Etiketa CLP

Etiketa CLP
Ekotoxikologické centrum
Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu etikety a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

 Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Etiketa CLP – Výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori, ako aj výrobcovia a dovozcovia niektorých špecifických výrobkov. Musia ostatných účastníkov dodávateľského reťazca informovať. Vrátane spotrebiteľov, o identifikovanej nebezpečnosti.

Toto sa vykonáva tak, že sa látka alebo zmes označí v súlade s nariadením CLP pred ich umiestnením na trh, ak:

  • *látka alebo zmes je klasifikovaná ako nebezpečná,
  • *zmes obsahuje jednu alebo viac látok klasifikovaných ako nebezpečné v množstve prekračujúcom určitú prahovú hodnotu,
  • *výrobok má výbušné vlastnosti.

V nariadení CLP sa vymedzuje obsah etikety a usporiadanie jednotlivých prvkov označenia. Etiketa musí byť pevne pripojená k jednej alebo viacerým povrchom obalu a musí obsahovať tieto údaje:

  • *názov, adresa a telefónne číslo dodávateľa,
  • *nominálne množstvo látky alebo zmesi v balení, ktoré je dostupné širokej verejnosti (pokiaľ sa toto množstvo neuvádza na inom mieste na obale).
  • *Identifikátory výrobku

Ak je to vhodné, výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia, bezpečnostné upozornenia a doplňujúce informácie, ktoré sa vyžadujú na základe iných právnych predpisov.

Etiketa CLP

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/


Karta bezpečnostných údajov 
Uvádzanie UFI kódov
Komunikácia v dodávateľskom reťazci