Právo spotrebiteľa na informácie

Právo spotrebiteľa na informácie o obsahu nebezpečných chemických látok vo výrobkoch. Spotrebné výrobky a ich obaly obsahujú veľké množstvo chemikálií, ale nie každá chemická látka je ľudskému životu nebezpečná.

Využite svoje právo na informácie (Právo spotrebiteľa na informácie)

Právom každého spotrebiteľa je pýtať sa na obsah nebezpečných chemických látok vo výrobkoch, ktoré si kupuje. Európska chemická agentúra eviduje takéto chemikálie (tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy – SVHC) a informácie o nich v zozname kandidátkych látok (Kandidátsky zoznam). Zákon ukladá dodávateľovi povinnosť takéto informácie na vyžiadanie spotrebiteľom poskytnúť bezplatne do 45 dní.

Právo spotrebiteľa na informácie špeciálne pri výrobkoch vymedzených v nariadení REACH. Ide napríklad o: nábytok, obuv, textil, športové vybavenie, hračky alebo elektronické zariadenia. Toto právo neplatí pre zmesi, ako napríklad kozmetika, liečivá, farby, čistiace prostriedky alebo potraviny.

Ako požiadať o informácie

Spotrebiteľ má možnosť požiadať o informácie priamo v predajni, kde si výrobok kupuje, alebo požiadať výrobcu/dovozcu daného výrobku. Ideálne je zažiadať o informácie písomnou formou. Pre získanie všetkých potrebných údajov odporúčame nezabudnúť v písomnej žiadosti uviesť:

  • názov/opis výrobku, o ktorý máte záujem;
  • špecifikovať, že máte záujem o informácie, či sa v danom výrobku alebo jeho obaloch nachádzajú akékoľvek látky zo zoznamu kandidátkych látok SVHC;
  • podložiť svoju žiadosť odkazom na zdroje, ktoré hovoria o tomto práve na informácie (link na článok ECHA na túto tému) a kde sa nachádzajú údaje o povinnostiach dodávateľov v rámci nariadenia REACH

Podľa článku 33 ods. 2 nariadenia REACH, je dodávateľ/výrobca/dovozca povinný poskytnúť dodatočné informácie o výrobku do 45 dní, ak sa v ňom nachádza akákoľvek z týchto SVHC látok.

Aké informácie by mal spotrebiteľ dostať

Nariadenie REACH ukladá dodávateľom/výrobcom/dovozcom povinnosť poskytnúť zákazníkom informácie o bezpečnom použití dodávaných výrobkov. Minimálne musí oznámiť názov nebezpečnej látky, ktorá sa nachádza vo výrobku. Túto povinnosť má dodávateľ len v prípade infromácií o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch v koncentrácii nad 0,1 % hmotnosti výrobku.

Dodávatelia nemusia spotebiteľa informovať o iných látkach obsiahnutých vo výrobku, ako sú SVHC. Rovnako nemusia poskytovať informácie v prípade, že sú látky SVHC obsiahnuté vo výrobkoch v koncentrácii pod nad 0,1 % hmotnosti výrobku. Môžu tak však spraviť dobrovoľne.

Ako postupovať, ak nepríde žiadna odpoveď

Spoločnosti majú povinnosť poskytnúť informácie, pokiaľ ich výrobky obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Mali by zákazníkov informovať aj v prípade, že sa v ich výrobkoch žiadne SVHC látky nenachádzajú. Rôzne štúdie však ukazujú, že veľa dodávateľov stále nepozná svoje povinnosti a preto môžu mať problém na prípadnú žiadosť v stanovenom čase odpovedať. Domáhaním sa svojich práv na informácie, vlastne pomôžete zvýšiť ich informovanosť.

V prípade, že spotrebiteľ neobdrží odpoveď, ďalším krokom je osloviť príslušný zodpovedný orgán pre presadzovanie nariadenia REACH vo svojom členskom štáte.

Pozrite si krátke video agentúry ECHA na túto tému (Právo spotrebiteľa na informácie) : https://www.youtube.com/watch?v=7_fZN3K1ZM0

LINKY:
Kandidátsky zoznam
Orgány zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH na Slovensku
Povinnosti spoločností


Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie

Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie