UFI kód

UFI kód (jednoznačný identifikátor)

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka komplexné služby zahrňajúce vypracovanie a/alebo revízia KBU a etikety, príprava dokumentácie pre nahlásenie informácií v harmonizovanom formáte agentúrte ECHA, vygenerovanie UFI kódu a vytvorenie systému pre správu UFI kódov vo Vašom podniku, vo väzbe na nové požiadavky CLP nariadenia a tým zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a širokej verejnosti vu Vašom dodávateľskom reťazci.

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Máte v podniku vypracovaný postup pre prideľovanie UFI kódov ?

Ak uvádzate na trh výrobky pre spotrebiteľské a profesionálne použitie, povinnosť uvádzať UFI kódy na etikete pre niektoré nebezpečné zmesi sa Vás týka už od 1. januára 2021!

Jednoznačný identifikátor (UFI) je určený na vytvorenie jednoznačného spojenia medzi výrobkom uvedeným na trh a dostupnými informáciami pre ochranu zamestnancov a širokej verejnosti pracujúcej s látkou.

UFI kód je 16-znakový alfanumerický kód. Podmienkou pridelenia UFI kódu je jeden UFI kód = jeden produkt.

V prípade nebezpečných zmesí na priemyselné použitie a v prípade zmesí, ktoré nie sú zabalené, môže byť UFI kód alternatívne uvedený v KBÚ (v časti 1.1).

Pokiaľ je zloženie zmesi v produktoch rovnaké, môže sa rovnaké UFI použiť na etikete výrobkov vo všetkých krajinách EÚ alebo na etikete výrobkov v rámci tek istej krajiny, prípadne ak sa uvádzajú na trh pod rôznymi obchodnými názvami.

Vygenerovať nové UFI je potrebné, ak nastane jedna z nasledujúcich zmien:

  • doplnenie, náhrada alebo zrušenie jednej alebo viacerých zložiek v zmesi
  • zmena koncentrácie zložky v zmesi presahujúca rozsah koncentrácie uvedený v pôvodnom predložení
  • zmena v koncentrácii zložky, ktorá presahuje stanovené limity

Na vytvorenie UFI je potrebné číslo DPH (v určitých prípadoch tzv. firemné číslo) a pre zmes osobitné číslo zloženia zmesi. Zadaním týchto dvoch
čísel do generátora UFI agentúry ECHA vám online nástroj vygeneruje kód UFI. Identifikačné číslo DPH je kľúčovým prvkom na zabezpečenie jedinečnosti UFI, aby nedošlo k prekrývaniu medzi UFI generovanými
rôznymi podnikmi.

Agentúra ECHA vytvorila nástroj, ktorý umožňuje jedinečné alebo hromadné generovanie UFI a je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Nástroj je dostupný na stránke ECHA:

https://ufi.echa.europa.eu/#/create

CHEMDOX (IT nástroj) vyvinutý pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a výrobkov, slúži aj na generovanie správ pre nahlasovanie informácií ECHA podľa prílohy VIII k CLP nariadeniu v odporúčanom harmonizovanom formáte (PCN formát).

Informácie o funkcionalitách softwéru CHEMDOX a možnostiach jeho zakúpenia sú dostupné na stránke: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/sw-produkty/

Buďte včas pripravení na zmenu etikiet pre Vaše výrobky! Prípravu a tlač jednoznačných identifikátorov vzorcov je potrebné starostlivo naplánovať  a začleniť do harmonogramu podniku a môže sa vykonať pred príslušnými konečnými termínmi. 

expert advice

Je rozumné zhodnotiť postup pri zaraďovaní výrobkov do systému nahlasovania a prideľovania UFI kódov, aby sa produkty identifikovali v celom portfóliu produktov spoločnosti. Takisto je potrebné vziať do úvahy požiadavky nariadení REACH a CLP na formát a obsah kariet bezpečnostných údajov, ktoré musia byť v súlade do 31.12.2022.

Využite možnosť školení/webinárov na jednotlivé aktuálne témy ktoré Vám pomôžu pri plánovaní Vašich opatrení pri plnení požiadaviek chemickej legislatívy: https://trainingeu.eu/


Karta bezpečnostných údajov

Etiketa

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)