Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie

Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie: V oblasti EHS v súčasnosti existuje široká ponuka výrobkov a ich obalov, ktoré obsahujú chemikálie. Európska únia postupne sprísňuje požiadavky na spoločnosti, ktoré vyrábajú/dovážajú/dodávajú výrobky do EÚ. Podniky preto musia zabezpečovať detailné informácie o chemických látkach a zmesiach obsiahnutých vo svojich výrobkoch. Nariadenie REACH určuje/zakazuje/obmedzuje použitie látok vzbudujúcich veľmi veľké obavyv (SVHC) a všetky údaje o nich uverejňuje prostredníctvom zoznamu kandidátskych látok (Kandidátsky zoznam).

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka svoje služby v oblasti identifikácie a dodržiavania povinností vyplývajúcich z nariadení EÚ (REACH, CLP, atď), ako je notifikácia, oznamovanie a registrácia výrobkov a chemických látok vyrábaných alebo dodávaných do EÚ; kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov používaných chemických látok a zmesí, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Oznamovacia povinnosť v dodávateľskom reťazci

Podľa článku 33 nariadenia REACH povinnosť poskytnúť dostatočné informácie na bezpečné používanie výrobkov jeho príjemcami majú výrobcovia/dovozcovia/dodávatelia výrobkov, ktoré obsahujú takúto (SVHC) látku v koncentrácii nad 0,1 % hmotnosti výrobku, bezprostredne po zaradení látky do Kandidátskeho zoznamu. Príjemcami sú v tomto prípade priemyselní alebo profesionálni používatelia a distribútori, ale nie spotrebitelia. Minimálne sa musí uviesť názov príslušnej látky.

Spotrebitelia majú právo požadovať podobné informácie. Dodávateľ výrobku má povinnosť bezplatne poskytnúť tieto informácie do 45 dní.

Oznámenie látok vo výrobkoch

Podľa článku 7 ods. 2 nariadenia REACH výrobcovia a dovozcovia majú povinnosť oznámiť agentúre ECHA, ktoré látky z Kandidátskeho zoznamu sa nachádzajú v ich výrobkoch, ak sú splnené dve podmienky:

  • Látka je prítomná v ich príslušných výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti výrobku (w/w);
  • Látka je prítomná v týchto príslušných výrobkoch v celkových množstvách väčších ako 1 tona ročne.

Spoločnosti musia oznámiť zistené informácie najneskôr do šiestich mesiacov od zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok.

Výnimky – dva prípady, keď sa oznamovanie nevyžaduje:

  • Výrobca alebo dovozca výrobku môže vylúčiť expozíciu ľudí alebo životného prostredia tejto látke za bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienok použitia výrobku vrátane jeho zneškodnenia. V takýchto prípadoch výrobcovia a dovozcovia poskytnú príjemcovi výrobku vhodné pokyny.
  • Výrobca alebo dovozca už látku na toto použitie v EÚ zaregistroval.

Oznamovanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy vo výrobkoch

Oznamovanie látok SVHC je zákonná povinnosť pre všetkých dovozcov a výrobcov výrobkov v EÚ. Nie každá spoločnosť, nachádzajúca sa v tejto situácii, si túto povinnosť uvedomuje.

Predloženie/vytvorenie oznámenia

Svoje oznámenie môžu spoločnosti predkladať prostredníctvom webového formulára alebo použitím nástroja REACH-IT (prostredníctvom apolikácie IUCLID). Použitie webového formulára sa odporúča najmä tým oznamovateľom, ktorí ešte nie sú oboznámení s aplikáciou IUCLID. Je potrebné začať vytvorením užívateľského konta v nástroji REACH-IT a na základe pokynov vo formulári vyplniť a predložiť oznámenie. Ak si vyberete oznámenie pomocou aplikácie IUCLID, môžete ho vytvoriť vo verzii 5.4, voľne stiahnuteľnej na webstránke IUCLID 5. Následne prostredníctvom nástroja REACH-IT oznámenie predložíte. V príručke agentúry ECHA na predkladanie údajov (časť 20) sa uvádzajú podrobné názorné pokyny ako úspešne vytvoriť oznámenie v aplikácii IUCLID.

Výrobcom a dovozcom výrobkov, ako sú stavebné výrobky, nábytok a oblečenie vyplýva povinnosť za určitých podmienok informovať agentúru ECHA o obsahu niektorých látok zo zoznamu kandidátskych látok vo svojich výrobkoch. Kandidátsky zoznam je zoznam látok, ktoré sú v EÚ oficiálne označené ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) z dôvodu ich vlastností, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie a/alebo zdravie ľudí.

Povinnosť predkladať oznámenie

Povinnosť predložiť oznámenie majú výrobcovia/dovozcovia, ak sú splnené obe tieto požiadavky:

  • výrobky, ktoré vyrábajú a/alebo dovážajú v celkovom množstve nad 1 tonu na výrobcu/dovozcu ročne, obsahujú látku zo zoznamu kandidátskych látok,
  • látka je prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii nad 0,1 % hmotnosti výrobku

Otázky potrebné zohľadniť pri predkladaní oznámenia:

Obsahuje môj výrobok látku zo zoznamu kandidátskych látok?
Existujú rôzne spôsoby, ako výrobcovia a dovozcovia môžu zistiť, či a akú látku z Kandidátskeho zoznamu ich výrobok obsahuje. V mnohých prípadoch môžu túto informáciu získať od účastníkov vo svojom dodávateľskom reťazci. Ďalšie informácie možno nájsť v kapitole 5 Usmernení k požiadavkám pre látky vo výrobkoch.

Aké množstvo látky zo zoznamu kandidátskych látok obsahuje môj výrobok?

Po zistení/určení, ktorá z látok v Kandidátskom zozname sa nachádza vo výrobkoch, musí výrobca/dovozca zistiť jej koncentráciu vo výrobku a definovať, čí dosahuje limit 0,1 %. Pokiaľ výrobok obsahuje viacero rôznych zložiek, koncentrácia by sa mala vypočítať pre výrobok tak, ako je vyrobený alebo ako sa dováža. To znamená, že ak ide o dovezený automobil, koncentrácia sa môže vypočítať pre celý automobil. Ak sa dováža ozdobný kryt kolesa, mala by sa vypočítať koncentrácia v tomto kryte.

V časti 4.4 Usmernenia k požiadavkám pre látky vo výrobkoch podľa nariadenia REACH, sú uvedené ďalšie vysvetlenia a príklady ako postupovať. Ak celkové množstvo látky v dovezených alebo vyrobených výrobkoch (s obsahom nižším ako 0,1 % látky) je väčšie ako 1 tona na výrobcu alebo dovozcu
ročne, malo by sa takisto predložiť oznámenie.

Ďalším dôležitým údajom, ktorý treba zahrnúť do dokumentácie k oznámeniu, je typ výrobku, funkcia látky vo výrobku a opis použitia výrobku.

Môžete byť oslobodený od oznamovacej povinnosti?

Spoločnosti nie sú povinné predkladať oznámenie, ak:

  • môžu vylúčiť expozíciu ľudí alebo životného prostredia za bežných alebo primerane predpokladaných podmienok používania vrátane likvidácie,
  • látka už bola zaregistrovaná na dané použitie.

Pripraviť riadnu dokumentáciu o vylúčení expozície alebo zistiť, či použitie látky už bolo registrované, však môže trvať dlhšie a/alebo byť nákladnejšie než príprava a predloženie oznámenia.

Kedy treba predložiť oznámenie?

Oznámenie látok vo výrobkoch sa má predložiť najneskôr šesť mesiacov od zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam kandidátskych látok sa bežne aktualizuje dvakrát ročne, a to v júni a decembri. Výrobcom a dovozcom sa odporúča oznámenie aktualizovať, ak došlo k zmenám v údajoch, ktoré v ňom uviedli. Príkladmi takýchto zmien môžu byť:zmena hmotnostného pásma, výroba/dovoz iných výrobkov obsahujúcich rovnakú látku vzbudzujúcu
veľmi veľké obavy (napr. s iným použitím) atď.

Ďalšie informácie:
Kandidátsky zoznam
Autorizácia
Práva spotrebiteľa
Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie

Internetové stránky agentúry ECHA

Usmernenia k požiadavkám pre látky vo výrobkoch
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.php?file=articles_en

Nariadenie REACH, pozri článok 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:SK:HTML

Právo na informácie pre spotrebiteľa:

Právo na informácie pre spotrebiteľa