REACH & CLP AUDIT

REACH a CLP skríning
Chemický manažmentNásledný užívateľExpozičný scenárKontrola a sankcieZavádzanie systému REACHPonuka REACH

REACH a CLP audit

1. ČO ZÍSKATE ak si objednáte REACH a CLP audit:

 • Zadefinované postavenia Vášho podniku v rámci chemickej legislatívy (registrácia, notifikácia, autorizácia,…);
 • Identifikované zodpovednosti a povinnosti Vášho podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve;
 • Kategorizáciu chemických látok: SVHC, CMR látky, hodnotenie látok podľa CoRAP, chemické látky nebezpečné pre ŽP za použitia softvéru CHEMDOX na základe podkladov od zákazníka;
 • Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním, alebo obsahujú SVHC látky;
 • REACH Identifikácia nedostatkov, poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy;
 • ODPORÚČANIA, návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať.
2. ČO ZABEZPEČIŤ pred objednaním služby REACH & CLP auditu:

 • Identifikovať všetky produkty používané vo Vašej spoločnosti;
 • Identifikovať typy svojich dodávateľov a odberateľov;
 • Skompletizovať všetku dokumentáciu (KBÚ, e-KBÚ) pre produkty používané vo Vašej spoločnosti.
3. VÝSTUP REACH & CLP auditu:

 • Databáza látok kategorizovaných z hľadiska: SVHC látok ,CMR látok, nebezpečnosti pre životné prostredie; hodnotenia CoRAP, PDF dokument;
  (Jednotlivé zoznamy látok sú vypracované prostredníctvom softvéru CHEMDOX).
 • Správa o analýze aktuálneho stavu vo Vašom podniku, PDF dokument zahŕňa:
  • definované povinnosti podniku v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca, použitia látok a zmesí;
  • určenie postavenia podniku vo vzťahu k REACH a CLP legislatíve;
  • identifikovaný nesúladu s požiadavkami REACH a CLP legislatívy a návrh odporúčaní ich riešenia a postupov pre implementáciu.

Objednať