O spoločnosti

Ekotoxikologické centrum Bratislava

Ekotox Centers

Ekotoxikologické centrum Bratislava je súčasťou siete konzultačných pracovísk „Ekotox Centers“.

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o.
Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava (EkotoxSK) bolo založené v roku 1993 ako súkromná odborná konzultačná spoločnosť ponúkajúca nezávislé poradenstvo pre štátne aj medzinárodné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

EkotoxSK poskytuje služby prispôsobené potrebám našich klientov prostredníctvom efektívneho riadenia a vhodných technológií na podporu zníženia nákladov a zefektívnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a zachovania konkurencieschopnosti a lokálnych špecifík.

Poskytujeme služby v širokej škále oblastí pre výrobné podniky, distribútorov, následných užívateľov pri plnení povinností vyplývajúcich z európskej a národnej chemickej a súvisiacej legislatívy.

Manažment chemických látok – súlad s legislatívou REACH a CLP – podpora pri plnení narastajúcich požiadaviek na každú spoločnosť v dodávateľskom reťazci. Tak ako ostatné predpisy, REACH požiadavky môžu byť plánované a riadené. Odborným poradenstvom pre priemyselné a obchodné spoločnosti pomáhame plniť efektívne legislatívne požiadavky ktoré určujú podmienky pre podnikanie na európskych trhoch.

Pre dovozcov výrobkov, zmesí a látok do EÚ poskytujeme odbornú pomoc pre vstup na trh EÚ a členských štátov v nasledovných legislatívnych oblastiach: REACH, CLP, biocídy, detergenty, kozmetické výrobky…

Cez naše partnerské organizácie zabezpečujeme podporu pre vývozcov do Kanady, USA a Južnej Kóreje.

Poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské služby s overenými medzinárodnými skúsenosťami, odborné znalosti a projektový manažment v nasledujúcich kategóriách (výber):

  • Právne a regulačné požiadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …);
  • Biocídy;
  • Kozmetické výrobky;
  • Hodnotenie environmentálneho: zdravia / bezpečnosti / rizík;
  • Hodnotenie: zdravia / bezpečnosti / rizík na pracovisku;
  • Hodnotenie rizík pre chemické látky / manažment chemickej bezpečnosti a bezpečnosti výrobkov;
  • Školenia, kurzy a konferencie;
REACH a CLP služby
BIOCÍDY
KOZMETICKÉ VÝROBKY
CHEMICKÝ MANAŽMENT

 Ekotoxikologické centrum Bratislava