Nariadenie CLP

Ekotox Centers – poradenské služby pre chemický manažment – chemické látky, zmesi, produkty, výrobky.

CLP služby – klasifikácia a označovanie látok a zmesí, ECHA notifikácia, karty bezpečnostných údajov, podpora pri plnení legislatívnych požiadaviek pre online predaj (webshop), UFI kódy, registrácia produktov v systéme ECHA a v členských krajinách EÚ  a ďalšie služby pre plnenie povinností výrobcov, dovozcov, distribútorov a následných užívateľov.

Kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712 alebo nám napíšte e-mail   ekotox(at)ekotox.eu

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

CLP Nariadenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa stalo účinným dňa 20. januára 2009 vo všetkých členských štátoch EÚ. Je známe pod skraktou „CLP“.

CLP nariadenie vychádza z Globálneho harmonizovaného systému pre klasifikáciu a označovanie chemických látok (Globally Harmonised System on the classification and labelling of chemicals (GHS)).

CLP je legislatívne záväzné vo všetkých členských štátoch EÚ a priamo aplikovateľné vo všetkých priemyselných sektoroch. Vyžaduje od všetkých výrobcov,dovozcov a následných užívateľov látok a zmesí aby ich klasifikovali podľa harmonizovaných pravidiel, označili a balili v zhode s ich nebezpečnými vlastnosťami ešte pred vstupom na trh.

Konsolidovaná verzia CLP nariadenia

Konsolidovaná verzia  Nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP nariadenie) zahŕňa všetky dodatky a opravy CLP nariadenia do dátumu vyznačeného v záhlaví prvej stránky nariadenia. Konsolidovaná verzia nariadenia CLP neobsahuje komentáre. Tieto je možné nájsť v prvotnom texte nariadenia CLP. Právne záväzné je znenie uverejnené v ˇUradnom vestníku Európskej únie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20190726&from=sk

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie pre určité nebezpečné látky je uvedená v Tabuľkách 3.1 a 3.2 Prílohy VI a tiež v tzv. „C&L Inventory“ na stránkach Európskej chemickej agentúry.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Poison centres

Európska komisia prijala „delegovaný akt“ ktorým doplnila nariadenie CLP tým, že posunula termín pre prvé nahlasovanie harmonizovaných informácií do toxikologických centier (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pre zmesi určené pre spotrebiteľské použitie.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/SK/C-2019-7611-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF

Požiadavky na harmonizované informácie o nebezpečných zmesiach sa líšia od notifikácií ktoré teraz vyžadujú národné orgány členských štátov EÚ. Je preto potrebné začať riešiť nové povinnosti systematicky – spraviť si inventarizáciu požadovaných a dostupných dát, identifikovať chýbajúce informácia a spôsob ako ich zadovážiť tak, aby boli v zhode s požiadavkami Prílohy VIII nariadenia CLP.

Nezávisle na tom kde sa spoločnosť nachádza z pohľadu dodávateľského reťazca, o povinnosti nahlasovať údaje rozhoduje konečné použitie zmesi. Dodávateľ ktorý je na začiatku dodávateľského reťazca by mal poskytnúť čo najskôr informácie následným užívateľom, ktorí sú blízko ku spotrebiteľským použitiam, aby mohli správne a včas vykonať príslušné notifikácie.

Na účely notifikácie bol sprístupnený online portál pre podanie informácií na stránkach ECHA (ECHA Submission portal). Spoločnosti môžu využiť tento nástroj pre notifikáciu ich produktov. Rovnako však platí, že spoločnosti nie sú povinné používať výlučne tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexné IT riešenia pre UFI a notifikačné informácie a poskytuje tak veľmi výhodné riešenia pre svojich používateľov.

ECHA odporúča 5 krokov pre plnenie notifikačných povinností:

  • Začať s prípravou a zistiť si ktoré členské štáty akceptujú harmonizovanú notifikáciu a ktoré budú vyžadovať individuálne podania, prípadne kombináciu oboch;
  • Vykonať analýzu stavu a identifikáciu chýbajúcich informácií;
  • Aktívne konať, pokiaľ treba vytvoriť pracovné skupiny, komunikovať, sledovať aktuálny vývoj;
  • Investovať do komunikácie v dodávateľskom reťazci;
  • Určiť ktorý nástroj je najvhodnejší pre prípravu a vykonanie notifikácií.

UFI Kódy

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, ktorý bude povinne na štítku výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečnú zmes.

Okrem UFI sa vyžaduje poskytovanie ďalších informácií o nebezpečnej zmesi a súvisiacich výrobkoch národným inštitúciám akým je na Slovensku Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).

Takýmito informáciami sú zloženie, obchodné meno, farba, balenie, kategória výrobkov a toxikologické informácie.

Cieľom UFI je vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré sa poskytujú s výrobkom uvádzaným na trh.

Podmienkou pre pridelenie UFI je, že všetky výrobky, ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI, musia mať rovnaké zloženie nebezpečnej zmesi.

Na etiketách a štítkoch výrobkov sa od roku 2021 bude uvádzať nový prvok označenia – 16-znakový kód, ktorý sa nazýva jednoznačný identifikátor vzorca (UFI).

Takzvané prechodné obdobie pre výrobky už uvedené na trh a nahlásené príslušným orgánom členských štátov pred 1.1.2021 je určené do 1. januára 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných kvôli zdravotným alebo fyzikálnym rizikám.

Dovozcovia a následní užívatelia, ktorí uvádzajú takéto výrobky na trh, budú musieť poskytovať konkrétne informácie o výrobkoch, vrátane UFI, povereným národným inštitúciám, kde uvádzajú výrobky na trh.

Novo sa zavádza Európsky systém kategorizácie výrobkov, ktorý je tiež potrebné použiť pre účely nahlasovania nebezpečných zmesí.

Nové triedy nebezpečnosti 2023

Európska komisia uverejnila delegované nariadenie, ktorým sa mení nariadenie CLP a v ktorom sa stanovujú nové triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí.

Vzťahuje sa na všetky chemické látky a zmesi uvádzané na trh EÚ podľa nariadenia REACH. Vzťahuje sa aj na účinné látky v biocídnych výrobkoch a prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sú zvyčajne uprednostňované pri harmonizovanej klasifikácii v EÚ.

Tieto právne predpisy EÚ sú záväzné pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a distribútorov, ktorí uvádzajú látky na trh Európskej únie. Členské štáty sa budú pri vypracúvaní návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie odvolávať aj na nové triedy nebezpečnosti a kritériá nebezpečnosti.

Nové triedy nebezpečnosti:

  • ED HH in Category 1 and Category 2 (Endocrine disruption for human health)
  • ED ENV in Category 1 and Category 2 (Endocrine disruption for the environment)
  • PBT (persistent, bioaccumulative, toxic), vPvB (very persistent, very bioaccumulative)
  • PMT (persistent, mobile, toxic), vPvM (very persistent, very mobile)

Termíny plnenia
Nové pravidlá sú účinné od 20. apríla 2023. Od tohto dňa môžu členské štáty predkladať návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania (CLH) s novými triedami nebezpečnosti a výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori môžu svoje látky a zmesi podľa toho sami klasifikovať.

Od nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia existujú prechodné obdobia, počas ktorých sa od výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a distribútorov ešte nevyžaduje, aby klasifikovali svoje látky alebo zmesi podľa nových tried nebezpečnosti. Počas týchto období sa nové triedy nebezpečnosti môžu uplatňovať na dobrovoľnom základe.

Na konci prechodných období musia všetci výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori uplatňovať nové triedy nebezpečnosti.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/