Politika spoločnosti

Politika spoločnostiEKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA, s.r.o.

Spoločnosť EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o. vznikla v roku 1993.

Sme členmi poradenských a konzultačných spoločností EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft. (Hungary) | Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. (Czechia) | Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. (Poland) | ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА (Ukraine) |Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. (Slovakia)

Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie odborných služieb pre výrobné a obchodné spoločnosti, distribútorov, následných užívateľov pri plnení povinností vyplývajúcich z európskej a národnej chemickej a súvisiacej legislatívy. Pre dovozcov výrobkov, zmesí a látok do EÚ poskytujeme odbornú pomoc pre vstup na trh Európskych spoločenstiev a členských štátov v nasledovných oblastiach: REACH, CLP, biocídy, detergenty, kozmetické výrobky, priemyslelné a spotrebiteľské výrobky.

Naším dôležitým pilierom je vysoká odborná kvalita našich zamestnancov, ktorí prechádzajú starostlivým výberom a školením. Dobré meno našej spoločnosti sme si vybudovali kvalitnou a presnou prácou, o čom svedčí množstvo nami realizovaných projektov, zákaziek a spokojných klientov.

Snažíme sa napredovať a prispôsobovať sa novým trendom v oblasti nášho podnikania. Naším hlavným cieľom je pozitívnym prístupom, pružnosťou, rýchlosťou, s tímom vysoko profesionálnych pracovníkov zvyšovať kvalitu služieb, pri dodržiavaní požiadaviek bezpečnosti informácií v súlade s normou ISO/IEC 27001. Za účelom plnenia požiadaviek Systému riadenia informačnej bezpečnosti, sa zaväzujeme:

  • zaviesť a udržiavať jednoznačné pravidlá v celej spoločnosti, vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch,
  • dosiahnuť úplného súladu s požiadavkami, potrebami a očakávaniami zákazníkov, a ich klientov, na základe ich poznania a predvídania ich potrieb,
  • dosiahnuť súlad s právnymi a inými požiadavkami v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacimi požiadavkami s oblasťou nášho pôsobenia
  • neustále zvyšovanie dosiahnutého stupňa vzdelania a kvalifikácie našich zamestnancov ako aj spolupracovníkov s cieľom dosiahnutia a udržania najvyššieho štandardu poskytovaných služieb,
  • kvalitnou prípravou dodávok a poskytovaných služieb na základe našich skúseností a najnovších poznatkov prispievať k znižovaniu ohrození rizík pri práci a identifikovaných rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, zlepšovať bezpečnosť práce a IT ochrany, v celej našej spoločnosti,
  • zabezpečovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti,
  • trvale rozvíjať a zlepšovať zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade so zásadami normy,
  • jednoznačne a preukázateľne plniť pri spracovávaní informácií relevantné požiadavky platnej legislatívy a interných dokumentov.

Politika systému riadenia informačnej bezpečnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a  všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa s ňou oboznámiť a rešpektovať jej obsah.