Chemický manažment

Manažment rizík v podniku // Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca

Chemický manažment – zabezpečenie súladu produktov a služieb s požiadavkami chemickej legislatívy EÚ

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,…) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky+421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Chemický manažment :

Chemikálie sú nevyhnutné pre náš každodenný život, ale niektoré môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Európska chemická legislatíva známa zahŕňajúca nariadenia REACH, CLP, POPs, RoHS, WEEE… kladie vysokú zodpovednosť za bezpečnosť produktov a služieb priemyslu. Pre malé firmy, ktoré používajú látky a zmesi pri svojej výrobe, môže byť riešenie takýchto prísnych požiadaviek obtiažne.

Trvalo udržateľné riadenie chemických látok znamená vyhnúť sa používaniu nebezpečných látok pokiaľ to nieje nevyhnutné.  Vyrábať ich, používať a zneškodňovať bezpečne a bez nepriaznivých dôsledkov pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Trvalo udržateľné riadenie chemických látok je tiež základným zameraním pre všetky spoločnosti, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami alebo ich používajú pri výrobe.

REACH & CLP AUDIT

 • Analýza aktuálneho stavu Vašej spoločnosti a definovanie povinností REACH a CLP legislatívy.
 • Identifikácia nesúladu s požiadavkymi REACH a CLP legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov.
 • Kategorizácia Vašich produktov, výrobkov (SVHC, CMR, CoRAP, nebezpečnosť pre ŽP,…).

KBÚ SCRÍNING

 • Identifikácia Vašich produktov (látok, zmesí, surovín a výrobkov ) z podkladov KBU, e-KBU,…. .
 • Databáza produktov, ich zloženia a dodávateľov.
 • Posúdenie kvality KBÚ/e-KBÚ na základe Metodiky.
 • Identifikácia nedostatkov v KBÚ/e-KBÚ a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov.
 • Komunikácia sa dodávateľmi.

RMOA

 • Identifikovanie rizika vo Vašom podniku (SVHC, PBT, vPvB,…)
 • Idetifikovanie opatrní manažmentu rizík (RMM) vo Vašom podniku a posúdenie ich efektivity (Fitness Check)
 • Návrh možností riadenia rizík (Risk Management Options) pre zabezpečenie kontroly rizík z výroby a používania produktov.

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:

Cieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.

Spoločnosť by mala mať za najvyššiu prioritu bezpečnosť výrobkov, ako aj bezpečné používanie chemických látok a zmesí. Navyše, dosiahnutie súladu s požiadavkami legislatívy EÚ v oblasti stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj (vrátane programov Toxic-Free) vyžaduje dlhodobé sústredené úsilie.

Pracovníci Ekotox centier sú pripravení poskytnúť konkrétnym spoločnostiam, produktom a službám poradenské služby šité na mieru.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:
Nariadenie REACH
Registrácia látok a zmesí podľa REACH
Karta bezpečnostných údajov
Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev

Viac informácií – webináre, školenia, online konzultácie :
https://trainingeu.eu/

reachtraining
školenia a webináre: https://trainingeu.eu/