Certifikát ISO27001

Spoločnosť Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. je od januára 2024 držiteľom certifikátu ISO 27001

  Táto medzinárodná norma potvrdzuje, že náš systém riadenia informačnej bezpečnosti spĺňa najvyššie požiadavky. Neustále sa snažíme chrániť citlivé údaje našich zákazníkov a partnerov a získanie tejto certifikácie je dôležitým krokom k systematickému zabezpečovaniu štandardov a ich postupné ďalšie zlepšovanie.  
Naši zamestnanci prešli školeniami na zaistenie spoľahlivosti a bezpečnosti konzultačných činností a riadiacich procesov.  

Ďakujeme za dôveru a podporu!

ISO/IEC 27001 je medzinárodná norma vyvinutá pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS).  

Stanovuje požiadavky na vytvorenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, analýzu, údržbu a zlepšovanie zdokumentovaného systému riadenia informačnej bezpečnosti.  

Cieľom normy je pomôcť organizáciám chrániť ich informačné aktíva pred hrozbami zabezpečením dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov. 

Táto norma zahŕňa rôzne aspekty riadenia informačnej bezpečnosti, ako je riadenie rizík, kontrola prístupu, šifrovanie údajov, riadenie incidentov a kontinuita podnikania. Implementácia normy ISO 27001 umožňuje organizáciám systematicky a konzistentne spravovať citlivé informácie, čím sa znižuje riziko porušenia ochrany údajov. 

Získanie certifikácie ISO 27001 demonštruje zákazníkom, partnerom a regulačným orgánom záväzok spoločnosti k vysokým štandardom informačnej bezpečnosti. To nielen zvyšuje dôveryhodnosť a povesť spoločnosti, ale poskytuje aj konkurenčnú výhodu na trhu. Vzhľadom na rastúce kybernetické hrozby a prísne požiadavky na ochranu údajov sa ISO 27001 stáva dôležitým nástrojom na dosiahnutie udržateľnej informačnej bezpečnosti.