Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

18. februára 2020 / aktuality

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), furány, dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB) a formaldehyd ECHA pôvodný článok - link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francúzska agentúra...
Read More
17. februára 2020 / aktuality

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

Počnúc aprílom 2020 začne Európska chemická agentúra (ECHA) kontrolovať úplnosť správ o bezpečnosti chemických látok (CSR) v prípade registrovaných látok – prítomnosť...
Read More
14. februára 2020 / aktuality

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

Európska komisia prijala nariadenie ktorým bol REACH autorizačný zoznam rozšírený o 11 látok -Príloha XIV nariadenia REACH. eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=SK  ...
Read More
3. februára 2020 / aktuality

Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Európska chemická agentúra (ECHA) v krátkom čase zaháji verifikáciu doklarovaných veľkostí podnikov, ktoré sa v rámci REACH registrácie deklarovali ako malé a stredné...
Read More
22. januára 2020 / aktuality

Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Práve začali inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek...
Read More
17. januára 2020 / aktuality

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) obsahuje aktuálne 205 látok. ECHA link: https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-candidate-list Helsinky, 16. január 2020 - ECHA pridala...
Read More
14. januára 2020 / aktuality

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP je databáza pre zber a poskytovanie informácií o záujmových látkach (Substances of Concern In articles) ako takých alebo v komplexných výrobkoch (produktoch)...
Read More
18. decembra 2019 / aktuality

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 (18.12.2019) Ekotox Centers  Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy 2.    Databáza regulačných aktivít...
Read More
21. novembra 2019 / aktuality

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Európska komisia prijala „delegovaný akt“ ktorým doplnila nariadenie CLP tým, že posunula termín pre prvé nahlasovanie harmonizovaných informácií do toxikologických...
Read More
21. novembra 2019 / aktuality

SCIP databáza pomôže zlepšiť transparentnosť v prípade nebezpečných látok vo výrobkoch

ECHA zverejnila informácie o požiadavkách ktoré súvisia s pripravovanou databázou (SCIP) o výrobkoch obsahujúcich látky uvedené v Kandidátskom zozname (SVHC). Spoločnosti budú musieť posielať...
Read More
21. novembra 2019 / aktuality

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Kontrola plnenia povinností - SVHC látky v produktoch (ECHA, 12.11.2019) Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách...
Read More
10. októbra 2019 / aktuality

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019 Európska komisia stanovila 31. december 2019 za konečný dátum po ktorom už nebudú platiť niektoré pravidlá uvedené v nariadení REACH...
Read More
10. októbra 2019 / aktuality

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

 9.10.2019 ECHA informuje o príprave nových návrhov na obmedzenie používania PAU v granulách a mulčovačoch a olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní Európska chemická agentúra...
Read More
10. októbra 2019 / aktuality

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

 10.10.2019 Od 1. januára 2020 musia spoločnosti poskytnúť viac informácií o nanomateriáloch na trhu EÚ na základe požiadaviek nariadenia REACH. Nové...
Read More
9. októbra 2019 / aktuality

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

 9.10.2019 Ďalších 18 látok je navrhnutých pre REACH autorizáciu Európska chemická agentúra (ECHA) vo svojom deviatom odporúčaní navrhla Európskej komisii...
Read More
26. septembra 2019 / aktuality

EkotoxInfo 09/2019 – prinášame Vám výber z aktuálneho septembrového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

Ekotox Centers  26.  sep2019 Návrh na reštrikcie látok senzibilizujúcich pokožku v textilných a kožených výrobkochNajnovší vývoj v oblasti Rotterdamskej Konvencie (PIC)SCIP databáza –...
Read More
17. septembra 2019 / aktuality

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia 7 V panelovej sekcii číslo sedem REACH konferencie 2019, bol hlavnou témou povoľovací proces pre látky uvedené v autorizačnom zozname...
Read More
17. septembra 2019 / aktuality

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Na medzinárodnej konferencii REACH 2019, ktorá sa konala v Bratislave, poodhalil možnosti a úskalia procesu autorizácie v dodávateľskom reťazci zástupca ASD (AeroSpace and...
Read More
6. septembra 2019 / aktuality

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION 05.09.2019, 13:00 – 15:00, Bratislava V rámci sekcie informovala o svojich skúsenostiach a plánovaných aktivitách ECHA,...
Read More
5. septembra 2019 / aktuality

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Dunja DRMAČ, EURATEX Zaujímavé novinky z textilného priemyslu na konferencii priniesla Dunja Drmač, ktorá vo svojej prednáške prezentovala výsledky, novinky a výzvy...
Read More
5. septembra 2019 / aktuality

EU REACH po poslednom termín registrácie – REACH konferencia 2019

05.09.2019, 9:00 – 9:30, Bratislava Johan Nouwen , ECHA Agentúra ECHA informovala o práci helpdesku a pláne na rok 2020....
Read More
5. septembra 2019 / aktuality

Pohľad EU chemického priemyslu – REACH Konferencia 2019

05.09.2019, 9:30 – 10:00, Bratislava Mariana Barros, Cefic  V marci 2019 bolo uverejnené 2. preskúmanie podľa nariadenia REACH(2nd REACH Review)....
Read More
26. augusta 2019 / aktuality

Ako plniť požiadavky na obmedzenie NMP

23.8.2019 EkotoxInfo Nové usmernenie bolo vydané pre používateľov 1-metyl-2-pyrrolidonu (NMP) ako pomoc pri plnení požidaviek na obmedzenie použitia tejto látky....
Read More
19. júla 2019 / aktuality

Kandidátsky zoznam látok „vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) pre autorizáciu bol rozšírený na 201 záznamov.

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku) Helsinky, 16 júla 2019 – Európska chemická agentúra (ECHA) pridala 4 nové látky na...
Read More
10. júla 2019 / aktuality

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

11.7.2019 Limitné hodnoty expozície pri práci SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení...
Read More
10. júla 2019 / aktuality

HFPO-DA je látkou „vzbudzujúcou veľmi veľké obavy“ (SVHC)

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku) Výbor členských štátov (The Member State Committee (MSC)) podporil návrh Holandska na identifikáciu...
Read More
27. júna 2019 / aktuality

EkotoxInfo 06/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z informácií o dianí v EÚ chemickej legislatíve

REACH autorizácia – návrh na úpravu pravidielNávrh na reštrikcie – gumenné a plastové granuláty obsahujúce PAUECHA Komisia pre hodnotenie rizík...
Read More
23. mája 2019 / aktuality

EkotoxInfo 05/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z májového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

    Selekcia chemických látok na trhu EÚ pre regulačné opatrenia    REACH registračná dokumentácia – požiadavky na zvýšenie kvality    UFI –...
Read More
13. mája 2019 / aktuality

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o...
Read More
13. mája 2019 / aktuality

REACH registrácia polymérov

Európska chemická legislatíva REACH sa dostala da ďalšej fázy po ukončení registrácie látok nad 1 tonu v roku 2018. V prípade plastov...
Read More
22. marca 2019 / aktuality

Návrh na reštrikcie cielene pridávaných mikroplastov

Európska chemická agentúra (ECHA) predstavila návrh na obmedzenie mikroplastových častíc ktoré sú cielene pridávané do zmesí používaných spotrebiteľmi alebo profesionálmi....
Read More
21. marca 2019 / aktuality

Mapovanie vysokoobjemových prísad do plastov

Európska chemická agentúra (ECHA) a priemysel zmapovali rozsah použitia vysokoobjemových chemických látok, ktoré sa používajú ako prísady do plastov. Informácie budú...
Read More
19. marca 2019 / aktuality

CoRAP 2019: 19 členských štátov EÚ je zapojených do hodnotenia 100 látok počas nasledujúcich 3 rokov.

V prípade vybraných 31 látok pre rok  2019, majú hodnotiace autority 12 mesiacov počnúc dneškom, aby predstavili výsledky hodnotení.ECHA vyzýva...
Read More
13. marca 2019 / aktuality

Inšpektori kontrolujú prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch určených spotrebiteľom

Inšpekčné orgány aktuálne vykonávajú kontroly v rámci 2 celoeurópskych kontrolných projektov zameraných na identifikáciu nebezpečných chemických látok vo výrobkoch. Prvý...
Read More
8. februára 2019 / aktuality

BREXIT – najvyšší čas konať!

BREXIT - najvyšší čas konať! (viac…)
Read More
14. januára 2019 / aktuality

Pripravované inšpekcie sa zamerajú na kontrolu súladu s registračnými povinnosťami podľa nariadenia REACH

Pripravované inšpekcie sa zamerajú na kontrolu súladu s registračnými povinnosťami podľa nariadenia REACH (viac…)
Read More
14. decembra 2018 / aktuality

Budúci strategický plán agentúry ECHA: čo najlepšie využívať informácie o chemických látkach v Európe

Správna rada prijala viacročnú stratégiu agentúry ECHA na roky 2019-2023. Stratégia definuje priority agentúry ECHA a spôsob, akým ich agentúra...
Read More
13. decembra 2018 / aktuality

Projekt presadzovania práva vyzýva na zlepšenie bezpečnostných informácií na ochranu pracovníkov pred chemickými nebezpečenstvami

Spoločnosti majú zavedené systémy na poskytovanie informácií o bezpečnom používaní v dodávateľskom reťazci. Avšak podľa zistení celoeurópskeho projektu presadzovania práva...
Read More
7. novembra 2018 / aktuality

Keep your registration up to date

Registering your chemicals under REACH is not a one-off exercise: you will learn new things about your substance, and your...
Read More
27. júna 2018 / aktuality

10 new substances added to the Candidate List

The Candidate List of substances of very high concern (SVHCs) for authorisation now contains 191 substances. Helsinki, 27 June 2018 – ECHA...
Read More
7. júna 2018 / aktuality

Guidance on identifying endocrine disruptors published

Scientific criteria have been agreed to identify endocrine disruptors under the EU legislation for pesticides and biocides. The criteria for...
Read More
5. júna 2018 / aktuality

Consultation on four phthalates for updating their Authorisation List entries with endocrine disrupting properties

The European Commission is preparing to amend the Authorisation List (Annex XIV to REACH) entries owing to the additional identification...
Read More
1. júna 2018 / aktuality

21 551 chemicals on EU market now registered

The 10-year registration period for existing chemicals is now complete following the last REACH registration deadline on 31 May 2018....
Read More
17. mája 2018 / aktuality

REACH 2018 registrants: get support through our online chat

During the last two weeks before the 31 May registration deadline, you can easily contact ECHA for help with your...
Read More
16. mája 2018 / aktuality

More information on biocidal products to be available in 2018

Summaries of product characteristics and non-confidential assessment reports will be available on ECHA’s website by the end of 2018.  Helsinki,...
Read More
15. mája 2018 / aktuality

Simpler IUCLID Cloud now available to all REACH registrants

The cloud version of the chemical data management tool IUCLID - built with special features to support small and medium-sized...
Read More
14. marca 2018 / aktuality

Benefit from a faster processing of your REACH dossier

Submit your REACH 2018 registration dossier before the end of March and receive ECHA’s decision on your registration within three...
Read More
9. januára 2018 / aktuality

EU and industry directors recommend actions to help SME registrants

The Directors’ Contact Group (DCG) recommends four actions to ease the cost burden on first-time registrants for accessing data and...
Read More
9. januára 2018 / aktuality

First opinions on Union authorisation adopted

The Biocidal Products Committee (BPC) adopted its first opinions supporting applications for Union authorisation for two products. The Committee also...
Read More
9. januára 2018 / aktuality

IUCLID Cloud now guides you through dossier preparation

An update of the cloud version of IUCLID is now available. The tool now provides step-by-step guidance on how to...
Read More
29. novembra 2017

Companies asked to communicate their registration intentions for 2018

The Directors’ Contact Group (DCG) – a platform of the European Commission, ECHA and industry associations – recommends that companies...
Read More
29. novembra 2017

Enforcement project to check compliance with the obligations of substances in articles

The aim of the pilot project is to determine the level and reasons for non-compliance and to raise awareness of...
Read More