Obsah karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajovKBÚ – definíciaFormát karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

Obsah karty bezpečnostných údajov

Vymedzenie karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Obsah karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dokument, ktorého cieľ a úlohu v rámci harmonizovaného systému možno opísať takto (založené na texte v kapitole 1.5 tretej revízie GHS OSN 17):

KBÚ by mala poskytovať komplexné informácie o látke alebo zmesi pre použitie v regulačných rámcoch na kontrolu chemikálií na pracovisku. Zamestnávatelia [aj pracovníci] ju používajú ako zdroj informácií o nebezpečnostiach vrátane nebezpečností pre životné prostredie a na získanie informácií o bezpečnostných opatreniach.

KBÚ je produkt, ktorý sa posudzuje v súvislostiach, a spravidla (v neprítomnosti pripojeného príslušného expozičného scenára) nedokáže poskytnúť konkrétne informácie, ktoré sú relevantné pre akékoľvek dané pracovisko, kde sa produkt môže nakoniec používať, hoci produkty majú špecializované konečné použitia, informácie KBÚ môžu byť zamerané viac na pracovníkov. Informácie teda umožňujú zamestnávateľovi a) pripraviť aktívny program opatrení na ochranu pracovníkov vrátane vzdelávania špecifického pre jednotlivé pracovisko a b) zvážiť všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu životného prostredia.

Okrem toho KBÚ predstavuje dôležitý zdroj informácií pre ďalšie cieľové skupiny v GHS.

Takže niektoré časti informácií môžu použiť subjekty, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečného tovaru, subjekty zodpovedné za riešenie núdzových situácií (vrátane toxikologických centier), subjekty zapojené do profesionálneho používania pesticídov a spotrebitelia. Tieto cieľové skupiny však získavajú ďalšie informácie z rôznych iných zdrojov, napr. Odporúčaní OSN na prepravu nebezpečného tovaru, Vzorových predpisov a písomných informácií pre spotrebiteľov a budú v tom pokračovať. Zavedenie harmonizovaného systému označovania nie je preto určené na to, aby ovplyvnilo primárne používanie KBÚ, ktorá slúži pre užívateľov na pracovisku.

Požadovaný formát a obsah KBÚ v členských štátov EÚ, v ktorých sa nariadenie REACH priamo uplatňuje (a v iných krajinách, ktoré prijali nariadenie REACH) je vymedzený v prílohe II nariadenia REACH. Úplné znenie verzií prílohy II, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. decembra 2010 a od 1. júna 2015, sa uvádza v kapitole 4 tohto dokumentu. Ďalšie informácie o prechodných obdobiach a vzťahu medzi týmito rôznymi verziami prílohy II sa uvádzajú v dodatku 1 k tomuto usmerneniu.

Informácie uvedené v KBÚ musia byť napísané jasne a stručne.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát KBÚ
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah KBÚ 
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)