Mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM)

Centrá Ekotox poskytujú poradenské služby a zákaznícku podporu v oblasti vykazovania EU CBAM
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na jednom z nasledujúcich kontaktov:
e-mail na ekotox(at)ekotox.eu
Centrá Ekotox: Prehľad | LinkedIn

Čo je CBAM?

CBAM, ktorý bol prijatý v októbri 2023 ako súčasť balíka EÚ Fit for 55, dopĺňa systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Stanovuje sa ním cena určitých skleníkových plynov emitovaných pri výrobe vybraných dovozov, pričom sa zosúlaďuje s cieľmi EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, predchádza sa úniku uhlíka a zabezpečujú sa rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ a z krajín mimo EÚ. Únik uhlíka je premiestnenie priemyslu v dôsledku rozdielov v stanovovaní cien uhlíka medzi jurisdikciami.

V súčasnosti sa CBAM vzťahuje na dovoz cementu, železa a ocele, hliníka, hnojív, elektriny a vodíka. EÚ plánuje posúdiť a prípadne rozšíriť pokrytie CBAM do roku 2030 s cieľom zahrnúť do roku 2034 viac ako polovicu emisií v sektoroch EU ETS.

2026: 28/02/

ŠtvrťrokPreloženie je potrebné doZmena možná do
2023: Október – December2024: 31/01/2024: 31/07/
2024: Január – Marec2024: 30/04/2024: 31/07/
2024: Apríl – Jún2024: 31/07/2024: 30/08/
2024: Júl – September2024: 31/10/2024: 30/11/
2024: Október – December2025: 31/01/2025: 28/02/
2025: Január – Marec2025: 30/04/2025: 31/05/
2025: Apríl – Jún2025: 31/07/2025: 31/08/
2025: Júl – September2025: 31/10/2025: 30/11/
2025: Október – December2026: 31/01/2026: 28/02/

Dovozcovia CBAM majú zatiaľ oznamovaciu povinnosť, pričom prvé štvrťročné správy majú byť predložené 31. januára 2024. Vzhľadom na problémy s podávaním žiadostí môžu spoločnosti požiadať o 30-dňové predĺženie. Od 1. januára 2026 musia autorizovaní deklaranti CBAM predkladať výročné správy a nakupovať certifikáty CBAM, pričom začínajú platiť finančné záväzky. Cena certifikátov bude zodpovedať priemernej cene kvót EU ETS, čím sa vyrovnajú náklady na stanovovanie cien uhlíka medzi výrobcami z EÚ a mimo EÚ.

CBAM: Právny rámec a kto je zodpovedný

V máji 2023 vyhláška Európskej únie (2023/959 Európskeho parlamentu a Rady: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956) obsahovala pravidlá a opatrenia na kompenzáciu uhlíkovej náročnosti dovážaného tovaru.

Cieľom opatrenia je kompenzovať konkurenčnú výhodu výrobkov vyrábaných v krajinách EÚ lacnejším, ale environmentálne znečisťujúcim spôsobom a znížiť emisie.

Spoločnosti (najmä výrobcovia a obchodníci s energiou, hnojivami a chemikáliami, hráči v automobilovom a strojárskom priemysle, ako aj obchodníci so železnými, oceľovými a hliníkovými surovinami). Ktorí dovážajú výrobky patriace do CBAM, podliehajú oznamovacej povinnosti a neskôr aj platobnej povinnosti.

Povinnosť predkladať údaje CBAM: úlohy

1. Vytvorte účet EU Login, ktorý si môže vytvoriť ktokoľvek ako fyzická osoba

2. Registrácia na príslušnom vnútroštátnom orgáne na ochranu klímy

Ak máte ID účtu EÚ, musíte iniciovať dočasnú registráciu na vnútroštátnom úrade na ochranu klímy

3. Po úspešnej registrácii budete môcť vstúpiť do rozhrania CBAM spravovaného EÚ, kde môžete vypracovať konkrétnu štvrťročnú správu.Výzvy a ťažkosti v oblasti dátových
služieb CBAM

Ak spoločnosť, ktorá je povinná poskytnúť CBAM. Doteraz splnila prvé body, skutočne splnila svoju povinnosť registrácie CBAM, ale výzvy sa ešte neskončili.

1. Ťažko použiteľné rozhranie CBAM v anglickom jazyku

Pri dosahovaní rozhrania CBAM, ktoré spravuje EÚ, sa poľnohospodári stretávajú so skutočnosťou, že stránka je dostupná len v angličtine, je zložitá a ťažko použiteľná. Ak už nie, potom je isté, že spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť CBAM, tu budú potrebovať pomoc – okrem iného preto, že potrebné údaje možno určiť z dokumentov colného konania.

2. Záleží na tom, v mene koho sa vyhlásenie CBAM robí

Poskytovanie údajov CBAM je významne ovplyvnené skutočnosťou, že vyhlásenie je vyhotovené vo vlastnom mene dovozcu alebo ako colný zástupca v mene dovozcu alebo zastupovaného dovozcu. Okrem toho sa mnohí ľudia snažia konať v záujme svojich klientov ako jednoduchý zástupca, čo v súčasnosti nie je možné.

3. Sortiment tovaru, na ktorý sa vzťahuje povinnosť CBAM, sa rozširuje

V budúcnosti možno očakávať, že sa rozšíri sortiment dotknutého tovaru, ako aj údaje, ktoré si budú vyžadovať spoluprácu vyvážajúceho partnera.