Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami, je rámcom určeným na určenie toho, kedy je používanie určitých látok potrebné na spoločenské potreby. Jeho cieľom je vyvážiť obavy týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia s požiadavkami spoločnosti. Táto koncepcia zahŕňa identifikáciu použití, ktoré sú rozhodujúce pre zdravie, bezpečnosť alebo fungovanie spoločnosti, a zároveň posúdenie dostupnosti alternatív.
Prostredníctvom štruktúrovaných hodnotení možno odfiltrovať použitia, ktoré nie sú nevyhnutné, čím sa zjednodušia regulačné procesy a podporí prechod na bezpečnejšie alternatívy. Implementácia tejto koncepcie si vyžaduje starostlivé zváženie konkrétnych kritérií a postupov v rámci jednotlivých legislatívnych rámcov, aby sa zabezpečila jej účinnosť a uplatniteľnosť v rôznych odvetviach.

1. Použitie naviac škodlivej látky je nevyhnutné pre zdravie alebo bezpečnosť jedného alebo viacerých z týchto prvkov:
– riešenie chorôb a porovnateľných zdravotných problémov;

– udržiavanie základných podmienok pre život a zdravie ľudí alebo zvierat;

– riadenie zdravotných kríz a núdzových situácií;

– zaistenie osobnej bezpečnosti;

– zaistenie verejnej bezpečnosti.

2. Používanie najviac škodlivej látky je rozhodujúce pre fungovanie spoločnosti pre jeden alebo viaceré z týchto prvkov:

– poskytovanie zdrojov alebo služieb, ktoré musia zostať v prevádzke, aby spoločnosť mohla fungovať;

– poskytovanie zdrojov, ako je infraštruktúra a vybavenie, na zabezpečenie obrany a bezpečnosti spoločnosti v prípade konvenčným, nekonvenčným a hybridným hrozieb;

– riadenie spoločenských rizík a vplyvov prírodných kríz a katastrof;

– ochrana a obnova prírodného prostredia;

– vykonávanie vedeckého výskumu a vývoja;

– ochrana kultúrneho dedičstva.

Stránka Ekotox ZÁKLADNÉ POUŽITIE:
ECHA: Hlavné kritériá a zásady koncepcie základného použitia v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa chemických látok
Konferencia REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox