Európska chemická legislatíva – REACH

REACH registrácia, autorizácia, správa o chemickej bezpečnosti, QSAR, expozičné scenáre – služby podľa potrieb zákazníka.