CSS (Chemická stratégia pre udržateľnosť)

Ekotox centrá poskytujú poradenské služby a zákaznícku podporu v oblasti chemickej legislatívy EÚ a manažmentu chemikálií –

REACH registrácia , REACH autorizácia, REACH/CLP skríning , perzistentné organické látky (POP), biocídne výrobky (BPR), bezpečnosť kozmetiky, RoHS, WEEE, karty bezpečnostných údajov, služby PCN a UFI a ďalšie…

Tel +421 2 45943712
e-mail na ekotox(at)ekotox.eu


Chemická stratégia pre udržateľnosť (CSS) je komplexný rámec vyvinutý Európskou komisiou na riešenie výziev, ktoré predstavujú nebezpečné chemické látky. Na podporu udržateľných postupov hospodárenia s chemickými látkami v rámci Európskej únie. Jeho cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie minimalizáciou rizík spojených s chemickými látkami počas ich životného cyklu. Od výroby až po likvidáciu. CSS zdôrazňuje postupné vyraďovanie najškodlivejších chemických látok, podporu bezpečnejších alternatív a prijatie prístupu obehového hospodárstva k výrobe a používaniu chemikálií. Presadzuje tiež zvýšenú transparentnosť, inovácie a spoluprácu medzi zainteresovanými stranami pri dosahovaní svojich cieľov. Prostredníctvom regulačných opatrení, trhových stimulov a medzinárodnej spolupráce sa CSS snaží vytvoriť bezpečnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre Európu a jej občanov.

Komisia predložila oznámenú stratégiu 14. októbra 2020. Je založená na 5 líniách činnosti:

1. Inovácie pre bezpečné a udržateľné chemické látky EÚ: Táto stratégia zahŕňa vypracovanie kritérií EÚ pre bezpečné a udržateľné chemické látky. Zavedenie právnych požiadaviek na látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch a podporu používania bezpečnejších chemických látok priemyslom EÚ prostredníctvom zmien právnych predpisov o priemyselných emisiách.

2. Posilnenie právneho rámca EÚ: Táto stratégia sa zameriava na ochranu spotrebiteľov a pracovníkov pred škodlivými chemickými látkami, riešenie otázok, ako sú endokrinné disruptory a PFAS, a boj proti chemickému znečisteniu prírodného prostredia.

3.Zjednodušenie a konsolidácia právneho rámca: Opatrenia zahŕňajú zefektívnenie posudzovania nebezpečenstva/rizika vo všetkých právnych predpisoch o chemických látkach. Posilnenie riadenia Európskej chemickej agentúry (ECHA) a revíziu postupov autorizácie a obmedzovania podľa nariadenia REACH.

4.Budovanie komplexnej vedomostnej základne o chemických látkach: Cieľom tejto stratégie je vytvoriť systém včasného varovania a opatrení pre chemické látky, monitorovať vznikajúce chemické riziká a vytvoriť ukazovatele na posúdenie účinnosti právnych predpisov o chemických látkach.

5. Ísť príkladom pre globálne hospodárenie s chemickými látkami: Opatrenia zahŕňajú podporu budovania kapacít v tretích krajinách na hodnotenie a riadenie chemických látok a zabezpečenie toho, aby sa nebezpečné chemikálie zakázané v EÚ nevyrábali na vývoz.


Rada schválila stratégiu 15. marca 2021 a podporila päť hlavných oblastí činnosti. Zdôraznil význam jasných právnych ustanovení v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa výrobkov a uvítal prístup „jedna látka, jedno posúdenie“. Rada zdôraznila, že je potrebné odstrániť PFAS, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre spoločnosť, a posilniť právny rámec pre endokrinné disruptory. Výbor ENVI diskutoval 16. mája 2022 o pokroku vo vykonávaní stratégie, pričom zdôraznil kroky, ako je uverejnenie plánu obmedzení a odporúčania o bezpečných a udržateľných chemických látkach. Agentúra ECHA v súčasnosti posudzuje návrh obmedzenia PFAS podľa nariadenia REACH.


Právne revízie

Vykonávanie – Európska komisia (europa.eu)