Vzájomné uznanie

Vzájomné uznanie
Autorizáciu biocídneho výrobku možno uznať v iných členských štátoch v súlade s postupmi vzájomného uznávania, aby sa zabránilo duplicite hodnotenia. Existujú dva postupy: postupné vzájomné uznanie (PVU), ktoré je relevantné v prípade existujúceho povolenia, a vzájomné uznanie paralelné (VUP), ktoré je relevantné v prípade predloženia pôvodnej žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu a zároveň aj žiadosti o vzájomné uznanie.

Autorizácia podľa PVU / VUP by sa mala udeľovať za rovnakých podmienok ako (pôvodná) vnútroštátna; v niektorých prípadoch však môžu príslušné členské štáty navrhnúť zamietnutie udelenia povolenia alebo úpravu jeho podmienok.

Rovnaké pravidlá ako pre jeden biocídny výrobok sa vzťahujú aj na skupinu biocídnych výrobkov (BPF).

Riešenie sporov

Ak ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov nesúhlasí so závermi správy o posúdení výrobku alebo so súhrnom charakteristických vlastností biocídneho výrobku (SPC), musí referenčnému členskému štátu, všetkým ostatným dotknutým členským štátom a žiadateľovi zaslať podrobné vysvetlenie dôvodov takéhoto stanoviska. Body nezhody musia byť bezodkladne predložené koordinačnej skupine (CG) referenčným členským štátom, pričom členské štáty vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie dohody. Žiadateľ môže predložiť svoje stanovisko. Ak CG nedosiahne dohodu do 60 dní, referenčný členský štát informuje Komisiu (COM), ktorá prostredníctvom vykonávacieho aktu prijme konečné rozhodnutie. Komisia môže buď požiadať agentúru ECHA o stanovisko k vedeckým a technickým otázkam (prostredníctvom Výboru pre biocídne výrobky), alebo dať žiadateľovi príležitosť vyjadriť svoje pripomienky (30 dní), aby mohla prijať konečné rozhodnutie.