Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: podpora zákazníkov pre vstup na trh v členských krajinách EÚ
REACH

REACH

REACH registrácia, autorizácia, správa o chemickej bezpečnosti, QSAR, expozičné scenáre – služby podľa potrieb zákazníka.

Read more
Chemický manažment

Chemický manažment

Každý podnik používa chemické látky, zmesi, výrobky a je dôležité mať pod kontrolou svoje portfólio vzhľadom na meniace sa zmeny legislatívy.

Read more
Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov – vypracovanie, revízie a komplexný manažment pre slovenský trh, ale aj ďalšie krajiny európskej únie – vyžiadajte si ponuku.

Read more
Biocídy

Biocídy

Podpora pri registrácii a autorizácii biocídnych výrobkov na Slovensku a ďalších členských krajinách EÚ.

Read more
Expozičný scenár

Expozičný scenár – kontrola rizík v podniku

Ponúkame vypracovanie expozičného scenára pre identifikáciu použitia, kontrola použitia CHL (súlad s podmienkami ES),
vypracovanie protokolu o súlade s podmienkami ES, škálovanie – úprava parametrov ES.

Read more

Kozmetické výrobky

Komplexné služby pre uvedenie kozmetických výrobkov na trhy EÚ.

Read more
Tabakové výrobky

Tabakové výrobky a E-cigarety

Podpora zákazníkov pri “registrácii” tabakových výrobkov a e-cigariet podľa požiadaviek európskej legislatívy.

Read more
Výrobky

Uvádzanie vyrobkov na trh

Podpora zákazníkov pre oblasť požiadaviek chemickej legislatívy, plnenie povinností pre vstup na trh, komunikáciu s odberateľmi a nahlasovanie ECHA.

Read more
Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázkuUveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje
Kontaktný form.

Školenia / Webináre

Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky... Kompletný zoznam ponúkaných školení:

Viac školení / webinárov

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia…

Aktuality

Realizované projekty

Viac projektov

Ekotoxikologické centrum bolo požiadané o komplexnú spoluprácu pri vypracovaní a podaní žiadosti o autorizáciu pre spoločnosti používajúce oxid chrómový pre galvanické chrómovanie v dvoch krokoch – leptanie a pochrómovanie finálnych výrobkov pre automobilový a sanitárny priemysel.

Ekotox team vykonal hodnotenie podmienok použitia podľa REACH autorizačnej dokumentácie v konkrétnych prevádzkach. Samostatne pre každú prevádzku boli vypracované interné dokumenty (IDRAC). Všetky opatrenia pre bezpečné použitie látky a plnenie požiadaviek REACH autorizácie boli identifikované, vyhodnotené a implementované.

Ekotox team vykonal literárnu rešerž zameranú na toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti predmetnej látky pre zdravie ľudí a životné prostredie spolu s prehľadom aktuálnych regulačných opatrení a opatrení ktoré sú iniciované, plánované alebo v štádiu rozhodovania.

Požiadať o newsletter

Informačný servis EkotoxInfo je zameraný na oblasť legislatívy chemických látok a zmesí, biocídov, kozmetických výrobkov, stavebných výrobkov a všeobecnej bezpečnosti výrobkov s dôrazom na chemickú bezpečnosť. Informujeme aj o dôležitých školenia, seminároch a konferenciách z predmetnej oblasti. Hlavnými zdrojmi informácií sú Európska chemická agentúra (ECHA), Európska komisia, Európsky zväz chemického priemyslu (CEFIC), Ministerstvo hospodárstva SR a ďalšie zdroje.