Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?

V januári 2009 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, tzv. CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Nariadenie CLP aplikuje terminológiu, hodnotenie, princípy a kritéria Globálneho Harmonizovaného Systému (GHS) a zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie a označovania uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).

Tak ako aj predchádzajúca legislatíva aj Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný systém určený predovšetkým pre podniky a priemysel. Toto nariadenie, po vstúpení do platnosti, zároveň špecifikuje konečné termíny klasifikácie podľa pravidiel CLP pre:

 • klasifikáciu látok do 30. novembra 2010
 • klasifikáciu zmesí do 31. mája 2015.

Vstup nariadenia CLP do platnosti si vyžiadal aktualizáciu Prílohy II ku nariadeniu REACH, kde sú popísané všetky podmienky pre vypracovanie KBÚ. Tieto zmeny sú uvedené v Nariadení Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010 a v Nariadení Komisie EÚ č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Klasifikácia látok ako aj samotné pravidlá pre ich klasifikáciu uvedené v nariadení CLP podliehajú revízii. Tieto revízie sú vydávané ako nariadenia, ktorými sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku (Adaptation to Technical Progress – ATP) mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

ATP sa vydávajú na základe súhlasu členských krajín. Doteraz bolo vydaných 10 takýchto nariadení:

 1. 790/2009 z 10. augusta 2009 – 30. a 31. ATP ku smernici DSD – nové látky v zozname harmonizovanej klasifikácii (758/2013 zo 7.8. 2013 opravuje chyby v 1. ATP)
 2. 286/2011 z 10. marca 2011 – 3. revízia GHS OSN
 3. 618/2012 z 10. júla 2012 – aktualizácia zoznamu harmonizovanej klasifikácie
 4. 487/2013 z júna 2013 – 4. revízia GHS OSN (nehorľavé aerosóly, racionalizácia bezpečnostných upozornení…)
 5. 944/2013 z októbra 2013 – aktualizácia zoznamu harmonizovanej klasifikácie, P210 sa mení a dopĺňa, aby sa úplne jej znenie prispôsobilo zmenám v rámci 5. revízie GHS OSN
 6. 605/2014 z 5. júna 2014 – aktualizácia zoznamu harmonizovanej klasifikácie, 23 nových látok (napríklad formaldehyd a styrén) 1297/2014 zo 6. decembra 2014 – ATP pre označovanie a balenie kvapalných pracích prostriedkov v rozpustnom balení pre jednorazové použitie (nové pravidlá sa uplatňujú od 1.6. 2015)
 1. 7. ATP (2015/1221 z 24. júla 2015) 32 nových látok (Príloha VI 2013 RAC opinions)
 1. 8. ATP súlad s 5. revíziou GHS
  • nové testovacie metódy pre pevné oxidujúce látky
  • upravené kritériá pre žieravosť/dráždivosť kože, vážne poškodenie/podráždenie očí  a pre aerosóly
  • revidované a zjednodušené tabuľky C&L
  • úpravy v požiadavkách na invormácie uvedené v KBÚ) – Príloha II REACH
  • v platnosti od 1.6. 2015
 1. ATP (2016/1179 z 19. júla 2016)
  • v prílohe VI sa vypúšťa tabuľka 3.2. (sa uplatňuje od 1. júna 2017)
  • tabuľka 3.1 v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) Ā. 1272/2008 sa mení takto (sa uplatňuje od 1. marca 2018):
 • záznamy s indexovými číslami 607-331-00-5 a 609-066-00-0 sa vypúšťajú;
 • mení sa klasifikácia cca 50 látok

Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)