Revízia KBÚ

Karta bezpečnostných údajovKBÚ – definíciaObsah karty bezpečnostných údajovFormát karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?

Revízia KBÚ – Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Povinná revízia KBÚ

Podmienky, na základe ktorých sa KBÚ musia aktualizovať a opätovne vydať, sú uvedené v článku 31 ods. 9 nariadenia REACH: „9. Dodávatelia bezodkladne aktualizujú kartu bezpečnostných údajov pri týchto príležitostiach:

a) ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, alebo nové informácie o nebezpečenstve;

b) po udelení alebo zamietnutí autorizácie;

c) po uložení obmedzenia.

Iba zmeny podľa článku 31 ods. 9 nariadenia REACH znamenajú právnu povinnosť poskytnúť aktualizované verzie všetkým príjemcom, ktorým bola látka alebo zmes dodaná počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

Sektorové a odvetvové organizácie môžu poskytnúť vlastné usmernenie k tomu, kedy je žiaduce dodatočne poslať aktualizované verzie KBÚ, ktoré sa výslovne nevyžadujú podľa článku 31 ods. 9 nariadenia REACH, ale takéto ďalšie aktualizácie sa z právneho hľadiska nevyžadujú. Odporúča sa však v pravidelných intervaloch preskúmať celý obsah KBÚ. Stanovenie týchto intervalov je v zodpovednosti subjektu, ktorý vydáva KBÚ – intervaly nie sú stanovené v nariadení REACH. Mohlo by sa predpokladať, že frekvencia takýchto preskúmaní bude zodpovedať nebezpečnosti látky alebo zmesi a že preskúmanie by mala vykonať kompetentná osoba.

Nová, datovaná verzia informácií, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo zmes dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch. Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať registračné číslo.

Nahlasovanie / notifikácia  KBÚ

Na Slovensku platí požiadavka chemického zákona – zaslať každú revíziu na Národné toxikologické centrum (NTIC) a každému odberateľovi, ktorému ste dodali látky/zmesi za posledných 12 mesiacov v termíne do 5 dní (§ 6 zákona č.67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)).

Od 1.1.2021 platí povinnosť notifikovať nebezpečné chemické zmesi na stránkach Európskej chemickej agentúry (ECHA) takzvaná PCN notifikácia.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)