Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: podpora zákazníkov pre vstup na trh v členských krajinách EÚ
REACH

REACH

REACH registrácia, autorizácia, správa o chemickej bezpečnosti, QSAR, expozičné scenáre – služby podľa potrieb zákazníka.

Read more
Chemický manažment

Chemický manažment

Každý podnik používa chemické látky, zmesi, výrobky a je dôležité mať pod kontrolou svoje portfólio vzhľadom na meniace sa zmeny legislatívy.

Read more
Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov – vypracovanie, revízie a komplexný manažment pre slovenský trh, ale aj ďalšie krajiny európskej únie – vyžiadajte si ponuku.

Read more
Biocídy

Biocídy

Podpora pri registrácii a autorizácii biocídnych výrobkov na Slovensku a ďalších členských krajinách EÚ.

Read more
Expozičný scenár

Expozičný scenár – kontrola rizík v podniku

Ponúkame vypracovanie expozičného scenára pre identifikáciu použitia, kontrola použitia CHL (súlad s podmienkami ES),
vypracovanie protokolu o súlade s podmienkami ES, škálovanie – úprava parametrov ES.

Read more
Karta bezpečnostných údajov

Kozmetické výrobky

Komplexné služby pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ.

Read more
Tabakové výrobky

Tabakové výrobky a E-cigarety

Podpora zákazníkov pri “registrácii” tabakových výrobkov a e-cigariet podľa požiadaviek európskej legislatívy.

Read more
Výrobky

Uvádzanie vyrobkov na trh

Podpora zákazníkov pre oblasť požiadaviek chemickej legislatívy, plnenie povinností pre vstup na trh, komunikáciu s odberateľmi a nahlasovanie ECHA.

Read more

REACH konferencia 2019

  • REACH Conference 2019
Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázku Uveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje
Kontaktný form.

Školenia

Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

Viac školení

Dvojdňový kurz REACH manažér má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie.

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia…

REACH registrácia

Nariadenie REACH je založené na princípe, že priemysel by mal vyrábať, dovážať a používať látky alebo ich uvádzať na trh spôsobom, ktorý na základe rozumných predvídateľných podmienok zabezpečí, že tieto látky nemajú nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Aby toto bolo možné zabezpečiť, výrobcovia a dovozcovia musia zosumarizovať alebo vygenerovať údaje o látkach a posúdiť, ako je možné regulovať riziká ich dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie aplikovaním vhodných opatrení riadenia rizík.

Aktuality

Požiadať o newsletter