Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: podpora zákazníkov pre vstup na trh v členských krajinách EÚ
REACH

Nariadenie REACH

REACH registrácia, autorizácia, správa o chemickej bezpečnosti, QSAR, expozičné scenáre – služby podľa potrieb zákazníka.

Read more
Chemický manažment

Chemický manažment

Každý podnik používa chemické látky, zmesi, výrobky a je dôležité mať pod kontrolou svoje portfólio vzhľadom na meniace sa zmeny legislatívy.

Read more
Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) – vypracovanie, revízie

Karty bezpečnostných údajov – vypracovanie, revízie a komplexný manažment pre slovenský trh, ale aj ďalšie krajiny európskej únie – vyžiadajte si ponuku.

Read more
Biocídy

Biocídy – registrácia / autorizácia

Biocídy – podpora pri registrácii a autorizácii biocídnych výrobkov na Slovensku a ďalších členských krajinách EÚ.

Read more
Expozičný scenár

Expozičný scenár – kontrola rizík v podniku

Ponúkame vypracovanie expozičného scenára pre identifikáciu použitia, kontrola použitia CHL (súlad s podmienkami ES),
vypracovanie protokolu o súlade s podmienkami ES, škálovanie – úprava parametrov ES.

Read more

Kozmetické výrobky

Komplexné služby pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ.

Read more
Tabakové výrobky

Tabakové výrobky a E-cigarety

Podpora zákazníkov pri “registrácii” tabakových výrobkov a e-cigariet podľa požiadaviek európskej legislatívy.

Read more
Výrobky

Uvádzanie vyrobkov na trh

Podpora zákazníkov pre oblasť požiadaviek chemickej legislatívy, plnenie povinností pre vstup na trh, komunikáciu s odberateľmi a nahlasovanie ECHA.

Read more
Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázkuUveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje
Kontaktný form.

Školenia / Webináre

Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

Viac školení / webinárov

Konferencia REACH 2024 bude hybridnou konferenciou, ktorá bude prebiehať osobne v Bratislave, a zároveň bude streamovaná online. Hlavné témy: LEGISLATÍVA EÚ O CHEMIKÁLIÁCH, REACH 2.0, dôsledky registrácie REACH, faktor MAF, nízkoobjemové chemikálie, polyméry, hodnotenie rizík, presadzovanie, manažment chemikálií, nástroje a riešenia…

eKBÚ a expozičné scenáre

eKBÚ Rozšírená karta bezpečnostných údajov = extended Safety Data Sheet Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú…

Dvojdňový kurz REACH manažér má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie.

Aktuality

Realizované projekty

Viac projektov
Expozičný scenár

Ekotoxikologické centrum bolo požiadané o komplexnú spoluprácu pri vypracovaní a podaní žiadosti o autorizáciu pre spoločnosti používajúce oxid chrómový pre galvanické chrómovanie v dvoch krokoch – leptanie a pochrómovanie finálnych výrobkov pre automobilový a sanitárny priemysel.

Expozičný scenár

Ekotox team vykonal hodnotenie podmienok použitia podľa REACH autorizačnej dokumentácie v konkrétnych prevádzkach. Samostatne pre každú prevádzku boli vypracované interné dokumenty (IDRAC). Všetky opatrenia pre bezpečné použitie látky a plnenie požiadaviek REACH autorizácie boli identifikované, vyhodnotené a implementované.

Expozičný scenár

Ekotox team vykonal literárnu rešerž zameranú na toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti predmetnej látky pre zdravie ľudí a životné prostredie spolu s prehľadom aktuálnych regulačných opatrení a opatrení ktoré sú iniciované, plánované alebo v štádiu rozhodovania.

Požiadať o newsletter

Informačný servis EkotoxInfo je zameraný na oblasť legislatívy chemických látok a zmesí, biocídov, kozmetických výrobkov, stavebných výrobkov a všeobecnej bezpečnosti výrobkov s dôrazom na chemickú bezpečnosť. Informujeme aj o dôležitých školenia, seminároch a konferenciách z predmetnej oblasti. Hlavnými zdrojmi informácií sú Európska chemická agentúra (ECHA), Európska komisia, Európsky zväz chemického priemyslu (CEFIC), Ministerstvo hospodárstva SR a ďalšie zdroje.