Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

Ekotox Newslwtter
19. September 2022 / aktuality

EkotoxInfo 09/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termínyZlúčeniny chrómu – termín autorizácieAutorizácia...
Read More
UA Chemicals
19. September 2022 / aktuality

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrov schválil návrh zákona, ktorý by v prípade prijatia znamenal vytvorenie národného rámca pre manažment chemických látok s...
Read More
legislatíva
14. September 2022 / aktuality

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Agentúra ECHA očakáva pripomienky k deviatim návrhom na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Predkladanie pripomienok do 17. októbra 2022.
Read More
30. August 2022 / aktuality

Chróm VI – autorizácia: informačné stretnutia pre skupiny žiadateľov

Šesťmocný chróm - autorizácia ECHA August 24, 2022 Keďže sa v nasledujúcich rokoch očakáva vysoký počet žiadostí o autorizáciu pre...
Read More
24. August 2022 / aktuality

Karty bezpečnostných údajov 2022 – pozor na termíny !

Všetky karty bezpečnostných údajov poskytnuté po 31. decembri 2022 musia byť vo formáte podľa nariadenia (EÚ) 2020/878.

Nové požiadavky zahŕňajú:

  • zosúladenie KBÚ s revíziami 7 a 8 Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií OSN (GHS);
  • pridanie jedinečných identifikátorov vzorca (UFI) do oddielu 1 [v súlade s nariadením (EÚ) 2017/542],
  • dodatočné požiadavky na informácie o látkach uvedených na trh ako nanoštruktúra [v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1881] a o látkach a zmesiach s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém;
  • pridanie špecifických koncentračných limitov, multiplikačných faktorov a odhadov akútnej toxicity (ATE), ak sú k dispozícii, stanovených v súlade s nariadením CLP 1272/2008.
Read More
Chromium trioxide – termíny a povinnosti REACH autorizácie
17. August 2022 / aktuality

Chromium trioxide – termíny a povinnosti REACH autorizácie

Chromium (VI) trioxide (EC No. 215-607-8; CAS No.1333-82-0) sa okrem iných oblastí široko používa na pokovovanie a povrchovú úpravu. Európska chemická...
Read More
Ekotox Newslwtter
28. July 2022 / aktuality

EkotoxInfo 07/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: DDAC – blíži sa schválenie biocídnych účinných látokPrávny postup vykonávania zmien...
Read More
SSdB
22. July 2022 / aktuality

SSbD – Safe and sustainable by design

SSdB - JRC Technical Report zverejnený - Safe and sustainable by design chemicals and materials (design pre bezpečné a trvalo udržateľné chemické látky a materiály)
Read More
Blue Guide
6. July 2022 / aktuality

Aktualizácia Modrej príručky

Niebieski przewodnik. Komisja Europejska opublikowała aktualizację Niebieskiego Przewodnika, który zawiera informacje o wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących produktów i ich wdrażania na rynek europejski. Jest to zbiór informacji o prawie produktowym. Przewodnik ma na celu lepsze zrozumienie przepisów UE dotyczących produktów oraz ułatwienie ich jednolitego stosowania we wszystkich sektorach na całym jednolitym rynku.
Read More
toxic
5. July 2022 / aktuality

Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

CLP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, preto by sa všetky zmeny a doplnenia nariadenia mali prijať v rámci riadneho legislatívneho postupu, avšak Európska komisia bola splnomocnená na zmenu a doplnenie určitých častí, takže v praxi môže zmeniť a doplniť prílohy a niektoré články prostredníctvom delegovaného aktu namiesto riadneho legislatívneho postupu.
Read More
1 2 3 10