Pravidlá pre označovanie a balenie

Všeobecné pravidlá pre označovanie a balenie

Pravidlá pre označovanie a balenie, ktoré sa týkajú obsahu a používania etikety podľa nariadenia CLP, sú uvedené v článku 31 nariadenia CLP.

V nariadení CLP sa stanovuje, že etikety musia byť pevne pripojené k jednému alebo viacerým povrchom priameho obalu látky alebo zmesi, a keď je obal položený obvyklým spôsobom, musia byť čitateľné vodorovne. Samotné prvky
označovania, najmä výstražné piktogramy, musia zreteľne vystupovať na pozadí. Všetky prvky označovania okrem toho musia mať takú veľkosť a rozstupy medzi písmenami musia byť také, aby boli ľahko čitateľné. Musia byť označené jasne a nezmazateľne. Fyzické označenie sa nevyžaduje v prípade, keď sú prvky označovania jasne uvedené na samotnom balení.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Mohlo by Vás zaujímať:

Karta bezpečnostných údajov