Materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Ekotoxikologické centrum ponúka poradenské služby a zabezpečenie dokumentácie preukazujúcej súlad s legislatívou:
• kontrola dokumentácie;
• príprava podpornej dokumentácie;
• vypracovanie Vyhlásenia o zhode;
• individuálne konzultácie.

Tel: +421 2 45943712
e-mail na: ekotox(at)ekotox.eu
Bezpečnosť potravín je jedným z kľúčových faktorov pre ochranu ľudského zdravia. Nemenej dôležitá je bezpečnosť materiálov a predmetov, ktoré s potravinami prichádzajú do styku (ďalej len FCM – Food Contact Materials). Obaly, fľaše, kuchynské pomôcky, riad, potravinové dózy ale aj povrchy v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach môžu obsahovať látky schopné migrácie do potravín. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto látky neprechádzali do potravín v množstve. Ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín či spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.

Výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia FCM sú povinní preukázať, že zložky výrobku. Ktorý sa chystajú uviesť na trh neprekračujú zákonom stanovené limity migrácie a že je výrobok pre spotrebiteľa bezpečný.

V Európskej Únii sa materiály a predmety určené na styk s potravinami musia vyrábať v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a musia spĺňať náležitosti stanovené v Nariadení Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Plasty, recyklované plasty, keramika, regenerovaná celulóza, aktívne a inteligentné materiály, bisfenol A, epoxidové deriváty, N- nitrozoamíny a N- nitrozujúce látky, polyamidové a melamínové plastové kuchynské potreby z Číny a Hongkongu – tieto všetky sú okrem (ES) č. 1935/2004  ďalej upravované špecifickými nariadeniami alebo smernicami.

Vyhlásenie o zhode

Ku špecifickým materiálom (napr. plasty, fólia z regenerovanej celulózy, keramika atď.). Musí byť priložené písomné vyhlásenie o tom, že použité materiály zodpovedajú príslušným predpisom – Vyhlásenie o zhode.

Zhoda musí byť podložená podpornou dokumentáciou, ktorá je prístupná pre kontrolné orgány.

Vyhlásenie o zhode sumarizuje informácie o výrobcovi/dovozcovi/následnom užívateľovi, o materiáli/výrobku samotnom a tiež o spôsobe a podmienkach jeho užívania. Správne vypracované vyhlásenie o zhode je prostriedkom. Ktorý umožní prístup k dôležitým informáciám pre každého ďalšieho užívateľa bez nutnosti zdieľania iných dôverných informácií.

Chemický manažment

REACH Konferencia 2024