Kontrola a sankcie

REACH manažmentREACH a CLP skríning
REACH & CLP AUDITChemický manažmentNásledný užívateľExpozičný scenárZavádzanie systému REACHPonuka REACH

Kontrola a sankcie nariadenia REACH

Podľa nariadenia REACH (článok 126) orgány členských štátov sú zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH. Inými slovami, každý členský štát musí stanoviť, mimo iné sankcie, ktoré by sa týkali porušenia ustanovení nariadenia REACH a musí prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich dodržiavania. Stanovené sankcie musia byť “účinné, primerané a odradzujúce”.

Kontrola a sankcie nariadenia REACH –

V Slovenskej republike kontrolu a sankcie upravuje zákon č. 67/2010 Z. z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

§ 33 Správne delikty – právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ), ktorá uvádza na trh látky alebo zmesi

Ods.1

a) nezabezpečí, aby látky alebo zmesi boli opatrené obalom a uzáverom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení,
b) nezabezpečí, aby označenie látok alebo zmesí bolo podľa § 3 a 4 chemického zákona ,
c) nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov v štátnom jazyku podľa § 6,
d) nezašle kartu bezpečnostných údajov vypracovanú v slovenskom jazyku podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení Národnému toxikologickému informačnému centru,
e) nezašle aktualizovanú kartu bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru podľa § 6 chemického zákona,
f) uvedie na trh nebezpečnú látku alebo nebezpečnú zmes, pričom nie sú splnené požiadavky podľa § 7 chemického zákona,

Ods. 2 – neklasifikuje látky alebo zmesi, alebo nedodrží postupy a podmienky podľa § 3 pred ich uvedením na trh,

Ods. 3 – vykonáva činnosť podľa článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1102/2008 a neoznámi Európskej komisii, ministerstvu hospodárstva a ministerstvu životného prostredia, požadované informácie uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1102/2008 v stanovenej lehote podľa článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1102/2008.

§ 34 Správne delikty – výrobca alebo dovozca

Ods. 1
a) vyrobí alebo uvedie na trh látku, látku v zmesi alebo látku vo výrobku, pričom ju neregistroval,
b) nepodá žiadosť o registráciu látky alebo látky v zmesi,
c) nepodá agentúre žiadosť o registráciu látky vo výrobkoch,
d) nepodá agentúre oznámenie o látke vo výrobkoch,
e) neposkytne agentúre informácie o látke vyrobenej alebo dovezenej na účely technologicky orientovaného výskumu a vývoja,
f) neoznámi agentúre dosiahnutie vyššej prahovej hodnoty výroby alebo dovozu registrovanej látky,
g) neposúdi chemickú bezpečnosť látky a nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
h) nepodá žiadosť o registráciu izolovaného medziproduktu,
i) nepodá žiadosť o registráciu prepravovaného izolovaného medziproduktu,
j) začne výrobu alebo dovoz látky alebo výrobku v lehote kratšej ako tri týždne od dátumu predloženia žiadosti o registráciu,
k) nevykoná aktualizáciu registračných a klasifikačných údajov,
l) neinformuje sa v agentúre v prípade registrácie zavedenej látky alebo v prípade registrácie nezavedenej látky, ktorá nebola predregistrovaná, či pre rovnakú látku už nebola podaná žiadosť o registráciu,
m) nezabezpečí, aby expozícia látkou, pre ktorú získal autorizáciu, bola minimalizovaná,
n) nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre uvedenie na trh alebo použitie látky v požadovanom termíne,
o) neuvedie na označení (etikete, štítku) číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúceho látku, na ktorej použitie získal autorizáciu, alebo neznázorní príslušné výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia,
p) neoznámi agentúre informácie alebo ich neaktualizuje,
q) nesplní povinnosti v ustanovených termínoch,
r) vyrobí, uvedie na trh alebo použije látku, zmes alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok,
s) neoznámi agentúre látky, ktoré podliehajú registrácii a látky, ktoré uvádza na trh samostatne alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity na účely zaradenia tejto látky do zoznamu klasifikácie a označovania.

§ 34 Správne delikty – dodávateľ

Ods. 2
a) neposkytne príjemcovi látky alebo zmesi kartu bezpečnostných údajov zostavenú podľa § 6 chemického zákona,
b) neposkytne príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov o zmesi, ktorý nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný,
c) nevykoná aktualizáciu karty bezpečnostných údajov,
d) neposkytne príjemcovi látky v zmesi, pre ktorú nevznikla povinnosť poskytovať kartu bezpečnostných údajov, informácie alebo tieto informácie neaktualizuje,
e) neposkytne informácie príjemcovi výrobku, ktorý obsahuje látku spĺňajúcu kritériá na bezpečné použitie výrobku,
f) neposkytne na žiadosť spotrebiteľa výrobku informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, alebo
g) nezhromažďuje a neuchováva informácie o testovaní, registrácii, o ďalších zisteniach látkach a zmesiach a medziproduktoch izolovaných na mieste.

§ 34 Správne delikty – následný užívateľ

Ods.3
a) neplní povinnosti v ustanovených termínoch,
b) nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
c) neoznámi agentúre informácie, ktoré jej má oznámiť ako následný užívateľ,
d) nesplní požiadavky v ustanovených termínoch,
e) neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
f) nezabezpečí, aby expozícia látkou bola minimalizovaná,
g) nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre použitie látky v ustanovenom termíne,
h) neuvedie na etikete číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúceho látku, na ktorej použitie získal autorizáciu,
i) neinformuje agentúru o použití látky,
j) uvedie na trh alebo použije látku, zmes alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok,
k) neoznámi agentúre látku, ktorú uvádza na trh samostatne alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity uvedené v osobitných predpisoch1) na účely zaradenia tejto látky do zoznamu klasifikácie a označovania.

§ 34 Správne delikty – registrujúci

Ods. 4
a) neurčí a neuplatňuje vhodné opatrenia na náležitú kontrolu rizík zistených pri posúdení chemickej bezpečnosti,
b) neuchováva správu chemickej bezpečnosti alebo ju neaktualizuje,
c) neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
d) neposkytne agentúre informácie o zastavení výroby alebo dovozu látky alebo výrobku alebo o ukončení ich používania následným užívateľom.

§ 34 Správne delikty – účastník dodávateľského reťazca

Ods. 5 – neposkytne najbližšiemu účastníkovi dodávateľského reťazca alebo distribútorovi proti smeru dodávateľského reťazca informácie, ktoré o látke alebo zmesi alebo výrobku získal.

§ 34 Správne delikty – distribútor

Ods. 6 – uvedie na trh látku, látku v zmesi alebo látku vo výrobku bez toho, aby splnil ustanovené obmedzenia.

§ 34 Správne delikty – účastník fóra pre výmenu informácií

Ods. 7 – odmietne poskytnúť doklad o nákladoch na štúdiu alebo odmietne poskytnúť štúdiu samotnú.

§34 Správne delikty – zamestnávateľ

Ods. 8 – neumožní zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach v zmesiach alebo látkach vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorých účinkom sú počas svojej práce exponovaní.

§ 35 Správne delikty – Výrobca, dovozca, následný užívateľ a dodávateľ

Nariadenie (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

a) neoznámi ministerstvu hospodárstva prvý vývoz látky,
b) neoznámi ministerstvu hospodárstva vývoz látky,
c) neinformuje ministerstvo hospodárstva o množstve vyvezenej látky počas kalendárneho roka,
d) neposkytne na žiadosť ministerstva hospodárstva informácie o látke,
e) neposkytne na žiadosť komisie alebo agentúry informácie,
f) poruší pri vývoze látky ustanovené podmienky,
g) vyvezie látku neskôr ako šesť mesiacov pred ukončením jej použiteľnosti,

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení a Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

h) nezabezpečí, aby pri vývoze prípravku na ochranu rastlín nálepka alebo etiketa, alebo štítok obsahovali špecifické informácie,
i) nezabezpečí, aby vyvážaný prípravok na ochranu rastlín spĺňal požiadavky na čistotu,
j) vyvezie látku alebo výrobok v rozpore s hore uvedenými predpismi,
k) neopatrí pri vývoze látku obalom a uzáverom, neoznačí látku podľa § 4 chemického zákona, alebo neposkytne kartu bezpečnostných údajov v súlade s § 6 chemického zákona.

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch v platnom znení.

l) uvedie na trh detergent alebo povrchovo aktívnu látku pre detergenty v rozpore s podmienkami, charakteristikami a medznými hodnotami,
m) neuchováva informácie,
n) nezabezpečí správne vykonanie príslušných testov podľa § 5 chemického zákona pri uvedení látky alebo zmesi na trh,
o) nemá k dispozícii dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
p) nesprístupní Národnému toxikologickému informačnému centru kartu údajov o zložkách detergentov uvádzaných na trh, ak je výrobcom alebo dovozcom detergentu, ak mení vlastnosti detergentu alebo vytvára alebo mení označenie,
q) neoznačí detergent.

Čl. 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení, Príloha XVII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení a Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

r) vyrobí, uvedie na trh, alebo používa látku v rozpore s osobitným predpisom.

Podľa jednotlivý správnych deliktov sú podľa § 36 chemického zákona pokuty rozdelené do 4 pásiem:

a) od 10 000 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 3, § 34 ods. 3 písm. h) a j) a ods. 4 písm. b), § 35 písm. c), g) až i),

b) od 16 501 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. c) až e), § 34 ods. 1 písm. g), § 34 ods. 2 písm. b) až d) a g), § 34 ods. 3 písm. a), c) až g) a k), § 34 ods. 4 písm. a), c) a d), § 34 ods. 5, § 35 písm. a), b), d) až f), k), m) až p),

c) od 30 001 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b), § 33 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. d) až f), k), l), n) a o), § 34 ods. 2 písm. a), e) a f), § 34 ods. 3 písm. b) a i), § 34 ods. 7 a 8, § 35 písm. j), l) a q),

d) od 50 001 eur do 99 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. f), § 34 ods. 1 písm. a) až c), h) až j), m) a p) až s), § 34 ods. 6, § 35 písm. r).

Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť správneho deliktu, najmä spôsob jeho spáchania, jeho škodlivé následky na zdravie alebo životné prostredie a okolnosti, za ktorých bol spáchaný. Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak kontrolný orgán o ňom nezačal konanie do 2 rokov odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 5 rokov odo dňa, keď bol spáchaný. Pokuty uložené kontrolnými orgánmi podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; výnos z pokuty uloženej Slovenskou inšpekciou životného prostredia je príjmom Environmentálneho fondu.

Pokuta od 16 501 eur do 30 000 eur:

 • nezabezpečí vypracovanie karty bezpečnostných údajov v štátnom jazyku podľa § 6,
 • nezašle kartu bezpečnostných údajov vypracovanú v štátnom jazyku podľa osobitného predpisu Národnému toxikologickému informačnému centru,
 • nezašle aktualizovanú kartu bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru podľa § 6 chemického zákona,
 • neposúdi chemickú bezpečnosť látky a nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
 • neposkytne príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov o zmesi, ktorý nespĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečný,
 • nevykoná aktualizáciu karty bezpečnostných údajov,
 • neposkytne príjemcovi látky v zmesi, pre ktorú nevznikla povinnosť poskytovať kartu bezpečnostných údajov,
 • informácie alebo tieto informácie neaktualizuje,
 • nezhromažďuje a neuchováva informácie o testovaní, registrácii, o ďalších zisteniach látkach a zmesiach a medziproduktoch izolovaných na mieste.
 • neoznámi agentúre informácie, ktoré jej má oznámiť ako následný užívateľ,
 • nesplní požiadavky v ustanovených termínoch,
 • neposkytne agentúre informácie v ustanovenej lehote,
 • nezabezpečí, aby expozícia látkou bola minimalizovaná,
 • nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre použitie látky v ustanovenom termíne,
 • neoznámi agentúre látku, ktorú uvádza na trh samostatne alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity uvedené v osobitných predpisoch1) na účely zaradenia tejto látky do zoznamu klasifikácie a označovania.
 • neposkytne na žiadosť ministerstva hospodárstva informácie o látke podľa osobitného predpisu,
 • neposkytne na žiadosť komisie alebo agentúry informácie podľa osobitných predpisov,
 • poruší pri vývoze látky ustanovené podmienky,
 • neopatrí pri vývoze látku obalom a uzáverom, neoznačí látku podľa § 4, alebo neposkytne kartu bezpečnostných údajov v súlade s § 6,
 • neuchováva informácie podľa osobitného predpisu,
 • nezabezpečí správne vykonanie príslušných testov podľa § 5 pri uvedení látky alebo zmesi na trh,
 • nemá k dispozícii dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
 • nesprístupní Národnému toxikologickému informačnému centru kartu údajov o zložkách detergentov uvádzaných na trh, ak je výrobcom alebo dovozcom detergentu, ak mení vlastnosti detergentu alebo vytvára alebo mení označenie.

Pokuta od 30 001 eur do 50 000 eur:

 • nezabezpečí, aby látky alebo zmesi boli opatrené obalom a uzáverom podľa osobitného predpisu,63)
 • nezabezpečí, aby označenie látok alebo zmesí bolo podľa § 4,
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak neklasifikuje látky alebo zmesi, alebo nedodrží postupy a podmienky podľa § 3 pred ich uvedením na trh.
 • nepodá agentúre oznámenie o látke vo výrobkoch,
 • neposkytne agentúre informácie o látke vyrobenej alebo dovezenej na účely technologicky orientovaného výskumu a vývoja,
 • neoznámi agentúre dosiahnutie vyššej prahovej hodnoty výroby alebo dovozu registrovanej látky,
 • nevykoná aktualizáciu registračných a klasifikačných údajov,
 • neinformuje sa v agentúre v prípade registrácie zavedenej látky alebo v prípade registrácie nezavedenej látky,
 • ktorá nebola predregistrovaná, či pre rovnakú látku už nebola podaná žiadosť o registráciu, nezabezpečí preskúmanie platnej autorizácie pre uvedenie na trh alebo použitie látky v požadovanom termíne,
 • neuvedie na označení (etikete, štítku) číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúceho látku, na ktorej použitie získal autorizáciu, alebo neznázorní príslušné výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia,
 • neposkytne príjemcovi látky alebo zmesi kartu bezpečnostných údajov zostavenú podľa § 6,
 • neposkytne informácie príjemcovi výrobku, ktorý obsahuje látku spĺňajúcu kritériá na bezpečné použitie výrobku,
 • neposkytne na žiadosť spotrebiteľa výrobku informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku,
 • nevyhotoví správu o chemickej bezpečnosti,
 • neinformuje agentúru o použití látky,
 • Účastník fóra pre výmenu informácií o látke sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov, ak odmietne poskytnúť doklad o nákladoch na štúdiu alebo odmietne poskytnúť štúdiu samotnú.
 • Zamestnávateľ sa na území Slovenskej republiky dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov, ak neumožní zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach v zmesiach alebo látkach vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorých účinkom sú počas svojej práce exponovaní.
 • vyvezie látku alebo výrobok v rozpore s osobitnými predpismi,
 • uvedie na trh detergent alebo povrchovo aktívnu látku pre detergenty v rozpore s podmienkami,
 • charakteristikami a medznými hodnotami uvedenými v osobitnom predpise
  neoznačí detergent,

Pokuta od 50 001 eur do 99 500 eur:

 • uvedie na trh nebezpečnú látku alebo nebezpečné zmesi, pričom nie sú splnené požiadavky podľa § 7.
 • vyrobí alebo uvedie na trh látku, látku v zmesi alebo látku vo výrobku, pričom ju neregistroval,
 • nepodá žiadosť o registráciu látky alebo látky v zmesi,
 • nepodá agentúre žiadosť o registráciu látky vo výrobkoch,
 • nepodá žiadosť o registráciu izolovaného medziproduktu,
 • nepodá žiadosť o registráciu prepravovaného izolovaného medziproduktu,
 • začne výrobu alebo dovoz látky alebo výrobku v lehote kratšej ako tri týždne od dátumu predloženia žiadosti o registráciu,
 • nezabezpečí, aby expozícia látkou, pre ktorú získal autorizáciu, bola minimalizovaná,
 • neoznámi agentúre informácie alebo ich neaktualizuje,
 • nesplní povinnosti v ustanovených termínoch,
 • vyrobí, uvedie na trh alebo použije látku, zmes alebo výrobok bez splnenia ustanovených podmienok,
 • neoznámi agentúre látky, ktoré podliehajú registrácii a látky, ktoré uvádza na trh samostatne alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity uvedené v osobitných predpisoch na účely zaradenia tejto látky do zoznamu klasifikácie a označovania.
 • Distribútor sa dopustí správneho deliktu porušením osobitných predpisov, ak uvedie na trh látku, látku v zmesi alebo látku vo výrobku bez toho, aby splnil ustanovené obmedzenia.
 • vyrobí, uvedie na trh, alebo používa látku v rozpore s osobitným predpisom.67)

§ 38 Poriadková pokuta

 • Výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi, ktorý marí alebo sťažuje výkon kontrolnej činnosti kontrolného orgánu, môže tento uložiť poriadkovú pokutu do 3 300 eur.
 • Ak neumožní právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) kontrolu dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe alebo neumožní kontrolným orgánom vstup na pozemky, do objektu a na pracoviská používané na testovanie, môže mu príslušný kontrolný orgán uložiť poriadkovú pokutu do 3 300 eur.
 • Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, ak od konania, ktorým bol marený alebo sťažovaný výkon kontrolnej alebo dozornej činnosti, sa neupustilo ani po výzve príslušného kontrolného orgánu, alebo ak neboli v lehote určenej kontrolným orgánom odstránené zistené nedostatky. Úhrn opakovane uložených poriadkových pokút nesmie presiahnuť 16 500 eur.
 • Poriadkovú pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, keď sa príslušný kontrolný orgán dozvedel o konaní podľa odsekov 1 a 2, najneskôr do 1 roka odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
 • Poriadková pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.Na zaistenie harmonizovaného prístupu k implementácii REACH medzi členskými štátmi, bolo vytvorené “Fórum pre výmenu informácií o presadzovaní”, ktoré koordinuje sieť orgánov členských štátov zodpovedných za presadzovanie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. a medzi jeho úlohy patrí:
 • Rozširovať správne riadenie a upozorňovať na problémy na úrovní Spoločenstva
 • Navrhovať, koordinovať a hodnotiť harmonizované projekty v oblasti presadzovania a spoločných inšpekcií
 • Koordinovať výmenu inšpektorov
 • Identifikovať stratégie, ako aj najvhodnejšie postupy presadzovania
 • Rozvíjať pracovné metódy a nástroje pre miestnych inšpektorov;
 • Rozvíjať nástroje elektronickej výmeny informácií;
 • Zabezpečiť úzku spoluprácu s priemyslom, najmä s ohľadom na špecifické potreby malých a stredných podnikov a ďalších zúčastnených strán, vrátane príslušných medzinárodných organizácií,
 • Posudzovanie návrhov na obmedzovanie s cieľom posúdenia ich vykonateľnostiČlenské štáty museli oznamovať svoje predpisy Európskej komisii a museli tiež oznámiť akékoľvek následné zmeny. Prehľad sankcií podľa typov nájdete v týchto prílohách:
 • Príloha I Druhy trestných činov – 332 Kb
 • Príloha II Úroveň pokút – 252 Kb
 • Príloha III Výška pokút PPP – 261 Kb
 • Príloha IV Náklady na zosúladenie pokút – 416 Kb
 • Príloha V Porovnanie trestných činov – 1,73 Mb

Druhý projekt o presadzovaní (REF-2)

sa zameral na kontrolu dodržiavania podmienok následných užívateľov – najmä formulátorov zmesí – so základnými požiadavkami nariadení REACH a CLP.

Operačná fáza projektu sa uskutočnila od mája 2011 do marca 2012. Národné orgány presadzovania práva kontrolovali 1 181 podnikov, zahŕňajúcich 6 900 látok, 4500 zmesí a 4500 kariet bezpečnostných údajov (KBÚ). Väčšina kontrolovaných boli malé a stredné podniky. Viac ako polovica kontrolovaných spoločností nebola aktívna iba ako následný užívatelia, ale aj v ďalších úlohách, napr. ako výrobcovia, dovozcovia, distribútori a výhradní zástupcovia.

Celkovo 67% z kontrolovaných spoločností nebolo v súlade s jedným alebo viacerými ustanoveniami nariadenia REACH a CLP. Najčastejšími dôvodmi nesúladu boli: porušenie predregistrácie (REACH, 8%), oznámenia do zoznamu klasifikácie a označovania (CLP, 15%), neuchovávanie informácií (20%) a zavedenie nedostatočných opatrení manažmentu rizík (12%).

Iba 3% firiem nemali svoje KBÚ na mieste podnikania. Ale až 52% kontrolovaných KBÚ malo nedostatky. Napriek vysokej miere chybovosti v kartách bezpečnostných údajov inšpektori zaznamenali zlepšenie v používaní formátov a dostupnosti KBÚ v porovnaní s predchádzajúcimi kontrolami. Výsledky tiež ukázali, že až 93% pracovníkov mohlo mať prístup k príslušným informáciám z kariet bezpečnostných údajov. V praxi sa však ukazuje, že skutočná miera dostupnosti bola nižšia – 79%.

Záverečná správa REACH-EN-FORCE-3 project final report (EN)


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Zavádzanie systému REACH
Kontrola a sankcie
Následný užívateľ
Registrácia
Expozičný scenár
Kontrola a sankcie nariadenia REACH