Aktuality

Aktuality z chemickej legislatívy

2. septembra 2020 / aktuality

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020 https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry objasnila že REACH nariadenie vyžaduje od...
Read More
2. septembra 2020 / aktuality

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26 Exportéri chemických látok sú povinní informovať určené národné autority ešte pred uskutočnením vývozu. Súhlas s týmto vývozom je vo väčšine...
Read More
18. februára 2020 / aktuality

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), furány, dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB) a formaldehyd ECHA pôvodný článok - link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francúzska agentúra...
Read More
17. februára 2020 / aktuality

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

Počnúc aprílom 2020 začne Európska chemická agentúra (ECHA) kontrolovať úplnosť správ o bezpečnosti chemických látok (CSR) v prípade registrovaných látok – prítomnosť...
Read More
14. februára 2020 / aktuality

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

Európska komisia prijala nariadenie ktorým bol REACH autorizačný zoznam rozšírený o 11 látok -Príloha XIV nariadenia REACH. eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=SK  ...
Read More
3. februára 2020 / aktuality

Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Európska chemická agentúra (ECHA) v krátkom čase zaháji verifikáciu doklarovaných veľkostí podnikov, ktoré sa v rámci REACH registrácie deklarovali ako malé a stredné...
Read More
22. januára 2020 / aktuality

Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Práve začali inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek...
Read More
17. januára 2020 / aktuality

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) obsahuje aktuálne 205 látok. ECHA link: https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-candidate-list Helsinky, 16. január 2020 - ECHA pridala...
Read More
14. januára 2020 / aktuality

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP je databáza pre zber a poskytovanie informácií o záujmových látkach (Substances of Concern In articles) ako takých alebo v komplexných výrobkoch (produktoch)...
Read More
Ekotox info
18. decembra 2019 / aktuality

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 (18.12.2019) Ekotox Centers  Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy 2.    Databáza regulačných aktivít...
Read More
1 2 3 6