REACH certifikát

Zásady súladu s nariadením REACH – Strategický akčný plán

Podľa nariadenia REACH je priemysel zodpovedný za poskytovanie bezpečnostných informácií o látkach a za správne riadenie rizík vyplývajúcich z ich používania.

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka :

 • *poradenstvo šité na mieru pre zabezpečenie súladu s nariadením REACH a CLP s cieľom minimalizovať obchodné riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.
 • *REACH certifikát  – Osvedčenie o zhode podľa nariadenia REACH pre spoločnosť a výrobky.

 Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

 Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov. Boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca. S konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov a životného prostredia.
REACH sa vzťahuje na všetky látky ako také. V zmesiach a vo výrobkoch. Existujú však výnimky pre rádioaktívne látky. Neizolované medziprodukty. Látky používané počas prepravy a odpady (článok 2 nariadenia REACH).
Každý hráč v dodávateľskom reťazci by mal vypracovať Strategický Akčný Plán. Ktorý zabezpečí súlad a minimalizuje obchodné riziká, ktoré predstavuje REACH.
Výrobcovia dovozcovia výrobkov majú podľa nariadenia REACH osobitné povinnosti. Najmä registráciu látok, ktoré sa majú uvoľňovať z výrobkov. A oznamovanie údajov následným užívateľom a agentúre ECHA. O látkach prítomných vo výrobku za určitých podmienok. Látky sa musia podrobiť procesu autorizácie. Ak boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC). A boli zaradené do prílohy XIV k nariadeniu REACH (zoznam látok podliehajúcich autorizácii). Tento postup autorizácie môže obmedziť dostupnosť látky na trh.
Okrem týchto registračných a oznamovacích povinností vychádzajúci z  nariadenia REACH, CLP nariadenie vedie k ďalším úpravám nariadenia REACH. A ukladá podnikom dodatočné povinnosti pokiaľ ide o karty bezpečnostných údajov. Ako aj o harmonizovanú klasifikáciu látok, ktoré spĺňajú kritériá čl. 57 REACH.

ZÁKLADNÉ KROKY STRATEGICKÉHO AKČNÉHO PLÁNU

 1. Poznajte svoje povinnosti (výrobca/dovozca/distribútor/následný užívateľ)

Poznať svoje povinnosti vo väzbe na postavenie v dodávateľskom reťazci je prvoradou podmienkou zabezpečenia správne fungujúceho manažmentu rizík v podniku. Podmienkou je mať vypracovaný REACH a CLP audit v podniku. Informácie o tom čo predchádza vypracovaniu REACH a CLP auditu a jeho výstupoch sú dostupné na https://ekotoxcenters.eu/reach-clp-audit/.

 1. Inventarizácia látok, zmesí a výrobkov používaných v podniku – DATABÁZA ChLaZ a vyhodnotenie z pohľadu aktuálnych zoznamov ECHA

Systematicky udržiavaná databáza látok a zmesí (ChLaZ) je nevyhnutná pre dosiahnutie kontroly nad rizikami vyplývajúcich z ich používania a prijatie primeraných opatrení manažmentu rizík (RMM). Softwér CEMDOX pomáha podnikom dosiahnuť vysokú kvalitu dokumentácie a predstavuje systémové riešenie pre spravovanie dokumentácie (KBÚ, etiketa, pracovná inštrukcia,… ) vo Vašom podniku.  Informácie o výhodách a objednávke softwéru CHEMDOX sú dostupné na https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/sw-produkty/.

Vypracovaním databázy Vašich produktov v prostredí softwéru CHEMDOX  si zabezpečíte tiež kontrolu látok ako takých alebo obsiahnutých v produktoch v aktuálnych zoznamoch agentúry ECHA. (Z pohľadu obmedzení, autorizácie, hodnotenia podľa CoRAP, CMR látky, nebezpečnosti pre životné prostredie,…). Tento výstup je pre podniky dôležitým nástrojom pre plánovanie používania látok, zmesí a výrobkov. Do budúcnosti resp. plánovanie používania dostupných alternatív z dôvodu plánované zákazu používania vybraných látok. Informácie o tom čo predchádza vypracovaniu REACH skríning a jeho výstupoch sú dostupné na https://ekotoxcenters.eu/kbu-skrining-sluzby/.

 1. Dokumentácia (KBÚ, e-KBÚ, ES)

Len dokumentácia vypracovaná v súlade s legislatívnymi požiadavkami REACH a CLP  komunikovaná v rámci dodávateľského reťazca vedie k ochrane zdravia ľudí a životného prostredia.

 • *Expozičný scenár (ES) definuje prevádzkové podmienky a opatrenia na zníženie rizík s cieľom primerane kontrolovať riziká so zreteľom na ľudské zdravie a životné prostredie. Expozičné scenáre sa vzťahujú na celý životný cyklus látky vrátane formulácie, priemyselného a profesionálneho konečného použitia, spotrebiteľského použitia a použitia vo výrobkoch.
  Informácie o vypracovaní a implementácii ES v podniku sú dostupné na:
  https://ekotoxcenters.eu/reach/expozicny-scenar/
 1. REACH certifikát – Osvedčenie o zhode podľa nariadenia REACH pre spoločnosť a výrobky

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka spôsob potvrdenia súladu Vašej spoločnosti s jej dodávateľmi a partnermi, ako aj súladu ponúkaných výrobkov v oblasti REACH.

Nariadenie REACH ukladá povinnosti, ktorých cieľom je okrem iného:

 • *zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia prostredníctvom kontroly najškodlivejších látok vstupujúcich na trh EÚ,
 • *presadzovanie alternatívnych metód posudzovania nebezpečnosti látok a voľného obehu látok na trhu EÚ.

Z hľadiska trhu: priemysel, výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia zabezpečiť, aby obchodovanie s chemikáliami, zmesami a výrobkami v EÚ bolo v zhode s príslušnými požiadavkami chemickej legislatívy REACH, CKP, ROHS, WEEE, PIC…

Vaši obchodní partneri, príjemca aj dodávateľ chemických výrobkov. Vás často žiadajú, aby ste zdokladovali že ste splnili všetky povinnosti uložené vašej spoločnosti v súvislosti s nariadením REACH alebo aby splnili požiadavky nariadenia REACH týkajúce sa zakúpených / dodaných výrobkov.

REACH certifikát / prehlásenie je komunikačný nástroj určený pre všetky spoločnosti. Ktoré vyrábajú, dovážajú a distribuujú látky, zmesi a výrobky na trh EÚ.

 • *REACH certifikát (Súlad s nariadením REACH) – sa udeľuje výrobcom, dovozcom a následným užívateľom, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia nariadenia REACH. Vo všeobecnosti to platí pre spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú látky ako také, v zmesiach a vo výrobkoch, ako aj následných užívateľov, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie.
 • *REACH certifikát (Výrobok v súlade s nariadením REACH) – sa udeľuje pre výrobky alebo skupiny výrobkov, ktoré vstupujú na trh EÚ a spĺňajú prísne požiadavky stanovené v nariadení REACH.

Písomné prehlásenie „Súlad s nariadením REACH“ a / alebo „Výrobok v súlade s nariadením REACH“ vydané nezávislým subjektom je jasným signálom pre všetky spoločnosti vo vašom dodávateľskom reťazci (dodávateľa aj zákazníka), že vaša spoločnosť plní všetky povinnosti uložené nariadením REACH. Pokiaľ ide o náležitú dokumentáciu, registráciu a poskytovanie príslušných informácií v súlade s podrobnými požiadavkami.
Na základe poznatkov odborníkov Ekotoxikologického centra je možné takéto potvrdenie získať vo forme príslušného osvedčenia „Súlad s nariadením REACH“ / „Výrobok v súlade s nariadením REACH“.

https://ekotoxcenters.eu/reach-certifikat/

Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/