Nariadenie REACH

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o ponúka poradenstvo pri zabezpečení procesov spojených s nariadením REACH ako sú:

 • *registrácia,
 • *autorizácia,
 • *hodnotenie dát, analýza chýbajúcich
 • *ďalšie produkty a služby pre zjednodušenie manažmentu chemických látok a zmesí.

Nariadenie REACH má dosah na podniky z mnohých odvetví, a to aj na podniky, ktoré sa sami nepovažujú za podniky v chemickej oblasti.

Vo všeobecnosti môžete mať v rámci nariadenia REACH jedno z týchto postavení:

Výrobca: Ak vyrábate chemikálie buď na vlastné použitie, alebo na dodanie iným osobám (aj v prípade vývozu). pravdepodobne budete niesť niektoré dôležité zodpovednosti podľa nariadenia REACH.

Dovozca: Ak nakupujete čokoľvek z krajín mimo EÚ/EHP. Pravdepodobne budete mať podľa nariadenia REACH určité povinnosti. Môžu sa týkať konkrétnych chemických látok, zmesí na následný predaj alebo hotových výrobkov, ako je odev, nábytok alebo plastový tovar.

Následní užívatelia: Väčšina podnikov používa chemikálie niekedy aj bez toho, aby si to uvedomila, a preto, ak pri svojej odvetvovej alebo odbornej činnosti manipulujete s chemikáliami, musíte kontrolovať dodržiavanie povinností. Podľa nariadenia REACH môžete niesť určité zodpovednosti.

Podniky so sídlom mimo EÚ: Ak ste podnik so sídlom mimo EÚ, nevzťahujú sa na vás povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH, a to ani v prípade, ak vyvážate výrobky na colné územie Európskej únie. Za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia REACH, ako je registrácia, zodpovedá dovozca so sídlom v Európskej únii alebo výhradný zástupca výrobcu z krajiny mimo EÚ so sídlom v Európskej únii.

Konsolidovaná verzia nariadenia REACH (02006R1907 — SK — 01.01.2021 — 047.001): NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Pokiaľ neviete presne aké povinnosti sa Vás týkajú, ponúkame služby REACH skríning a REACH audit –

 • *analýza,
 • *hodnotenie
 • *plánovanie
  – zistenie povinností, nedostatkov a návrhy na riešenie…

Špecialisti na jednotlivé oblasti chemickej legislatívy sú Vám k dispozícii – kontaktujte nás:

 • E-mail: ekotox(at)ekotox.sk,
 • Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Viac informácii o REACH
Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/
Nestrácajte čas a napíšte nám Vášu otázku Uveďte stručne Vášu otázku a kontaktné údaje

Kontaktný form.