Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

ECHA/NR/24/13

Európska komisia požiadala agentúru ECHA, aby rozšírila rozsah pôsobnosti návrhu obmedzenia podľa nariadenia REACH tak, aby zahŕňal najmenej 12 látok šesťmocného chrómu.

Helsinky 8. mája 2024 – Agentúra ECHA dostala od Komisie aktualizovaný mandát na prípravu návrhu možného obmedzenia látok šesťmocného chrómu. Táto aktualizácia dopĺňa pôvodnú žiadosť zo septembra 2023. Ona sa zameriavala na dve položky, ktoré sú v súčasnosti uvedené na autorizačnom zozname podľa nariadenia REACH. Oxid chrómový (položka 16) a kyselinu chrómovú (položka 17).

Aktualizovaný mandát teraz zahŕňa látky šesťmocného chrómu uvedené v položkách 16 až 22 a 28 až 31 autorizačného zoznamu podľa nariadenia REACH. Okrem toho bola agentúra ECHA požiadaná, aby v návrhu na obmedzenie zvážila iné látky šesťmocného chrómu, ktoré nie sú uvedené v autorizačnom zozname, najmä chróman bárnatý (číslo ES 233-660-5). Tieto látky môžu predstavovať riziko pre pracovníkov a verejnosť, ak sa používajú ako náhrada za látky šesťmocného chrómu podliehajúce autorizácii.

Vzhľadom na širší rozsah pôsobnosti agentúra ECHA predloží návrh obmedzenia do 11. apríla 2025.
Odkaz na správu agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances

Webová stránka spoločnosti Ekotox REACH: Nariadenie REACH – dopady na podnikanie pre širokú škálu podnikov (ekotoxcenters.eu)

REACH konferencia 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox