Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

BPR REF- report
10. januára 2021 / aktuality

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

Agentúra ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020Kontrolóri členských krajín EÚ zistili, že 36 % kontrolovaných ošetrených výrobkov nespĺňa požiadavky na označovanie podľa nariadenia...
Read More
Investigation
2. januára 2021 / aktuality

CoRAP 2021-23

Priebežný akčný plán Spoločenstva 2021-2023 Ekotox Centers January 1, 2021 https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209 Návrh sa má každoročne aktualizovať v rámci programu CoRAP...
Read More
Tattoo
23. decembra 2020 / aktuality

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020,ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)...
Read More
17. decembra 2020 / aktuality

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)...
Read More
27. októbra 2020 / aktuality

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

September 28 ECHA’s Enforcement Forum https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp Helsinky, 24 September 2020 – národné autority a colné inšpekčné orgány 16 členských štátov EÚ...
Read More
2. septembra 2020 / aktuality

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020 https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry objasnila že REACH nariadenie vyžaduje od...
Read More
2. septembra 2020 / aktuality

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26 Exportéri chemických látok sú povinní informovať určené národné autority ešte pred uskutočnením vývozu. Súhlas s týmto vývozom je vo väčšine...
Read More
18. februára 2020 / aktuality

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), furány, dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB) a formaldehyd ECHA pôvodný článok - link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francúzska agentúra...
Read More
17. februára 2020 / aktuality

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

Počnúc aprílom 2020 začne Európska chemická agentúra (ECHA) kontrolovať úplnosť správ o bezpečnosti chemických látok (CSR) v prípade registrovaných látok – prítomnosť...
Read More
14. februára 2020 / aktuality

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

Európska komisia prijala nariadenie ktorým bol REACH autorizačný zoznam rozšírený o 11 látok -Príloha XIV nariadenia REACH. eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=SK  ...
Read More
1 2 3 6