ.

Napríklad, ak sa pre horľavú látku použije trieda nebezpečnosti a kód kategórie „Flam.Liq.1“ (čo zodpovedá horľavým kvapalinám, kategória 1), nie je to potrebné prekladať. Úplný text zodpovedajúci tomuto kódu sa však musí uviesť v jazyku KBÚ v oddiele 16.

V KBÚ sa nesmú používať vyjadrenia ako napríklad “môže byť nebezpečnᔂ “nemá účinky na zdravie”, “bezpečná pri väčšine podmienok používania” alebo‚ “neškodná” alebo akékoľvek iné údaje, ktoré naznačujú, že látka alebo zmes nie je nebezpečná, alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo zmesi.

Informácie v karte bezpečnostných údajov majú byť napísané zrozumiteľne a stručne.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)