UFI kód

UFI kód (jednoznačný identifikátor)

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka komplexné služby zahrňajúce vypracovanie a/alebo revízia KBU a etikety, príprava dokumentácie pre nahlásenie informácií v harmonizovanom formáte agentúrte ECHA, vygenerovanie UFI kódu a vytvorenie systému pre správu UFI kódov vo Vašom podniku, vo väzbe na nové požiadavky CLP nariadenia a tým zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a širokej verejnosti vu Vašom dodávateľskom reťazci.

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Máte v podniku vypracovaný postup pre prideľovanie UFI kódov ?

Ak uvádzate na trh výrobky pre spotrebiteľské a profesionálne použitie, povinnosť uvádzať UFI kódy na etikete sa Vás týka už od 1. januára 2021!

Jednoznačný identifikátor (UFI) je určený na vytvorenie jednoznačného spojenia medzi výrobkom uvedeným na trh a dostupnými informáciami pre ochranu zamestnancov a širokej verejnosti pracujúcej s látkou.

UFI kód je 16-znakový alfanumerický kód. Podmienkou pridelenia UFI kódu je jeden UFI kód = jeden produkt.

V prípade nebezpečných zmesí na priemyselné použitie a v prípade zmesí, ktoré nie sú zabalené, môže byť UFI kód alternatívne uvedený v KBÚ (v časti 1.1).

Pokiaľ je zloženie zmesi v produktoch rovnaké, môže sa rovnaké UFI použiť na etikete výrobkov vo všetkých krajinách EÚ alebo na etikete výrobkov v rámci tek istej krajiny, prípadne ak sa uvádzajú na trh pod rôznymi obchodnými názvami.

Vygenerovať nové UFI je potrebné, ak nastane jedna z nasledujúcich zmien:

  • *doplnenie, náhrada alebo zrušenie jednej alebo viacerých zložiek v zmesi
  • *zmena koncentrácie zložky v zmesi presahujúca rozsah koncentrácie uvedený v pôvodnom predložení
  • *zmena v koncentrácii zložky, ktorá presahuje stanovené limity

Agentúra ECHA vytvorlila nástroj, ktorý umožňuje jedinečné alebo hromadné generovanie UFI a je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Nástroj je dostupný na stránke ECHA:

https://ufi.echa.europa.eu/#/create

CHEMDOX (IT nástroj) vyvinutý pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a výrobkov, slúži aj na generovanie správ pre nahlasovanie informácií ECHA podľa prílohy VIII k CLP nariadeniu v odporúčanom harmonizovanom formáte (PCN formát).

Informácie o funkcionalitách softwéru CHEMDOX a možnostiach jeho zakúpenia sú dostupné na stránke: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/sw-produkty/

Buďte včas pripravení na zmenu etikiet pre Vaše výrobky! Prípravu a tlač jednoznačných identifikátorov vzorcov je potrebné starostlivo naplánovať  a začleniť do harmonogramu podniku a môže sa vykonať pred príslušnými konečnými termínmi. 


Karta bezpečnostných údajov

Etiketa

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)