Označovanie / Balenie

Označovanie a balenie chemických látok a zmesí, zdroj ECHA: https://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/labelling

V prípade látok alebo zmesí, ktorým boli identifikované nebezpečné vlastnosti, je potrebné ich primerane označiť pred umiestnením na trh.

Výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori, ako aj výrobcovia a dovozcovia niektorých špecifických výrobkov, majú povinnosť informovať ostatných účastníkov dodávateľského reťazca (vrátane spotrebiteľov) o zistenej nebezpečnosti.

Informovanie spočíva v označení látky alebo zmesi v súlade s nariadením CLP, ak:

  • látka alebo zmes je klasifikovaná ako nebezpečná,
  • zmes obsahuje jednu alebo viac látok klasifikovaných ako nebezpečné v množstve prekračujúcom určitú prahovú hodnotu,
  • výrobok má výbušné vlastnosti.

Nariadenie CLP vymedzuje požiadavky na obsah etikety a usporiadanie jednotlivých prvkov označenia. Etiketa musí byť pripojená pevne k povrchu obalu a musí obsahovať tieto údaje:

  • názov, adresa a telefónne číslo dodávateľa;
  • nominálne množstvo látky alebo zmesi v balení, ktoré je dostupné širokej verejnosti (pokiaľ sa toto množstvo neuvádza na inom mieste na obale);
  • identifikátory výrobku;
  • ak je to vhodné, výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia, bezpečnostné upozornenia a doplňujúce informácie, ktoré sa vyžadujú na základe iných právnych predpisov.

Nariadenie CLP stanovuje všeobecné požiadavky na označovanie s cieľom zaručiť bezpečné používanie a dodávanie nebezpečných látok a zmesí. V nariadení CLP sú stanovené určité výnimky, napr. pre látky a zmesi v obaloch menších ako 125ml, alebo ktoré je z iného dôvodu ťažké označiť. Viac príkladov uvádza Oddiel 1.3 prílohy I k nariadeniu CLP. V rámci výnimky je možné, aby dodávateľ v takom prípade vynechal výstražné a/alebo bezpečnostné upozornenia alebo piktogramy z prvkov etikety, ktoré sú za normálnych podmienok v rámci nariadenia CLP vyžadované.

Nebezpečná chemická látka musí mať obal navrhnutý, zostrojený a spevnený tak, aby jeho obsah nemohol nikdy uniknúť. Preto materiál obalu musí byť pevný, silný a odolný voči poškodeniu spôsobenému jeho obsahom. Opakované uzatváranie obalu bez úniku obsahu preto musí byť zabezpečené vymeniteľnými uzávermi, ktoré to umožňujú.

Chemické látky, ktoré sa dodávajú pre širokú verejnosť, musia mať obal, ktorý nepriťahuje deti, nevyvoláva ich zvedavosť, ani neuvádzajú spotrebiteľa do omylu. Obal chemickej látky nesmie mať podobnú úpravu alebo podobu, aké sú používané pre liekty, kozmetické výrobky, potraviny alebo krmivo pre zvieratá.

Použitie hmatových výstrah a uzáveru odolnému proti otvoreniu deťmi

Hmatové výstrahy nebezpečenstva a/alebo uzávery odolné proti otvoreniu deťmi musia byť použité v týchto prípadoch:

  • ak sa látky alebo zmesi dodávajú širokej verejnosti a vykazujú určitú nebezpečnosť
  • ak výrobok obsahuje metanol
  • ak výrobok obsahuje dichlórmetán

Prehľad rôznych nebezpečností, ktoré ukladajú povinnosť použitia niektorého z opatrení, je dostupný na stránke ECHA (link: https://echa.europa.eu/sk/regulations/clp/labelling/specific-labelling-and-packaging-situations)

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Mohlo by Vás zaujímať:

Karta bezpečnostných údajov