Klasifikácia látok

CLP klasifikácia látok

Základným princípom, z ktorého vychádza nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (nariadenie CLP), je samoklasifikácia látky alebo zmesi výrobcom, dovozcom alebo následným používateľom.

Klasifikácia

je založená na nebezpečných vlastnostiach látky a nie na pravdepodobnosti expozície a zvážení rizík.

Cieľom samoklasifikácie je stanoviť, či je chemická látka nebezpečná z fyzikálneho hľadiska, hľadiska zdravia a environmentálneho hľadiska. Cieľom je taktiež pri umiestňovaní výrobku na trh náležite informovať o týchto nebezpečenstvách v dodávateľskom reťazci pomocou označovania, bez ohľadu na množstvo vyrobenej látky.

Samoklasifikácia

V zmysle nariadenia CLP sa látka musí samoklasifikovať vtedy, ak pre ňu v prílohe VI k nariadeniu CLP neexistuje harmonizovaná klasifikácia a ak má nebezpečné vlastnosti. V prípade látky, ktorá už má harmonizovanú klasifikáciu (záznam v prílohe VI k nariadeniu CLP), je harmonizovaná klasifikácia nebezpečnosti právne záväzná pre triedy nebezpečnosti a rozlíšenia, na ktoré sa vzťahuje záznam. Triedy nebezpečnosti a rozlíšenia, na ktoré sa nevzťahuje záznam, sa musia podľa potreby vyhodnotiť a samoklasifikovať.

Na harmonizovanú klasifikáciu sa môžu uplatniť niektoré výnimky, ak sú odôvodnené napr. iným fyzickým stavom alebo formou látky umiestnenej na trh alebo poznámkou týkajúcou sa záznamu v prílohe VI. Okrem toho sa na základe dostupných informácií musí vyhodnotiť klasifikácia uvedená v prílohe VI ako minimálna klasifikácia a v prípade, ak sú k dispozícii údaje, ktoré vedú ku klasifikácii látky do prísnejšej kategórie, ako je minimálna, sa musí použiť prísnejšia kategória.

Iné nejasnosti týkajúce sa „prekladu“ nebezpečnosti zo smernice o nebezpečných látkach (DSD) do nariadenia CLP sa musia starostlivo vyhodnotiť. V každom prípade, ak je látka samoklasifikovaná (ako doplnok ku harmonizovanej klasifikácii v prílohe VI k nariadeniu CLP), rozhodnutia musia byť v prípade potreby odôvodnené a odsúhlasené ostatnými výrobcami, dovozcami alebo následnými používateľmi.

V prípade látky, ktorá v súčasnosti nemá žiadny záznam v prílohe VI (t. j. látka nemá žiadnu harmonizovanú klasifikáciu pre žiadnu triedu nebezpečnosti), všetky príslušné triedy nebezpečnosti musí vyhodnotiť výrobca alebo dovozca a samoklasifikácia sa musí uplatniť na všetky tie triedy nebezpečnosti, pre ktoré sú kritériá klasifikácie splnené.

Výrobcovia, dovozcovia a následní používatelia sú povinní sledovať nový vedecký a technický vývoj a rozhodnúť sa, či sa má vykonať prehodnotenie samoklasifikácie látky alebo zmesi, ktorú umiestňujú na trh.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Mohlo by Vás zaujímať:

Karta bezpečnostných údajov