Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

PFAS
3. júna 2024 / aktuality

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) PFAS sú alebo sa nakoniec transformujú na perzistentné...
Read More
27. mája 2024 / aktuality

Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Ak ste následným užívateľom látky uvedenej na autorizačnom zozname (príloha XIV) a používate ju na základe autorizácie udelenej dodávateľovi proti...
Read More
27. mája 2024 / aktuality

Očakávané predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ

biocídne účinné látky DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1398 zo 14. marca 2024, Zabezpečuje pokračovanie pracovného programu systematického preskúmania všetkých existujúcich...
Read More
Restricted EU
27. mája 2024 / aktuality

Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1328 zo 16. mája 2024, Položka 70 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa nahrádza takto:...
Read More
20. mája 2024 / aktuality

Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Európsky parlament prijal nové opatrenia na zvýšenie udržateľnosti obalov a zníženie odpadu z obalov v EÚ. Pravidlá, ktoré sa predbežne...
Read More
13. mája 2024 / aktuality

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami, je rámcom určeným na určenie toho, kedy je...
Read More
13. mája 2024 / aktuality

Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

Chróm (VI) ECHA/NR/24/13 Európska komisia požiadala agentúru ECHA, aby rozšírila rozsah pôsobnosti návrhu obmedzenia podľa nariadenia REACH tak, aby zahŕňal...
Read More
24. apríla 2024 / aktuality

Smernica o pitnej vode

Európska komisia uverejnila šesť nových právnych aktov podľa smernice o pitnej vode. Stanovuje sa v nich rámec minimálnych hygienických požiadaviek...
Read More
19. apríla 2024 / aktuality

Spoločné celoeurópske hodnotenie hnacích síl a vplyvov znečistenia chemickými látkami Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA)

Echa/NR/24/11 Stratégia pre chemikálie v záujme udržateľnosti smerom k životnému prostrediu bez toxických látok zahŕňa dva hlavné ciele právnych predpisov...
Read More
11. apríla 2024 / aktuality

EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/858 (14. marca 2024) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009/ES o kopolymére styrén/akrylát, kopolymére styrénu/akrylátu, medi, koloidnej...
Read More
1 2 3 16