Biocídy – registrácia / autorizácia

Typy žiadostí // Autorizácia Únie // Autorizácia biocídneho výrobku // Článok 95 // Technická ekvivalencia // Účinné látky vytvárané in situ // Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

biocídy, biocídne výrobky – registrácia / autorizácia

Poradenstvo – odborné služby – podpora pri registrácii a autorizácii biocídnych výrobkov

Biocídy (biocídne výrobky) – ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu / autorizáciu biocídnych výrobkov podľa prechodných ustanovení a BPR pre uvedenie na trh Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a ďalších členských krajinách EÚ a v ďalších krajinách – kontaktujte nás na našich kontaktných adresách: ekotox(at)ekotox.sk, telefonicky: +421 2 45943712.

Biocídy môžu odborníci a verejnosť používať v širokom spektre oblastí použitia, ktoré sú klasifikované podľa typov výrobkov. Aby sa zabezpečilo, že používanie biocídnych výrobkov nebude mať neprijateľné riziko pre ľudí,  zvieratá a životné prostredie, sú regulované tak, aby ich uvádzanie na trh, predaj a používanie s cieľom minimalizovať akékoľvek riziko, boli kontrolované.

V zásade rozlišujeme 2 spôsoby uvádzania biocídnych výrobkov na trh:

  1. registrácia podľa prechodných ustanovení;
  2. autorizácia (v prípade výrobkov ktorých účinné látky boli už schválené).

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní – konsolidovaná verzia BPR

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, pôsobením účinných látok, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami v EÚ a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudí a životného prostredia.

Požiadavky na autorizáciu biocídov

Základnou zásadou BPR je, že biocídny výrobok (BP) musí byť autorizovaný pred tým, ako bude dostupný na trhu alebo použitý v Európskej únii (EÚ) / Európskom hospodárskom priestore (EHP). Toto sa uskutočňuje v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch. Ako prvý krok sa hodnotí účinná látka a po splnení kritérií sa schváli v určenom type výrobku (PT). Druhým krokom je autorizácia každého BP, ktorý pozostáva z, obsahuje alebo vytvára schválenú účinnú látku (účinné látky).

Spoločnosti, ktoré chcú uviesť biocídne výrobky na trh, môžu požiadať o autorizáciu výrobku na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie.

autorizácia biocídnych výrobkov

Typ žiadosti

Článok 95: zoznam účinných látok a dodávateľov

Technická ekvivalencia

Účinné látky vytvárané in situ

Ošetrené výrobky

Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení


ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

webinar