Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

POZOR!       

Plánované zmeny v označovaní výrobkov a nahlasovaní informácií v harmonizovanom formáte ECHA

Významné zmeny sa týkajú formátu karty bezpečnostných údajov, prideľovania UFI kódov a formátu pre nahlasovanie informácií agentúre ECHA.

 • -Európska komisia pripravila návrh nariadenia, ktorým sa mení príloha II nariadenia REACH 1907/2006/ES „Požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov“.

Karty bezpečnostných údajov poskytnuté príjemcovi pred 1. januárom 2020 sa môžu naďalej používať a nemusia byť v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu do 31. decembra 2022.

Uistite sa, že Vaše karty bezpečnostých údajov sú v súlade s platnou legislatívou a vyhnite sa tak sankciám !

 • -Uplatňuje sa nariadenie 2017/542, ktorým sa mení príloha VIII k CLP nariadeniu 1272/2008, ktoré vymedzuje nové povinnosti pre dovozcov a následný užívateľov.

Ak ste dovozca a následný užívatelia auvádzate na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie a fyzikálnych účinkov, týka sa Vás povinnosť poskytovať informácie národným toxikologickým centrám (NTIC) v harmonizovanom formáte xml (PCN formát).  

Predkladané informácie v harmonizovanom formáte zahŕňajú:  

 • -kontaktnú údaje prekladateľa (názov, adresa, tel.č., e-mail)
 • -identifikátor výrobku pre zmes v zmysle časti B bod 1.1
 • kategorizáciu výrobku podľa EUPCS (harmonizovaný Európsky systém kategorizície výrokov)
 • použitie (spotrebiteľské, profesionálne, apriemyselné)
 • UFI (jednoznačný identifikátor vzorca)
 • -klasifikácie pokiaľ ide o nebezpečnosť pre zdravie a fyzikálnu nebezpečnosť
 • -prvky označenia (piktogramy, výstražné slovo, výstražné a bezpečnostné upozornenia)
 • -toxikologické informácie
 • -informácie o fyzikálno – chemických vlastnostiach
 • -informácie o zložkách zmesí a kocnetrácie resp. rozsah koncentrácií zložiek

Akým spôsobom predkladať informácie v harmonizovanom formáte agentúre ECHA?

 • *ECHA PCN portál  online resp. offline pomocou aplikácie IUCLID 6
 • *národný systém
 • *možnosť predložiť informácie cez ECHA PCN portál alebo prostrednítcvom národného systému (rozhodnutie priemyslu)

V súčasnosti len Nemecko a Estónsko prijímajú príspevky predložené prostredníctvom portálu na predkladanie žiadostí agentúry ECHA.
Slovensko predbežne pristúpilo k nahlasovaniu informácií v harmonizovanom formáte cez PCN portál.

Portál agentúry ECHA na predkladanie žiadostí uľahčuje postup predkladania žiadostí, ďalšie informácie o vnútroštátnych systémoch predkladania, poplatkoch, kritériách prijatia a časových harmonogramoch sú však v právomoci každého členského štátu.

Máte v podniku vypracovaný postup pre prideľovanie UFI kódov ?

Ak uvádzate na trh výrobky pre spotrebiteľské a profesionálne použitie, povinnosť uvádzať UFI kódy na etikete sa Vás týka už od 1. januára 2021!

LINKY:

Uvádzanie UFI kódov
Karta bezpečnostných údajov
Etiketa
Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)