Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

PFAS sú alebo sa nakoniec transformujú na perzistentné látky, čo vedie k nezvratnej environmentálnej expozícii a akumulácii. Vzhľadom na ich rozpustnosť vo vode a mobilitu došlo v EÚ ku kontaminácii povrchovej, podzemnej a pitnej vody a pôdy.

Jedným z hlavných spoločenských problémov je nezvratnosť kontaminácie spolu s účinkami narúšajúcimi endokrinný systém, karcinogenitou, reprodukčnou toxicitou, účinkami na imunitný systém a metabolizmus lipidov v širokej škále PFAS.

Návrh univerzálneho obmedzenia PFAS je v legislatívnom procese:

Výbory agentúry ECHA pre hodnotenie rizík a sociálno-ekonomickú analýzu sa stretnú v júni, aby diskutovali o:

* Pokovovanie kovov a výroba kovových výrobkov; a

* Dodatočná diskusia o nebezpečenstvách (len RAC).
Zasadnutia výborov RAC a SEAC v septembri 2024:

Textil, čalúnenie, koža, odevy, koberce (TULAC);

Materiály a obaly prichádzajúce do styku s potravinami; a

Ropa a ťažba.

Posudzované obmedzenia: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term

Webové stránky agentúry ECHA PFAS: https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Webové stránky spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Webová stránka konferencie REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/