Exportné služby Južná Kórea

..Vývoz chemických látok a zmesí do Južnej Kórei

Vývoz chemických látok a zmesí do Južnej Kórei – Ekotoxikologické centrá v spolupráci s expertmi kórejskej spoločnosti KTR (Korea Testing & Research Institute). Poskytujú konzultačné služby, komplexné služby a poradenstvo pri vývoze chemických látok a zmesí do Južnej Kórei. Ponúkame naše skúsenosti s uvedením nových produktov na juhokórejský trh spolu s kontaktami. Na dôležité inštitúcie zodpovedné za kontrolu a prevádzku trhu s chemickými látkami a zmesami.

Zákon o registrácii a hodnotení – Chemických látok

Zákon o registrácii a hodnotení – Chemických látok (K-REACH) bol prijatý 22. mája 2013. Ministerstvom životného prostredia v Južnej Kórei a nadobúda účinnosť 1. januára 2015. Zákon je tiež známy ako Kórea REACH pre svoju podobnosť s nariadením EÚ REACH.

Podľa K-REACH každá osoba. Ktorá má v úmysle vyrábať alebo dovážať novú chemickú látku. Alebo najmenej jednu tonu ročne určenej existujúcej chemickej látky podliehajúcej registrácii. Zaregistruje chemickú látku skôr, ako vyrába alebo dováža. K-REACH takisto stanovuje požiadavky pre spoločnosti, aby oznamovali objem a použitie látok, ktoré vyrábajú / dovážajú a oznamujú výrobky obsahujúce nebezpečné chemické látky.

Zákon o chemickej kontrole (CCA)

Kontrolný zákon o chemických látkach (predtým toxický kontrolný zákon) bol prijatý v máji v roku 2013 a nadobudol platnosť 1. januára 2015. Ide o nový zákon zameraný na chemické hlásenia a prevenciu chemických havárií. Podľa CCA každá osoba, ktorá vyrába alebo dováža chemickú látku, overí, či ich chemický výrobok obsahuje akúkoľvek regulovanú látku. Podrobnosti poskytne ministerstvu životného prostredia. Každá osoba, ktorá má v úmysle zriadiť a prevádzkovať zariadenia na manipuláciu s toxickými chemickými látkami, vypracuje správu o analýze dôsledkov na mieste, ktorá vyhodnotí vplyv možnej chemickej havárie na okolité prostredie a obyvateľstvo.

CCA takisto vyžaduje, aby každá osoba, ktorá sa zaoberá chemickými látkami náchylnými na haváriu nad určité množstvo, pripravovala a predložila pohotovostný plán každých päť rokov.

V spolupráci s KTR poskytujeme zákazníkom podporu vrátane testovania, analýzy a hodnotenia, technického poradenstva, certifikácie a školenia, ktoré tvoria technickú infraštruktúru kórejského priemyslu.

Kontaktujte nás a vyhnite sa tak možným problémom.

Mohlo by Vás zaujímať: