UFI kód


UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, ktorý bude povinne na štítku výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečnú zmes.

Okrem UFI sa vyžaduje poskytovanie ďalších informácií o nebezpečnej zmesi a súvisiacich výrobkoch národným inštitúciám akým je na Slovensku Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).

Takýmito informáciami sú zloženie, obchodné meno, farba, balenie, kategória výrobkov a toxikologické informácie.

Cieľom UFI je vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré sa poskytujú s výrobkom uvádzaným na trh.

Podmienkou pre pridelenie UFI je, že všetky výrobky, ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI, musia mať rovnaké zloženie nebezpečnej zmesi.

Na etiketách a štítkoch výrobkov sa od roku 2020 bude uvádzať nový prvok označenia – 16-znakový kód, ktorý sa nazýva jednoznačný identifikátor vzorca (UFI).

Do roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných kvôli zdravotným alebo fyzikálnym rizikám.

Dovozcovia a následní užívatelia, ktorí uvádzajú takéto výrobky na trh, budú musieť poskytovať konkrétne informácie o výrobkoch, vrátane UFI, povereným národným inštitúciám, kde uvádzajú výrobky na trh.

Nástroje a podpora na vytvorenie UFI sú k dispozícii na webových stránkach ECHA.

UFI a ďalšie povinne poskytnuté informácie, budú v prípade tiesňového volania prednostne používať toxikologické informačné centrá v členských krajinách EÚ. Napríklad okrem obchodného mena je možné operátorovi centra pre výskum jedov prečítať UFI priamo zo štítka výrobku tak, aby presne identifikoval výrobok, ktorý je predmetom udalosti s expozíciou danej zmesi.

Na vytvorenie UFI pre zmes je potrebné číslo DPH (alebo tzv. firemný kľúč, v konkrétnych prípadoch) a pre zmes konkrétne číslo zloženia.

Zadaním týchto dvoch čísel do generátora UFI agentúry ECHA vám online nástroj poskytne kód UFI.

Číslo DPH je kľúčovým prvkom na zabezpečenie toho, aby UFI bolo jedinečné, aby nedošlo k prekrývaniu medzi UFI generovanými rôznymi spoločnosťami.

Spoločnosti budú povinné oznámiť UFI a ďalšie informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom formáte do 1. januára 2020 pre zmesi určené na použitie u spotrebiteľov.

Zmesi určené na profesionálne použitie budú musieť byť oznámené do1. januára 2021 a zmesi na priemyselné použitie až do 1. januára 2024.

Zmesi, ktoré sa už nachádzajú na trhu, musia do konca prechodného obdobia byť v súlade, čo znamená, že do 1. januára 2025 budú všetky príslušné výrobky na trhu povinné niesť na etikete UFI.

Spoločnosti musia byť pripravené používať označenie UFI na štítkoch pred ich konečným termínom na odoslanie týchto informácií o produktoch do národných toxikologických informačných centier.

V praxi to znamená, že generovanie UFI a tlač vhodných štítkov výrobkov by mali byť starostlivo naplánované v harmonograme každej spoločnosti a môžu byť vykonané pred príslušnými lehotami určenými v legislatíve.

Konajte už dnes!