Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Európska chemická agentúra – Helsinky, 8. december 2021 Pôvodný článok: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva kontrolné orgány zistili, že väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online nespĺňala aspoň jednu z požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov EÚ o chemických látkach. Kontroly takmer 6 000 výrobkov zahŕňali nariadenia REACH,…

EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: 1. Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj2. Striebro – návrh CMR klasifikácie – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H3173. Vážne ohrozenie IT bezpečnosti v programoch IUCLID a CHESAR4. Kontrolné orgány EÚ – väčšina…

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov Od roku 1993 poskytujeme odbornú pomoc a podporu pre našich zákazníkov pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov, produktov/zmesí, chemických látok…