Pravidlá pre internetový predaj

Ekotox Centers – poradenské služby pre chemický manažment – chemické látky, zmesi, produkty, výrobky.

Podpora pri plnení legislatívnych požiadaviek pre online predaj (webshop) – informácie pre spotrebiteľa – karty bezpečnostných údajov, etikety – klasifikácia a označovanie látok a zmesí, ECHA notifikácia, UFI kódy, registrácia produktov v systéme ECHA a v členských krajinách EÚ  a ďalšie služby pre plnenie povinností výrobcov, dovozcov, distribútorov a následných užívateľov.

Kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712 alebo nám napíšte e-mail   ekotox(at)ekotox.eu

Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov
Linkedin: ekotoxsk

Pravidlá pre internetový predaj (webshop) chemických látok, zmesí a biocídnych výrobkov

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

Online predaj je predaj prostredníctvom internetu, teda predaj pomocou e-shopov, elektronických trhovísk, a pomocou ďalších nástrojov ako napríklad predaj vnútri aplikácií a podobne.

Okrem rešpektovania všeobecných práv spotrebiteľa sa predajcovia musia riadiť aj požiadavkami európskej chemickej legislatívy. V prípade predaja nebezpečných chemických látok a zmesí širokej verejnosti, je povinnosťou uvádzať informácie o nebezpečnosti a to tak, aby tieto informácie boli k dispozícii pred vlastným zakúpením produktu a aj pokiaľ sa jedná o reklamu.

Navyše v prípade biocídnych výrobkov musí byť uverejnené presné znenie upozornenia.

Karta bezpečnostných údajov v štátnom jazyku musí byť dodaná v prípade predaja nebezpečných látok a zmesí spoločnostiam a živnostníkom.

Požiadavky nariadenia CLP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa stalo účinným dňa 20. januára 2009 vo všetkých členských štátoch EÚ. Je známe pod skratkou „CLP“.

Článok  48
Reklama

1.      V      každej      reklame      na      látku,      ktorá      je      klasifikovaná      ako      nebezpečná, sa  musia  uviesť  príslušné  triedy  nebezpečnosti  alebo  kategórie  nebezpečnosti.

2.      V každej reklame na zmes klasifikovanú ako nebezpečnú alebo na zmes, na ktorú sa  vzťahuje článok  25 ods.6 (v zmesi je prítomná látka klasifikovaná ako nebezpečná a označuje se v súlade s časťou 2 prílohy II.), ktorým sa komukoľvek zo širokej verejnosti umožňuje uzavrieť kúpnu zmluvu bez predchádzajúcej možnosti vidieť etiketu, sa musí uviesť druh alebo druhy  nebezpečnosti uvedené na etikete.

Povinnosti internetového predajcu

V prípade možnosti nákupu nebezpečnej chemickej látky alebo zmesi na internete spotrebiteľom je podľa článku 48 nariadenia CLP potrebné uviesť typ alebo typy nebezpečnosti označené na etikete.

Podľa stanoviska ECHA v rámci odpovede ID 0273 sa majú v ponuke výrobku uvádzať štandardné vety o nebezpečnosti vrátane doplnkových informácií o nebezpečnosti (EUH-vety) podľa článku 25 (6). Taktiež sa odporúča uvádzať výstražný symbol a signálne slovo.

Nepovažuje sa za dostatočné, ak je informácia o nebezpečnosti poskytnutá len formou priloženej karty bezpečnostných údajov.

Za vyhovujúce sa tiež považuje uvedenie obrázkov etikety, alebo všetkých údajov uvedených na originálnej etikete, ktoré sú čitateľné a zvyčajne obsahujú všetky dôležité informácie, ktoré sú relevantné pre splnenie povinností uvedených v článku 48 nariadenia CLP.

Požiadavky nariadenia BPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní  biocídnych  výrobkov  na  trhu  a  ich  používaní

Článok  72
Reklama.     

  1. Každá reklama biocídnych výrobkov okrem toho, že je v súlade s  nariadením  (ES)  č.  1272/2008,  musí  obsahovať  vety:  „Používajte  biocídy  bezpečným  spôsobom.  Pred  použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Tieto vety  musia  byť  jasne  odlíšené  od  ostatných častí reklamy a čitateľné.

  • *Zadávatelia reklamy môžu nahradiť slovo „biocídy“ v predpísaných vetách  jasným  odkazom  na  typ  výrobku,  ktorý  je  predmetom  reklamy.
  • *V  reklamách  na  biocídne  výrobky  sa  výrobok nesmie  prezentovať spôsobom,   ktorý je zavádzajúci, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z výrobku pre zdravie ľudí,  zdravie zvierat alebo pre životné prostredie alebo pokiaľ ide o jeho účinnosť.

Za žiadnych okolností sa v reklame na biocídny  výrobok  neuvádza  označenie  „biocídny výrobok s nízkym rizikom“, „netoxický“, „neškodný“, „prírodný“, „šetrný   k životnému prostrediu“, „šetrný k zvieratám“  ani žiadne iné podobné označenie.

V roku 2018 Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila výsledky predbežných kontrol internetového predaja nebezpečných chemických látok a zmesí kedy viac než 82% reklám nespĺňalo legislatívne požiadavky:

https://echa.europa.eu/-/82-of-inspected-internet-advertisements-for-hazardous-chemicals-lack-required-warning

V roku 2020 budú prebiehať inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych prípravkoch pri on-line predaji nebezpečných látok, zmesí, biocídnych prípravkov a produktov na trhoch členských štátov EÚ a EEA.

https://ekotoxcenters.eu/news/predaj-on-line-kontrola-produktov-obsahujucich-nebezpecne-latky/