PCN – Nahlasovanie informácií agentúre ECHA

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a karty o zložkách je potrebné doručiť na Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) v elektronickej podobe vo formátoch .PDF alebo .DOC. V obidvoch prípadoch je potrebné označiť jednotlivé KBÚ len názvom prípravku (nie číselným kódom).

POZOR!       

Požiadavky na nahlasovanie informácií v harmonizovanom formáte ECHA a zostavenie kariet bezpečnostných údajov

PCN = Poison Centre Notification

Nové požiadavky nadobudli účinnosť: nebezpečné zmesi sa oznamujú v harmonizovanom formáte a zahŕňajú aj UFI (jednoznačný identifikátor).

Od 1. januára 2021 sú dovozcovia a následní užívatelia povinní oznamovať svoje zmesi v harmonizovanom formáte a jedinečné identifikátory vzorcov (UUO) musia byť uvedené na etiketách zmesí.

Významné zmeny sa týkajú aj formátu karty bezpečnostných údajov, prideľovania UFI kódov a požiadaviek pre nahlasovanie informácií agentúre ECHA (PCN).

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka komplexné poradenstvo a služby pre vypracovanie / revíziu kariet bezpečnostných produktov a etikiet vo väzbe na nové požiadavky CLP nariadenia a plnenie povinností pri notifikácii nebezpečných zmesí pred vstupom na slovenský trh a trhy ďalších členských krajín EÚ.

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) poskytnuté príjemcovi pred 1. januárom 2021 sa môžu naďalej používať a nemusia byť v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu do 31. decembra 2024 pokiaľ sa týka povinnosti notifikácie PCN. V prípade informácií v KBÚ a formátu KBÚ je nutné zabezpečiť plnenie najneskôr do 31.12.2022.

Uistite sa, že Vaše karty bezpečnostných údajov sú v súlade s platnou legislatívou a vyhnite sa tak sankciám !

Najlepšie výsledky z hľadiska plnenia legislatívnych požiadaviek nariadení CLP a REACH, z hľadiska nákladov a času je možné dosiahnuť na základe “interného plánu plnenia požiadaviek na správu KBÚ” – radi Vám s touto úlohou poradíme.

Nariadenie CLP je doplnené novými aktuálnymi úpravami:

 • Uplatňuje sa nariadenie 2017/542, ktorým sa mení príloha VIII k CLP nariadeniu 1272/2008, ktoré vymedzuje nové povinnosti pre dovozcov a následný užívateľov.
 • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020 upresnilo postup pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka.
 • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020 bolo prijaté s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia.

Nový formát pre nahlasovanie PCN (10/2021): https://ekotoxcenter

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5577602/Guide+to+PCN+format.pdf/b283e6f2-5524-3a4a-b094-ca35fc9f5ab5?t=1635362918139

Ak ste dovozca, výrobca, distribútor a následný užívateľ a uvádzate na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie a fyzikálnych účinkov, týka sa Vás povinnosť poskytovať informácie národným toxikologickým centrám (NTIC) v harmonizovanom formáte xml (PCN formát).  

Predkladané informácie v harmonizovanom formáte zahŕňajú:  

 • * kontaktné údaje prekladateľa (názov, adresa, tel.č., e-mail)
 • * identifikátor výrobku pre zmes v zmysle časti B bod 1.1
 • * kategorizáciu výrobku podľa EUPCS (harmonizovaný Európsky systém kategorizácie výrobkov)
 • * použitie (spotrebiteľské, profesionálne, a priemyselné)
 • * UFI (jednoznačný identifikátor vzorca)
 • * klasifikácie pokiaľ ide o nebezpečnosť pre zdravie a fyzikálnu nebezpečnosť
 • * prvky označenia (piktogramy, výstražné slovo, výstražné a bezpečnostné upozornenia)
 • * toxikologické informácie
 • * informácie o fyzikálno – chemických vlastnostiach
 • * informácie o zložkách zmesí a koncentrácie resp. rozsah koncentrácií zložiek

Akým spôsobom predkladať informácie v harmonizovanom formáte agentúre ECHA?

 • * ECHA PCN portál  online resp. offline pomocou aplikácie IUCLID 6
 • * národný systém
 • * možnosť predložiť informácie cez ECHA PCN portál alebo prostrednítcvom národného systému

Informácie požadované podľa prílohy VIII musia byť sprístupnené príslušnému ustanovenému orgánu v prípade každej nebezpečnej zmesi (ktorá spĺňa určité kritériá) uvádzanej na trh. Ide o informácie, ktoré sú relevantné na účely formulovania preventívnych a liečebných opatrení, a to najmä pri poskytovaní okamžitej reakcie na ohrozenie zdravia.
Tieto informácie môžu používať aj ustanovené orgány na vykonávanie činností toxikovigilancie, ako sa predpokladá v článku 45.

„Uvedenie na trh“ podľa článku 2 bodu 18 nariadenia CLP „je dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne. Dovoz sa považuje za uvedenie na trh.“

Už dnes je možné notifikovať nebezpečné zmesi cez ECHA portál v mnohých členských štátoch EÚ.

Slovensko predbežne pristúpilo k nahlasovaniu informácií v harmonizovanom formáte cez PCN portál od 1.1.2021, avšak povinnosť posielať informácie na NTIC zatiaľ nebola zrušená.

? Máte v podniku vypracovaný postup pre prideľovanie UFI kódov ?

Ak uvádzate na trh výrobky pre spotrebiteľské a profesionálne použitie, povinnosť uvádzať UFI kódy na etikete sa Vás týka už od 1. januára 2021!

Ekotoxikologické centrum poskytuje konzultačné služby a poradenstvo pre zabezpečenie povinností podnikov na trhu SR a ďalších členských krajín EÚ.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

LINKY:

Uvádzanie UFI kódov
Karta bezpečnostných údajov
Etiketa
Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)