Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Ekotox centrá poskytujú poradenské služby a zákaznícku podporu v oblasti chemickej legislatívy EÚ – REACH registrácia, výhradný zástupca, REACH autorizácia , REACH/CLP skríning , karty bezpečnostných údajov, služby dodržiavania právnych predpisov, služby PCN a UFI a ďalšie.
– Príprava kariet bezpečnostných údajov
– Príprava kariet údajov o zložkách
– Príprava etikiet
– Oznámenie Európskej chemickej agentúre (formát PCN)
– Príprava pasu pe výrobky
– Oznámenie do registra výrobkov
– Zastupovať spoločnosť ako splnomocnený zástupca
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712 alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Koncepcia základného použitia je kritickým aspektom právnych predpisov EÚ. Ktoré sa zaoberajú chemickými látkami, najmä pokiaľ ide o ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Koncepcia základného používania sa vo svojej podstate zameriava na rovnováhu medzi spoločenskými potrebami a ochranou zdravia a životného prostredia tým, že sa za špecifických okolností umožní obmedzené a odôvodnené používanie nebezpečných látok. V Európskej únii sa koncepcia základného používania dostala do popredia ako súčasť stratégie pre chemikálie v záujme trvalej udržateľnosti. Ktorá zdôrazňuje potrebu postupného vyraďovania najškodlivejších látok a zároveň uznáva, že určité použitia môžu byť pre spoločnosť nevyhnutné. Tento prístup je v súlade so širším cieľom dosiahnuť životné prostredie bez toxických látok v rámci Európskej zelenej dohody.
V záujme účinného vykonávania koncepcie základného použitia musia právne predpisy EÚ stanoviť jasné kritériá na určenie toho, kedy je použitie nebezpečných chemických látok odôvodnené. To zahŕňa zváženie faktorov, ako sú zdravie a bezpečnosť, spoločenské prínosy a dostupnosť alternatívnych látok alebo technológií.

Okrem toho si koncepcia základného použitia vyžaduje starostlivé zváženie odvetvových právnych predpisov, aby sa zabezpečila jej uskutočniteľnosť a kompatibilita s potrebami priemyslu. Poskytnutím výnimiek pre jasne vymedzené základné použitia môžu právne predpisy EÚ podporiť priemyselné odvetvia a zároveň podporiť prechod na bezpečnejšie a udržateľnejšie postupy.

Celkovo zohráva koncepcia základného používania kľúčovú úlohu v úsilí EÚ o riadenie chemických rizík, ochranu ľudského zdravia a ochranu životného prostredia, čím prispieva k širším cieľom Únie v oblasti udržateľnosti a odolnosti.


ECHA: Hlavné kritériá a zásady koncepcie základného používania v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa chemických látok
NOVINKA: https://ekotoxcenters.eu/news/koncepcia-zakladneho-pouzivania-v-pravnych-predpisoch-eu-ktore-sa-zaoberaju-chemickymi-latkami/
EKOTOX Webové semináre: https://ekotoxtraining.com/