Produkt – uvedenie na trh krajín EÚ/EHS a ďalších

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to ?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Produkt  = látka a/alebo zmes.

Zabezpečíme Vám:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov v štátnom jazyku a spĺňajúcu legislatívne podmienky členského štátu
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety v štátnom jazyku a spĺňajúcu legislatívne podmienky členského štátu
 • Nahlasovanie na národné toxikologické informačné centrá členských krajín
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Ponúkané služby štandardne zabezpečujeme pre krajiny:

Krajiny EÚ/EHS: BELGICKO, BULHARSKO, CYPRUS, DÁNSKO, ESTÓNSKO, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, HOLANDSKO, CHORVÁTSKO, ISLAND, ÍRSKO, LITVA, LUXEMBURSKO, LOTYŠŠKO, MAĎARSKO, MATLA, NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA NÓRSKO, PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, ŠPANIELSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO.

Krajiny mimo EÚ/EHS: MACEDÓNSKO, RUSKÁ FEDERÁCIA, BIELORUSKO, UKRAINA, MOLDAVSKO, TURECKO, ŠVAJČIARSKO.

Súčasne poskytujeme poradenstvo pre registráciu produktov / chemických látok na trhoch USA, Kanady, Južnej Kórei a Čína

Dovozca a následný užívateľ, ktorý uvádzajú produkty alebo výrobky na trh, klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov, je povinný podľa článku 45 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 oznamovať údaje národným toxikologickým centrám (NTIC).

Každá členská krajina EÚ/EHS aj krajina mimo EÚ/EHS má špecifický systém oznamovania požadovaných údajov, ktoré vyplývajú z národnej legislatívy. V súčasnosti neexistuje jednotný formát pre oznamovanie produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov v členských krajinách.

Registráciu a notifikáciu produktov na NTIC (prelinkovať na novo vytvorenú stránku, pozri str. 3-13 tohto dokumentu). Stránka  nech sa zobrazuje ako len vlajky a pod každou vlajkou sa rozbalí separátny text.

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA sem vlož link na novo vytvorenú stránku (obsah stránky je word dokument „Nahlasovania informácií na NTIC a agentúre ECHA“).

Karta bezpečnostných údajov

Etiketa

Komunikácia v dodávateľskom reťazci  


Registráciu a notifikáciu produktov na NTIC

UK flag

 United Kingdom

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt na the National Poisons Information Service – NPIS. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v anglickom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Poland flag

 Poland

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Serbia flag

 Serbia

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

France flag

 France

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt prostredníctvom Déclaration-Synapse. V prípade ak dovozca nemá sídlo vo Francúzsku, povinnosť registrovať má distribútor so sídlo v krajine. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná vo francúzskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Romania flag

 Romania

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt na Institutul National de Sanatate Publica. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v rumunskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Bulgaria flag

 Bulgaria

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt na Toxicology Clinic of N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v rumunskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Italy flag

 Italy

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt v databáze nebezpečných produktov National Centre for Chemicals Substances  – CSC a National Institute of Health – ISS prostredníctvom on-line systému. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v talianskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Hungary flag

 Hungary

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt v online databáze  na Národnom inštitúte chemickej bezpečnosti (OKBI). Zaslanie oznámenia je spoplatnená služba. Výška poplatku závisí od množstva notifikovaných produktov. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v maďarskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Spain flag

 Spain

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt v registri produktov INTCF. Toxikologické údaje  o produkte musia byť spracované prostredníctvom aplikácie  GesFicCom. Výška poplatku za notifikácia je v závislosti od množstva produktov a veľkosti spoločnosti, ktorá produkt notifikuje. Potvrdení o notifikácii je pridelenie registračného čísla systémom. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v  španielskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Deutchland flag

 Deutchland

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh zaslať vyplnený registračný formulár na Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik, rechts der Isar der Technischen Universität München a Bundesinstitut für Risikobewertung  Berlin-Jungfernheide. Potvrdení o notifikácii je pridelenie registračného čísla. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v nemeckom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Austria flag

 Austria

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh zaslať vyplnený exl. registračný formulár na Umweltbundesamt GmbH. Potvrdení o notifikácii je pridelenie registračného čísla. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v nemeckom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Czech flag

 Czech republic

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať nebezpečné produkty prostredníctvom elektronického  formulára CHLAP. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v českom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Slovenia flag

 Slovenia

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať nebezpečné produkty na Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKCL Ljubljana prostredníctvom aplikácie ISK. Povinnosť notifikovať má spoločnosť so sídlom v Slovinsku. Potvrdení o notifikácii je pridelený elektronický certifikát na obchodovanie s nebezpečnými látkami na území Slovinska od certifikačnej agentúry. Súčasťou licencie sú aj prístupové údaje pre registráciu produktov do ISK. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v slovinskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Russia flag

 Russia

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh vlastniť chválený certifikát. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v ruskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Croacia flag

  Croacia

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt  na Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Potvrdení notifikácie je pridelenie registračného čísla. Notifikácie je spoplatnená služba.  Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v chorvátskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

 Macedonia

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Belgium flag

 Belgium

Dovozca povinný 48 hodín pred prvým uvedením na trh elektronicky notifikovať produkt Centre antipoisons /Antigif Centrum. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná vo francúzskom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Cyprus flag

 Cyprus

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh zaslať údaje o nebezpečnom produkte elektronicky formou vyplneného formulára na Department of Labour Inspection. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov  musí byť vypracovaná  v gréckom jazyku.

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Denmark flag

 Denmark

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt v registri produktov (the Product Register) prostredníctvom OnlineAt. Potvrdením o notifikácii je  pridelené registračné číslo (PR číslo), ktoré sa musí uvádzať na etikete najneskôr do jedného roka od jeho prijatia a v odd. 1.1  alebo v odd. 15 karty bezpečnostných údajov. Notifikovať môže výrobca so sídlom mimo Dánska. Je povinný informovať dovozcov so sídlom v Dánsku o pridelenom PR čísle. Spoločnosť, ktorá notifikovala produkt je povinná  1x/2roky predložiť údaje o dovezenom množstve. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v dánskom jazyku.


Estonia flag

  Estonia

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh elektronicky notifikovať produkt na Národné Toxikologické Centrum (The Estonia Poisoning Information  Centre). Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v estónskom jazyku.


Finland flag

Finland

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh elektronicky notifikovať produkt na Národnom Toxikologickom centre (Poison Information Centre). Povinnosť notifikovať má dovozca so sídlom vo Fínsku, na základe prideleného Y kódu. Kategória použitia (the Chemical’s Use Category) a klasifikácia ekonomických aktivít (NACE kód) musí byť uvedená pri notifikácii. Notifikácia sa môže vykonať vo fínskom alebo švédskom jazyku. Notifikácia je spoplatnená 1x ročne. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná vo fínskom jazyku.


Greece flag

Greece

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Notifikácie: V ýrobca, ktorý uvádza na trh je povinný pred prvým uvedením elektronicky notifikovať produkt na Národnom Toxikologickom centre (the Greek Poison Centre). Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v gréckom jazyku.

Registrácie: Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh registrovať produkty do národného registra chemických produktov (the National Register of Chemical Products – NRCP). Registráciu do NRCP môže vykonať len spoločnosť (dovozca/následný užívateľ) so sídlom v krajine EÚ. Do registra NRCP má prístup Národné Toxikologické Centrum. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v gréckom jazyku.


Ireland flag

IRELAND

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh elektronicky notifikovať produkt na Národnom Toxikologickom centre (Beaumont Hospital and St Joseph’s Hospital). Notifikácia je spoplatnená služba. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v anglickom jazyku.


Iceland flag

 ICELAND

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh lektronicky notifikovať produkt na Národnom Toxikologickom centre. Karta bezpečnostných údajov môže byť vypracovaná v anglickom jazyku.

Etiketa musí byť vypracovaná v islandskom jazyku.


Lithuania flag

 LITHUANIA

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je pred prvým uvedením na trh povinný oznámiť údaje o zložkách na Národné Toxikologické Centrum (the Lithuanian Environmental Protection Agency). Notifikácia sa vykoná prostredníctvom databázy  ICISEM (the Integrated Computerised Information System for Environmental Management). Notifikovať môže len spoločnosť so sídlom v Litve. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v  litovskom jazyku.


Luxemburg flag

 LUXEMBURG

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt elektronicky prostredníctvom vyplneného formulára resp. poštou na adresu Belgian Poison Centre c/o Hôpital Militaire Reine Astrid Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles, BELGIUM. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná vo francúzskom jazyku.


Latvia flag

 LATVIA

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt na Národnom Toxikologickom  Centre (the Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre – LEGMC) prostredníctvom online systému (JEIS). Termín pre zaslanie oznámenia je k 1. marec každého kalendárneho roku a 1. jún 2016 pre látky (ako také alebo obsiahnuté v zmesi, s výnimkou kozmetických a lekárskych výrobkov) pri uvádzaní na trh viac ako 100 kg/rok. V prípade látok alebo zmesí klasifikovaných ako Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A, Muta. 1B, Repr. 1A, Repr. 1B, Asp. Tox.1, STOT RE 1 and STOT SE 1, látka musí byť notifikovaná už od uvedení na trh v množstve ≥ 10 kg/rok.  Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v lotyšskom jazyku.


Malta flag

 MALTA

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh zaslať údaje o nebezpečnom produkte na kompetentný úrad (the Malta Competition and Consumer Affairs Authority). Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v  maltskom jazyku.


Norway

NORWAY

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt, vyplnením formulára. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v nórskom jazyku.


Netherland flag

 NETHERLAND

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh notifikovať produkt na Národnom Toxikologickom centre (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum – NVIC). Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v holandskom jazyku.


Portugal flag

 PORTUGAL

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca je povinný pred prvým uvedením na trh registrovať produkt formou vyplneného formulára. Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v portugalskom jazyku.


Sweden flag

 SWEDEN

Plánujete uviesť na trh svoje produkty a neviete ako na to?

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby pre plnenie legislatívnych požiadaviek spojených s európskymi nariadeniami REACH, CLP, BPR v súvislosti s uvádzaním Vašich produktov a výrobkov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo na základe ich fyzikálnych účinkov na trh v krajinách EÚ/EHS a krajinách mimo EÚ.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Zabezpečíme pre Vás:

 • Vypracovanie karty bezpečnostných údajov spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Vypracovanie návrhu textovej časti etikety spĺňajúcej legislatívne požiadavky krajiny, kde plánujete dovážať produkty
 • Registráciu a notifikáciu produktov
 • Komunikáciu s kompetentnými orgánmi

Dovozca povinný pred prvým uvedením na trh elektronicky notifikovať údaje o produkte na Národnom Toxikologickom centre  (The Swedish Poisons Information Centre – GIC). Zaslanie oznámenia je bezplatné. Karta bezpečnostných údajov a etiketa musí byť vypracovaná v  švédskom jazyku.