Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajovKBÚ – definíciaObsah karty bezpečnostných údajovFormát karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov

V prípade dodávateľského reťazca sa požiadavky nariadenia REACH v súvislosti s poskytovaním kariet bezpečnostných údajov uplatňujú na každom stupni dodávateľského reťazca.
Počiatočná zodpovednosť za vyhotovenie karty bezpečnostných údajov je na výrobcovi, dovozcovi alebo výhradnom zástupcovi. Tí by mali predvídať, pokiaľ je to možné, na aké použitia sa látka alebo zmes môže upotrebiť.

Subjekty v smere dodávateľského reťazca by tiež mali poskytovať kartu bezpečnostných údajov, vychádzajúc z informácií od svojich dodávateľov, skontrolujú ich primeranosť a pridajú náležité informácie pre osobitné potreby svojich zákazníkov.

Vo všetkých prípadoch sú dodávatelia látky alebo zmesi, pre ktorú sa vyžaduje karta bezpečnostných údajov, zodpovední za jej obsah, aj keď ju nemuseli pripraviť sami. V takýchto prípadoch sú informácie poskytnuté ich dodávateľmi pre nich jednoznačne užitočným a relevantným zdrojom informácií na použitie pri zostavovaní vlastných kariet bezpečnostných údajov.

Zodpovednosť za správnosť informácií na kartách bezpečnostných údajov, ktoré poskytujú, však zostane na nich (platí to aj pre KBÚ distribuované v iných jazykoch ako v pôvodnom jazyku zostavenia.)

Podľa združenia európskeho automobilového priemyslu má následný užívateľ venovať pozornosť kontrole “hodnovernosti” karty bezpečnostných údajov:
http://www.acea.be/publications/article/reach-safety-data-sheet-compliance-checks

Karty bezpečnostných údajov sú v zmysle nariadenia REACH a iných európskych právnych predpisov (napr. CLP, BPR, pyrotechnika, atď) hlavným prostriedkom prenosu údajov o chemických rizikách v celom dodávateľskom reťazci.

Výrobcovia alebo dovozcovia (alebo len zástupcovia) sú od začiatku zodpovední za obsah KBÚ. Každý ďalší účastník dodávateľského reťazca, ktorý uvádza látku alebo zmes na trh, je zodpovedný za obsah KBÚ, či už ju zostavil účastník sám alebo len jednoducho predkladá KBÚ dodávateľa.

To znamená, že každý účastník by mal vykonať kontrolu hodnovernosti obsahu KBÚ, ktorú prijal od dodávateľa v akejkoľvek fáze dodávateľského reťazca.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka skríning KBÚ a dokumentácie od dodávateľov, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analvýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky na čísle  +421 2 45943712, alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk; skype: ekotox.bratislava


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)