Postup autorizácie

REACH autorizáciaSVHCSoc.-ekon. AnalýzaCSA/CSRPožiadavky na informácieInterná dokumentáciaKandidátsky zoznam SVHCAutorizačný zoznam

Postup autorizácie

Ekotoxikologické centrum ponúka poradenstvo pre oblasť REACH legislatívy, manažmentu SVHC látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach and výrobkoch používaných vo Vašom podniku, komunikácia v dodávateľskom reťazci a dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Obsahová náplň:

 1. Identifikácia SVHC látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach vo Vašom podniku za účelom podania žiadosti o povolenie na Európskej chemickej agentúry (ECHA);
 2. Vypracovanie žiadosti o autorizáciu vrátane potrebnej dokumentácie podľa nariadenia REACH ;
 3. Posúdenie, či sa riziko vyplývajúce z používania látky alebo v zmesiach vo vašom podnikaní je riadne a dostatočne obmedzujú ;
 4. Zabezpečenie komunikáciu s ECHA. V prípade, ak si objednáte vykonanie REACH aurotizácie, dodáme Vám:
 • Zoznam chemických látok hodnotených hľadiska prítomnosť SVHC látok (látky vzbudzujúce veľké obavy)- PDF dokument;
 • Zoznam chemických látok hodnotených hľadiska vlastností CMR (karcinogenita, mutagenicita a reprodukčne toxická) – PDF dokument ;
 • Spracované podklady pre podanie žiadosti o autorizáciu (Správa o chemickej bezpečnosti, ak už nebola predložená ako súčasť registrácie, Analýza alternatívnych látok a technológií…) – PDF dokument ;
 • Správa obsahujúca posúdenie, či riziko vyplývajúce z používania látky alebo v zmesiach vo vašom podnikaní je riadne a dostatočne kontrolované a obmedzené- PDF dokument ;

REACH Autorizácia

Autorizácia sa dotýka látok uvedených v “Autorizačnom zozname”. Jedná sa v podstate o úplný zákaz použitia chemickej látky až na tie použitia, ktoré sú “autorizované”. Rozhodnutie o autorizácii vydáva Európska Komisia.
Proces autorizácie vyžaduje vypracovanie a podanie dokumentácie potvrdzujúcej, že použitie je bezpečné, alebo že momentálne nie je možná náhrada. Na podanie dokumentácie sú určené vždy konkrétne termíny, rovnako ako na ukončenie možnosti použitia.
Výrobcovia, dovozcovia alebo následní používatelia môžu požiadať o autorizáciu pre uvádzanie na trh alebo používanie látky zo zoznamu látok podliehajúcich autorizácii.

Autorizácia sa udelí, ak žiadateľ preukáže, že riziko vyplývajúce z používania látky je primerane kontrolované. Ak nie, autorizáciu možno ešte stále udeliť, ak sa preukáže, že sociálno-ekonomický prínos z používania látky prevyšuje riziká a že neexistujú vhodné alternatívne látky alebo technológie.

Žiadosť bude obsahovať správu o chemickej bezpečnosti, analýzu možných alternatív a plán na náhradu látky, ak existujú vhodné alternatívy. Môže zahŕňať aj sociálno-ekonomickú analýzu. Po prijatí žiadosti a zaplatení poplatku vypracujú Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) a Výbor pre sociálno-ekonomické analýzy (SEAC) agentúry ECHA k tejto žiadosti stanoviská. V prvom rade skontrolujú, či žiadosť spĺňa požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH (článok 62). Ak ich nespĺňa, výbory môžu požiadať o doplňujúce informácie.

Autorizácia je opatrenie manažmentu rizík chemických látok. Jej cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia pred látkami s *CMR,*PBT,*vPvB vlastnosťami a látkami, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie. Tieto látky by mali byť nahradené menej nebezpečnými látkami.

*CMR

(látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu) – látky ktoré spĺňajú kritéria pre klasifikáciu do kategórie 1 a 2 podľa Smernice 67/548/EHS

*PBT

(látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické) alebo vPvB (látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) – látky, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v prílohe XIII Nariadenia REACH
<http://www.ekotox.sk/images/stories/pdf/priloha13_sk.pdf>

*Látky, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako látky vymenované (napr. látky s vlastnosťami endokrinních disruptorov (rozvracačov) alebo látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi a toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá v prílohe XIII Nariadenia REACH)

Proces autorizácie pozostáva zo štyroch krokov:

1. krok:

Identifikácia látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy – SVHC Identifikácia látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy – SVHC, hlavne látok CMR, PBT a vPvB, prebieha v súlade s nariadením REACH. Dokumentáciu podľa Prílohy XV REACH
<http://www.ekotox.sk/images/stories/pdf/guidance_REACH/svhc_en.pdf>
predkladajú kompetentné orgány členských štátov a ECHA. Pred predložením návrhu členské štáty potvrdia záujem predložiť takýto návrh a príslušná látka sa dostane do “Registra zámerov”. Pripravené dokumentácie podľa Prílohy XV REACH sa predkladajú na verejné pripomienkovanie, ktoré schváli Kandidátsky zoznam.

2.krok: Prioritizácia

Do Autorizačného zoznamu ECHA vyberá práve látky z Kandidátskeho zoznamu. Výberu predchádza verejné pripomienkovanie na základe, ktorého sa tieto látky zahrnú do Autorizačného zoznamu. Autorizačný zoznam určí použitie látky a dátum zákazu “sunset date”
<http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/autorizacia/autorizacnyzoznammain>
, od ktorého nie je možné použiť látku bez autorizácie.

3.krok: Žiadosť o autorizáciu

Žiadosť predkladá podnikateľ na základe legislatívnych predpisov agentúre

ECHA. Mala by obsahovať:

 • správu o chemickej bezpečnosti, ak už nebola predložená v rámci registrácie, a
 • analýzu nahraditeľných látok a technológií.

4.krok: Udelenie autorizácie

Autorizáciu udelí Komisia, žiadateľ musí preukázať:

 • riziko z použitia látky je primerane a dostatočne obmedzené, alebo
 • aj keď riziko nie je dostatočne obmedzené, sociálno-ekonomické výhody prevyšujú riziko z použitia látky a nie je dostupná vhodná náhrada látky alebo technológie. Na základe toho sa udelí/neudelí autorizácia.

Následný užívateľ môže použiť látku len v súlade s udelenou autorizáciou, látku musí odoberať od spoločnosti, ktorej bola udelená autorizácia, dodržať podmienky autorizácie a oznámiť ECHA, že používa takúto látku. Môže tiež žiadať o udelenie autorizácie pre svoje použitie.

REACH autorizácia je relatívne zdĺhavý proces a vyžaduje dostatok času na rozhodovanie o jednotlivých otázkach komunikácie, spolupráce, zdieľania informácií…

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Neváhajte nás kontaktovať: ekotox(at)ekotox.sk


REACH autorizácia:

Postup autorizácie
Kandidádsky zoznam
Autorizačný zoznam
Látky vzbudzujúce veľké obavy
Ďalší zdroj informácii: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky