Soc.-ekon. Analýza

REACH autorizáciaSVHCPostup autorizácieCSA/CSRPožiadavky na informácieInterná dokumentáciaKandidátsky zoznam SVHCAutorizačný zoznam

Sociálno-ekonomická analýza

Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu

Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) vypracúva stanoviská agentúry ECHA v súvislosti so sociálno-ekonomickým vplyvom možných legislatívnych opatrení na chemické látky v týchto procesoch podľa nariadenia REACH. Konečné rozhodnutia prijíma Európska komisia.

Obmedzovanie

Výbor vyhodnocuje sociálno-ekonomický vplyv navrhovaného obmedzenia výroby látky, jej uvedenia na trh alebo využívania. To zahŕňa posúdenie pripomienok a sociálno-ekonomických analýz, ktoré predložili tretie strany.

Autorizácia

Výbor SEAC posudzuje sociálno-ekonomické činitele a dostupnosť, primeranosť a technickú uskutočniteľnosť alternatív k spôsobom použitia látky, ktoré sú uvedené v žiadosti o autorizáciu. Okrem toho sa posudzujú aj príspevky tretej strany súvisiace so žiadosťou.

Žiadosti výkonného riaditeľa agentúry ECHA

Výbor SEAC vydáva stanoviská k žiadosti výkonného riaditeľa agentúry ECHA v súvislosti so sociálno-ekonomickými otázkami, ktoré sa týkajú akýchkoľvek ďalších aspektov súvisiacich s bezpečnosťou látok ako takých, látok v prípravkoch alebo látok vo výrobkoch.
Výbor SEAC takisto poskytuje vedeckú podporu s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami, pokiaľ ide o bezpečnosť látok, ako aj aktívnu účasť na opatreniach technickej pomoci a budovania kapacít pre dobré zaobchádzanie s chemickými látkami v rozvojových krajinách.

Zloženie

Členovia výboru SEAC sú vymenovaní riadiacou radou agentúry ECHA na základe kandidátov navrhnutých členskými štátmi na obdobie troch rokov, ktoré je možné predĺžiť.


Mohlo by Vás zaujímať:

REACH