Európska chemická legislatíva – REACH

REACH manažment // REACH autorizácia // REACH registrácia // Obmedzenia

Európska chemická legislatíva – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)

Nariadenie REACH má dopady na podnikanie pre širokú škálu podnikov, ktoré vyrábajú, dovážajú, používajú chemické látky, chemické zmesi, či vyrábajú alebo dovážajú výrobky, ktoré spadajú pod túto legislatívu.

Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej Európskej Únii musia plniť pravidlá používania chemických látok v zmysle nariadenia REACH.

Nariadenie REACH znamená, okrem iných povinností, povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky). Či už sa týka dovozu či výroby.

Podľa nariadenia REACH sú z registrácie vyňaté napríklad liečivá, rádioaktívne látky, odpady atď.

Je ale nutné upozorniť, že podľa definície je chemickou látkou “chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave, alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom”. To znamená, že mnohé zmesné chemické látky doteraz považované napríklad za odpad. Sú fakticky tiež chemickými látkami v zmysle nariadenia REACH. Pokiaľ sa používajú na ďalšiu výrobu alebo spracovanie a nie sú predmetom zneškodnenia. V takom prípade sa na tiež vzťahuje povinnosť registrácie.
REACH
Takže ak sme doposiaľ rozdeľovali firmy na tie “chemické” a ostatné, dnes sa nariadenie REACH týka takmer každej spoločnosti. Napríklad strojárske, stavebné či potravinárske firmy môžu dovážať zmesi (ktoré sú samozrejme zložené z chemických látok). V tom prípade sú dovozcami a pokiaľ tento dovoz do Európskej Únie je vyšší ako 1 tona ročne, je potrebné látky obsiahnuté v týchto zmesiach zaregistrovať.

Pokiaľ pre potreby podniku chemické látky a zmesi dováža iná firma, je potrebné preveriť, či plní povinnosti nariadenia REACH a bude tak môcť plynule plniť dodávky aj v nasledujúcom období.

Pri dovoze z krajín v rámci Európskej Únie nie je potrebné látky registrovať, ale je nevyhnutné zabezpečiť, aby karta bezpečnostných údajov bola aktuálna a v slovenskom jazyku. Kópie kariet je potrebné zasielať na Národné toxikologické a informačné centrum. Súčasne je potrebné plniť požiadavky na kontrolu expozície, prevádzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík – v prípade rozšírených kariet bezpečnostných údajov ktoré obsahujú expozičné scenáre (e-KBÚ).

Pokiaľ chce firma bez problémov pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti musí povinnosti nariadenia REACH poznať a dodržiavať jej pravidlá. Nové pravidlá však nepredstavujú požiadavky len na podnik ako taký, ale aj na správanie sa v dodávateľskom reťazci. Teda aj vyžadovanie správnej a aktuálnej informácie od svojich dodávateľov, rovnako tiež poskytovanie informácií svojim odberateľom a v niektorých prípadoch aj konečným spotrebiteľom.

Rozsah správnych deliktov a poriadkových pokút upravuje na Slovensku zákon  č.67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Prehľad legislatívnych predpisov:

Viac informácií:

Registrácia

– Podľa nariadenia REACH sa vyžaduje registrácia všetkých chemických látok, ktoré sa vyrábajú v EÚ alebo sa do EÚ dovážajú v množstvách viac ako 1 tona ročne.

Autorizácia

– Použitie veľmi nebezpečných látok bude obmedzené s cieľom využitia alternatív, tam kde je to možné a ekonomicky a technicky vykonateľné. Tento process sa nazýva autorizácia. Autorizovať je nutné výrobu, dovoz i použitie veľmi nebezpečných látok. Zoznam  látok podliehajúci autorizácii sa nachádza v prílohe XIV nariadenia REACH.

Viac o povinnostiach v rámci REACH autorizácie – Ekotox REACH autorizácia

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

– Kandidátsky zoznam  je zoznam látok – kandidátov na autorizáciu. Je zverejnený na stránke ECHA a zverejnením látky v tomto zozname pre priemysel tak vznikajú okamžité povinnosti pre výrobky ktoré obsahujú viac než 0,1% aspoň jednej z týchto látok.

Obmedzenia

– Podľa nariadenia REACH možno nebezpečné látky zakázať, ak ich riziká nie je možné riadiť. Môže sa takisto rozhodnúť, že sa obmedzí ich používanie.

Následný užívateľ

– Nariadenie REACH tiež zavádza po prvý krát kategóriu takzvaných “následných užívateľov”. Následný užívateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností.

Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.

Karta bezpečnostných údajov (KBU)

– Nariadenie REACH výrazne posilňuje tlak na dostupnosť informácií o vlastnostiach chemických látok vzhľadom na ich potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Základným dokumentom v obchodnom reťazci je Karta bezpečnostných údajov a s ňou expozičné scénáre, ktoré sa už zaali v praxi objavovať.

Expozičný scenár

– Ak používate nebezpečné chemické látky v priemyselnej alebo profesionálnej činnosti, váš  dodávateľ vám obvykle má poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie možno získať z expozičných scenárov pripojených ku karte bezpečnostných údajov. V expozičných scenároch sa opisuje spôsob kontroly expozície ľudí a životného prostredia danej látke s cieľom zabezpečiť jej bezpečné používanie.

Kontrola a sankcie nariadenia REACH

– Podľa nariadenia REACH (článok 126) orgány členských štátov sú zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH. Inými slovami, každý členský štát musí stanoviť, mimo iné sankcie, ktoré by sa týkali porušenia ustanovení nariadenia REACH a musí prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich dodržiavania. Stanovené sankcie musia byť “účinné, primerané a odradzujúce”. V Slovenskej republike kontrolu a sankcie upravuje zákon č. 67/2010 Z. z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o ponúka poradenstvo pri zabezpečení procesov spojených s nariadením REACH ako sú registrácia, autorizácia, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich a ďalšie produkty a služby pre zjednodušenie manažmentu chemických látok a zmesí. Pokiaľ neviete presne aké povinnosti sa Vás týkajú, ponúkame REACH skríning a REACH audit – analýza, hodnotenie a plánovanie – zistenie povinností, nedostatkov a návrhy na riešenie…

Budeme radi, keď nám zavoláte, alebo napíšete o Vašej situácii a my Vám na základe osobitného prístupu ku každému zákazníkovi poskytneme základné informácie spolu s našou cenovou ponukou.

  • E-mail: ekotox(at)ekotox.sk,
  • Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223

Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázku Uveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje.

Kontaktný form.