Ruleta a kasíno 2023

  1. Zarábajte Peniaze Online Pomocou Hracích Automatov: Minimálna suma, ktorú môžete získať, je NZD10.
  2. Kasíno Online Bez Nutnosti Vkladu Peňazí - Kindreds počiatočné financovanie v minulom roku pomohlo charitatívnej nadácii Rangers začať program.
  3. Ktoré Kasína Online Majú Množstvo Bonusov A Aké Sú Ich Podmienky: Pokiaľ ide o dôležitosť spravodlivého hrania, existuje limit na maximálnu veľkosť stávky, ktorá môže byť umiestnená počas prehrávania akýchkoľvek propagačných bonusov(vrátane ponúk cash back).

Blackjack pre peniaze vkladový bonus

Ako Si Užiť Hranie Online Automatov A Zároveň Zlepšiť Svoje Šance Na Výhru
Rake-back patrí je ďalší, že klienti naozaj rád, pretože to znamená, že môžete získať peniaze späť, keď stavíte.
Online Kasínové Hry Zadarmo Bez Nutnosti Vkladu
Všetci chceme poznať najlepší prístup k sloty, pretože všetci chceme vyhrať.
Toto bude preskúmané kasínom a schválené za menej ako 48 hodín.

Ako vyhrat loteriu

Elektronické Kasíno Späť Peniaze
Samozrejme, ak ste to hrali skôr, ako by ste mohli poznať trik alebo dva.
Kasínové Hry So Skutočnými Peniazmi Bez Nutnosti Vkladu Pre Začiatočníkov
Niektoré z typických dostupných hier zahŕňajú video poker, keno, blackjack, sloty a bingo, ale to, čo robí to tak jedinečné.
Vyhrať S Online Hracími Automatmi

Pravidlá pre internetový predaj

Ekotox Centers – poradenské služby pre chemický manažment – chemické látky, zmesi, produkty, výrobky.

Podpora pri plnení legislatívnych požiadaviek pre online predaj (webshop) – informácie pre spotrebiteľa – karty bezpečnostných údajov, etikety – klasifikácia a označovanie látok a zmesí, ECHA notifikácia, UFI kódy, registrácia produktov v systéme ECHA a v členských krajinách EÚ  a ďalšie služby pre plnenie povinností výrobcov, dovozcov, distribútorov a následných užívateľov.

Kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712 alebo nám napíšte e-mail   ekotox(at)ekotox.eu

Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov
Linkedin: ekotoxsk

Pravidlá pre internetový predaj (webshop) chemických látok, zmesí a biocídnych výrobkov

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

Online predaj je predaj prostredníctvom internetu, teda predaj pomocou e-shopov, elektronických trhovísk, a pomocou ďalších nástrojov ako napríklad predaj vnútri aplikácií a podobne.

Okrem rešpektovania všeobecných práv spotrebiteľa sa predajcovia musia riadiť aj požiadavkami európskej chemickej legislatívy. V prípade predaja nebezpečných chemických látok a zmesí širokej verejnosti, je povinnosťou uvádzať informácie o nebezpečnosti a to tak, aby tieto informácie boli k dispozícii pred vlastným zakúpením produktu a aj pokiaľ sa jedná o reklamu.

Navyše v prípade biocídnych výrobkov musí byť uverejnené presné znenie upozornenia.

Karta bezpečnostných údajov v štátnom jazyku musí byť dodaná v prípade predaja nebezpečných látok a zmesí spoločnostiam a živnostníkom.

Požiadavky nariadenia CLP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa stalo účinným dňa 20. januára 2009 vo všetkých členských štátoch EÚ. Je známe pod skratkou „CLP“.

Článok  48
Reklama

1.      V      každej      reklame      na      látku,      ktorá      je      klasifikovaná      ako      nebezpečná, sa  musia  uviesť  príslušné  triedy  nebezpečnosti  alebo  kategórie  nebezpečnosti.

2.      V každej reklame na zmes klasifikovanú ako nebezpečnú alebo na zmes, na ktorú sa  vzťahuje článok  25 ods.6 (v zmesi je prítomná látka klasifikovaná ako nebezpečná a označuje se v súlade s časťou 2 prílohy II.), ktorým sa komukoľvek zo širokej verejnosti umožňuje uzavrieť kúpnu zmluvu bez predchádzajúcej možnosti vidieť etiketu, sa musí uviesť druh alebo druhy  nebezpečnosti uvedené na etikete.

Povinnosti internetového predajcu

V prípade možnosti nákupu nebezpečnej chemickej látky alebo zmesi na internete spotrebiteľom je podľa článku 48 nariadenia CLP potrebné uviesť typ alebo typy nebezpečnosti označené na etikete.

Podľa stanoviska ECHA v rámci odpovede ID 0273 sa majú v ponuke výrobku uvádzať štandardné vety o nebezpečnosti vrátane doplnkových informácií o nebezpečnosti (EUH-vety) podľa článku 25 (6). Taktiež sa odporúča uvádzať výstražný symbol a signálne slovo.

Nepovažuje sa za dostatočné, ak je informácia o nebezpečnosti poskytnutá len formou priloženej karty bezpečnostných údajov.

Za vyhovujúce sa tiež považuje uvedenie obrázkov etikety, alebo všetkých údajov uvedených na originálnej etikete, ktoré sú čitateľné a zvyčajne obsahujú všetky dôležité informácie, ktoré sú relevantné pre splnenie povinností uvedených v článku 48 nariadenia CLP.

Požiadavky nariadenia BPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní  biocídnych  výrobkov  na  trhu  a  ich  používaní

Článok  72
Reklama.     

  1. Každá reklama biocídnych výrobkov okrem toho, že je v súlade s  nariadením  (ES)  č.  1272/2008,  musí  obsahovať  vety:  „Používajte  biocídy  bezpečným  spôsobom.  Pred  použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Tieto vety  musia  byť  jasne  odlíšené  od  ostatných častí reklamy a čitateľné.

  • *Zadávatelia reklamy môžu nahradiť slovo „biocídy“ v predpísaných vetách  jasným  odkazom  na  typ  výrobku,  ktorý  je  predmetom  reklamy.
  • *V  reklamách  na  biocídne  výrobky  sa  výrobok nesmie  prezentovať spôsobom,   ktorý je zavádzajúci, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z výrobku pre zdravie ľudí,  zdravie zvierat alebo pre životné prostredie alebo pokiaľ ide o jeho účinnosť.

Za žiadnych okolností sa v reklame na biocídny  výrobok  neuvádza  označenie  „biocídny výrobok s nízkym rizikom“, „netoxický“, „neškodný“, „prírodný“, „šetrný   k životnému prostrediu“, „šetrný k zvieratám“  ani žiadne iné podobné označenie.

V roku 2018 Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila výsledky predbežných kontrol internetového predaja nebezpečných chemických látok a zmesí kedy viac než 82% reklám nespĺňalo legislatívne požiadavky:

https://echa.europa.eu/-/82-of-inspected-internet-advertisements-for-hazardous-chemicals-lack-required-warning

V roku 2020 budú prebiehať inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych prípravkoch pri on-line predaji nebezpečných látok, zmesí, biocídnych prípravkov a produktov na trhoch členských štátov EÚ a EEA.

https://ekotoxcenters.eu/news/predaj-on-line-kontrola-produktov-obsahujucich-nebezpecne-latky/


*Webinár*
Pravidlá internetového predaja produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Nosné témy
Legislatíva REACH/CLP — vybrané aktuality a súvislosti pre predaj na internete.