Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Ak ste následným užívateľom látky uvedenej na autorizačnom zozname (príloha XIV) a používate ju na základe autorizácie udelenej dodávateľovi proti smeru vášho dodávateľského reťazca, musíte o svojom použití informovať agentúru ECHA. Okrem toho musíte pri používaní látky dodržiavať podmienky autorizácie, ktoré je váš dodávateľ povinný uviesť v karte bezpečnostných údajov.

Ak chcete overiť, či je vaše použitie látky z prílohy XIV autorizované, postupujte takto:

  1. Skontrolujte kartu bezpečnostných údajov (KBÚ): Autorizačné číslo je uvedené v KBÚ, ktorú vám poskytne váš dodávateľ.
  2. Skonotrolovať etiketu: Autorizačné číslo sa uvádza aj na etikete látky alebo zmesi. Má formát “REACH/x/x/x”.
  3. Kontaktujte svojho dodávateľa: Ak ani na jednom mieste nemôžete nájsť autorizačné číslo, požiadajte ho o potvrdenie.

Agentúru ECHA musíte informovať do troch mesiacov od prvého dodania látky. Táto povinnosť začína plynúť po uverejnení rozhodnutia o povolení v úradnom vestníku.

Musíte odoslať tieto informácie:

  • Identita vašej spoločnosti
  • Číslo povolenia
  • Kontaktné informácie

Môžete uviesť aj podrobnosti o bežnom ročnom objeme a počte zamestnancov, ktorí látku používajú. Okrem toho môžete uviesť stručný opis vášho použitia a akéhokoľvek zapojenia do aktivít potenciálneho nahradenia.

Ak sa v rozhodnutí o autorizácii vyžadujú osobitné údaje, ako sú informácie o expozícii, musíte k oznámeniu priložiť spis v lehote stanovenej v rozhodnutí.

Vytvorenie oznamovacej dokumentácie v aplikácii IUCLID

Vytvorte dokumentáciu v aplikácii IUCLID a informujte agentúru ECHA o svojom použití. Môžete to urobiť na lokálnom počítači alebo použiť aplikáciu IUCLID v cloudových službách agentúry ECHA. Aplikácia IUCLID 6 v našich cloudových službách je bezplatná a vždy aktuálna.

Odošlite oznámenie

Na predloženie oznámenia potrebujete aktívny účet REACH-IT. Odkazy na REACH-IT sú na pravej strane tejto stránky.

Zaregistrujte sa v systéme REACH-IT (tento krok preskočte, ak váš podnik už má účet). Prihláste sa do systému REACH-IT. V ponuke vyberte možnosť “Nahrať dokumentáciu v aplikácii IUCLID” v časti “Oznámenie následného užívateľa o autorizovaných použitiach”. Postupujte podľa pokynov sprievodcu odoslaním.

Ako podať oznámenie následného užívateľa o autorizovaných použitiach (youtube.com)

Webová stránka agentúry ECHA: Predkladanie oznámenia následnému užívateľovi o autorizovaných použitiach – ECHA (europa.eu) Konferencia REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/