CSA/CSR

REACH RegistráciaIdentifikácia látkyPostup registrácie látokSIEFPožiadavky na informácieQSAR
REACH autorizáciaSVHCPostup autorizácieSoc.-ekon. AnalýzaPožiadavky na informácieInterná dokumentáciaKandidátsky zoznam SVHCAutorizačný zoznam

CSA / CSR – Správa následného užívateľa o chemickej bezpečnosti

Následní užívatelia sa môžu rozhodnúť, že vypracujú správu o chemickej bezpečnosti. Ak ich používanie nie je podporované. (Ak používajú danú látku za iných podmienok. Než aké sú uvedené v expozičnom scenári. Ktorý poskytol dodávateľ). Toto zahŕňa situácie. Keď jej používanie dodávateľ neodporúča. Alebo chcú podržať informácie o jej používaní ako dôverné.
Hodnotenie chemickej bezpečnosti sa dokumentuje v správe o chemickej bezpečnosti. Ktorá by mala byť aktuálna a dostupná.

Hodnotenie chemickej bezpečnosti následného užívateľa sa zameriava len na riešenie používaní. Ktoré nie sú pokryté v prevzatých expozičných scenároch. Neexistuje žiadna požiadavka na vypracovanie posúdenia nebezpečnosti v prípade. Ak následný užívateľ usúdi, že hodnotenie nebezpečenstva uvedené v karte bezpečnostných údajov je primerané.

Samotné hodnotenie chemickej bezpečnosti sa dokumentuje v správe následného užívateľa o chemickej bezpečnosti. Ktorá musí byť dokončená do dvanástich mesiacov od prevzatia karty bezpečnostných údajov na registrovanú látku. Ale nemusí sa predkladať agentúre ECHA. Následný užívateľ by mal podať hlásenie agentúre ECHA.  Ze v lehote šiestich mesiacov hodlá vypracovať správu o chemickej bezpečnosti. Toto sa nazýva správa následného užívateľa.

Existuje niekoľko prípadov. Kedy následní užívatelia nemusia vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti. Tieto prípady nastanú keď:

  • pre danú látku nie je požadovaná karta bezpečnostných údajov. Keď napríklad látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná;
  • pre danú látku sa nevyžaduje správa o chemickej bezpečnosti. Keď napríklad registrovaná tonáž je nižšia ako 10 ton;
  • látka sa nachádza v zmesi v nižšej koncentrácii. Než pre ktorú je potrebná správa o chemickej bezpečnosti (spravidla je to pri limitoch klasifikácie a je to uvedené v článku 14 ods. 2 nariadenia REACH);
  • následní užívatelia používajú látku v celkovom množstve menšom ako jedna tona ročne;
  • následní užívatelia používajú látku na technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD).

Ak sa použije jeden z dvoch posledných bodov. Následný užívateľ musí túto výnimku ohlásiť agentúre ECHA. Situácie, v ktorých sa použijú výnimky zo správy DU CSR . A kedy sa vyžaduje oznamovacia povinnosť sú zhrnuté v tabuľke dole.

CSA

https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/downstream-users/more-on-downstream-user-responsibilities/downstream-user-chemical-safety-assessment

REACH autorizácia
Postup autorizácie
CSA / CSR
Soc.-ekon. Analýza
Požiadavky na informácie