KBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚ

Komunikácia v rámci dodávateľského reťazcaREACH a CLP skríningUžitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev európskej chemickej legislatívy

KBÚ Skríning

Obsahová náplň:

  1. Identifikácia látok, zmesí, surovín a výrobkov používaných v podniku z podkladov od zákazníka (karty bezpečnostných údajov (KBU), rozšírené karty bezpečnostných údajov (e-KBU), doplňujúca dokumentácia,…) ; ( KBÚ Skríning )
  2. Vypracovanie zoznamu KBÚ (resp. e-KBÚ) od dodávateľov ;
  3. Vypracovanie zoznamu dodávateľov a odberateľov ;
  4. Posúdenie kvality KBÚ resp. e-KBÚ na základe Metodiky pre kontrolu KBÚ ;
  5. Identifikácia nedostatkov v KBÚ, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť.

KBU SKRÍNING je vypracovaný podľa Metodiky pre kontrolu KBU, ktorú vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. .
Súčasťou metodiky je vypracovaný Dotazník pre kontrolu KBÚ – PDF, WORD dokument.
Dotazník pre kontrolu KBÚ slúžil ako podklad pri komunikácii s Vašimi dodávateľmi za účelom vykonania náprav chybnej dokumentácie.
Pri kontrole správností KBÚ sa kladie dôraz na závažné nedostatky vo väzbe na požiadavky legislatívy: nariadenie (ES) č. 1272/2008, nariadenia č. 355/2006 Z. z. v platnom a nariadenie (EÚ) č. 830/2015.

V prípade, ak si objednáte vypracovanie KBÚ SKRÍNINGU, dodáme Vám:

  1. Vypracovaný zoznam KBÚ resp. e-KBÚ prijatých od dodávateľov – EXL súbor ;
  2. Vypracovaný zoznam dodávateľov a odberateľov – EXL súbor ;
  3. Vypracovanú Metodika pre kontrolu KBU – PDF dokument ;
  4. Správu o analýze stavu a kvalite KBÚ resp. e-KBÚ od Vašich dodávateľov vypracovanú na základe Metodiky pre kontrolu KBU – PDF dokument.

Metodika kontroly KBU zahŕňa:

A. kroky pre následných užívateľov ako vykonať kontrolu správnosti KBÚ od Vašich dodávateľov na úrovni primeranej okolnostiam:
– a. Ak existujú opodstatnené dôvody na pochybnosti o správnosti alebo úplnosti KBÚ – kontaktovať dodávateľa ;
– b. V prípade nových informácií o nebezpečných vlastnostiach alebo vhodnosti opatrení manažmentu rizík v KBÚ – oznámiť tieto údaje svojmu dodávateľovi (REACH, čl. 34) ;
– c. Uchovávajte záznamy o vierohodnosti vykonaných kontrol, ich výsledkov, a akýchkoľvek výsledných opatreniach ;
– d. Informovať pracovníkov o údajoch z KBÚ relevantných pre výkon ich činnosti na pracovisku a vykonávať kontroly ich odbornej spôsobilosti na plnenie svojich povinností.

B. úrovne kontroly správnosti KBÚ:
– a. prvotná kontrola KBÚ zahŕňa základné požiadavky (napr. jazyk vypracovania, dátum vyhotovenia, dátum revízie, formát, priložený expozičný scenár …) ;
– b. kontrola klasifikácie látok v súlade s CLP nariadením ;
– c. kontrola klasifikácie zmesí zahŕňa kontrolu klasifikácie zložiek zmesi a súlad s CLP nariadením ;
– d. kontrola limitných hodnôt v súlade nariadením č. 355/2006 Z. z. v platnom znení ;
– e. kontrola opatrení pre kontrolu rizík v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 ;
– f. detailná kontrola KBU zahŕňa kontrolu klasifikácie zmesí na základe pravidiel CLP nariadenia (na základe výberu nebezpečnej vlastnosti látky).


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ – Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci – Prevádzkový poriadok a posudok o riziku