Interná dokumentácia

REACH autorizáciaSVHCPostup autorizácieSoc.-ekon. AnalýzaCSA/CSRPožiadavky na informácieKandidátsky zoznam SVHCAutorizačný zoznam

Interná dokumentácia – autorizácia

Ako pripraviť žiadosť o autorizáciu (príručka)

Interná dokumentácia – Účelom tejto príručky je pomôcť pri príprave žiadosti o autorizáciu a jej predložení Európskej chemickej agentúre (ECHA). Presnejšie, opisujú sa v nej oddiely a polia v rámci Medzinárodnej databázy jednotných chemických informácií (IUCLID), ktoré sa majú vyplniť s cieľom pripraviť žiadosť podľa hlavy VII nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Cieľom tejto príručky je pomôcť žiadateľom rozpoznať, ktoré z početných polí aplikácie IUCLID sú najdôležitejšie pre úspešné predloženie žiadosti: aby mohla agentúra ECHA žiadosť spracovať, potrebné je vyplniť všetky „povinné“ oddiely (pozri kapitolu 7. Ako vytvoriť súbor
údajov o látke (Ako vytvoriť súbor údajov o látke)). Dokumentácia k žiadosti o autorizáciu vytvorená v rámci aplikácie IUCLID sa následne môže predložiť prostredníctvom systému REACH-IT.

Pokyny v tejto príručke sa týkajú žiadostí predkladaných jednou alebo viacerými osobami (právnickými osobami), žiadajúcimi o jedno alebo viacero použití jednej alebo viacerých látok.