Expozičný scenár

Formát expozičného scenára Obsah expozičného scenára Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa? Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v e-KBUAko začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia? Ďalšie informačné zdroje

Expozičný scenár – bezpečné podmienky používania chemických látok a zmesí

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie expozičných scenárov a ich implementáciu vo Vašom podniku, s cieľom zabezpečiť riadenie a kontrolu rizík vyplývajúcich z používania chemických látok alebo zmesí.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Po zavedení nariadenia REACH začal priemysel pociťovať jeho určitý vplyv. V súlade s právnymi predpismi majú výrobcovia chemikálií povinnosť komunikovať bezpečné používanie chemikálií so svojimi zákazníkmi. Scenár expozície (ES) je nástrojom pre túto komunikáciu. ES definuje podmienky na zaobchádzanie s nebezpečnou látkou bez vystavenia pracovníkov, spotrebiteľov alebo životného prostredia neprijateľnému riziku.

Registrujúci ako súčasť procesu registrácie podľa nariadenia REACH pripravuje hodnotenie chemickej bezpečnosti spolu s posúdením expozície pre registrované látky v množstvách nad 10 ton ročne a s určitými nebezpečnými vlastnosťami.

Ako súčasť tohto hodnotenia registrujúci vypracujú expozičné scenáre na identifikované použitia látky.  Keď látku dodávajú, poskytnú príslušné expozičné scenáre následným užívateľom.  V expozičných scenároch sa opisujú prevádzkové podmienky a opatrenia na zníženie rizík s cieľom primerane kontrolovať riziká so zreteľom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Expozičné scenáre sa vzťahujú na celý životný cyklus látky vrátane úpravy, priemyselného a profesionálneho konečného použitia, spotrebiteľského použitia a použitia vo výrobkoch.

V nariadení REACH nie je stanovený formát ani obsah expozičného scenára, ale zainteresované strany sa dohodli na spoločnom formáte a obsahu.

Týka sa to týchto častí:
  • názvová časť;
  • podmienky použitia ovplyvňujúcich expozíciu;
  • odhad expozície (môže obsahovať ukazovateľ charakterizovania rizika);
  • usmernenia pre následných užívateľov na vyhodnotenie, či je ich použitie v rámci hraníc expozičného scenára.Expozičný scenár – Ďalšie informácie:

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/


EXPOZIČNÝ SCENÁR
Formát expozičného scenára
Obsah expozičného scenára
Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa?
Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v rozšírenej karte bezpečnostných údajov?
Ako začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes?
Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia?
Ďalšie informačné zdroje