Ochrana zdravia pri práci

Manažment rizík v podniku // Riadenie rizík pri výrobe // Implementácia požiadaviek e-KBÚ

Ochrana zdravia pri práci – Prevádzkový poriadok a posudok o riziku

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi v zmysle zákona NR SR č. 355/2006 Z. z. v znení NV SR č. 471/2011 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. ( Ochrana zdravia pri práci )

V prípade, ak si objednáte vypracovanie OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A POSUDOK O RIZIKU, dodáme Vám:
– Vypracovaný Prevádzkový poriadok pre Vaše pracovisko podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. , ktorý zahŕňa – PDF dokument;

  1. Posudok o riziku vypracovaný podľa postupu uvedenom v § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z.;
  2. Údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory;
  3. Bezpečné pracovné a technologické postupy;
  4. Ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznietenia alebo výbuchu;
  5. Havarijný plán;
  6. Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc;
  7. Spôsob a frekvencia školení zamestnancov.

Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Chemický manažment v podniku
KBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ – Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci